آرشیو پایان‌نامه‌های معماری

دانلود مطالعات طراحی هتل 4 ستاره به،همراه با نقشه های اتوکدی کامل

دانلود مطالعات طراحی هتل 4 ستاره 

دانلود مطالعات طراحی هتل 4 ستاره به،همراه با نقشه های اتوکدی کامل

کد: c_80

فهرست مطالب

فصل اول

مطالعات تاریخی شهر تهران

جغرافیای تاریخی تهران…………………………………………………………………………………………………………………………………….2

وجه تسمیه تهران……………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

بررسی طرح جامع تهران…………………………………………………………………………………………………………………………………..4

فصل دوم

مطالعات منطقه ای شهر تهران

موقعیت جغرافیایی شهر تهران………………………………………………………………………………………………………………………….6

عوارض طبیعی شهر تهران………………………………………………………………………………………………………………………………..8

خصوصیات اقلیمی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..8

زلزله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9

زمین شناسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..9

پوشش گیاهی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….10

شبکه های دسترسی شهر تهران…………………………………………………………………………………………………………………….11

نقش عوامل جغرافیایی و مسائل زیست محیطی  در روند توسعه شهرتهران ………………………………………………11

عوامل رشد جمعیت شهر تهران در دهه اخیر………………………………………………………………………………………………..12

بررسی های اجتماعی و فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………………….13

 

 

فصل سوم

مطالعات اقلیمی منطقه یک تهران ( محدوده طراحی )

دما……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………15

رطوبت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………16

فشار هوا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..16

تاثیر اقلیم بر طرح ( جهت اپتیمم ساختمانهای شهر تهران )……………………………………………………………………….17

موقعیت طبیعی سایت ( منطقه یک تهران )…………………………………………………………………………………………………22

ویژگیهای زمین شناسی منطقه یک ……………………………………………………………………………………………………………..22

فصل چهارم

بررسی ویژگی های کالبدی – استخوان بندی شهر تهران

حوزه های اصلی شهر تهران……………………………………………………………………………………………………………………………24

نمایانی ساختمان ها در استخوان بندی…………………………………………………………………………………………………………24

ابعاد و تناسبات در سطح………………………………………………………………………………………………………………………………..24

تنوع و توزیع مناسب کاربری های اصلی شهر تهران……………………………………………………………………………………..25

سازگاری کاربری های مجاور در استخوانبندی اصلی شهر…………………………………………………………………………….25

ویژگی های کالبدی یک کاربری…………………………………………………………………………………………………………………….26

فصل پنجم

تحلیل سایت

هدف از انتخاب سایت ……………………………………………………………………………………………………………………………………28

موقعیت سایت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………28

مزایا ی سایت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………29

همجواریها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………32

دسترسی ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….33

دید و منظر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..34

محدودیت ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………35

فصل ششم

شکل گیری طرح

چگونگی شکل گیری طرح …………………………………………………………………………………………………………………………….37

نخستین گام …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..37

ایده های اولیه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..37

ایده اصلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….37

آنالیز ایده اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….37

چگونگی رسیدن از ایده به طرح نهایی…………………………………………………………………………………………………………..38

مراحل شکل گیری طرح…………………………………………………………………………………………………………………………………38

ضوابط و استانداردها در طراحی فضاهای هتل ……………………………………………………………………………………………..40

هتل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 40

متل ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 40

هتل پانسیون ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41

رسورت هتل …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 41

انواع هتل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 41

انواع اتاق در هتلها ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 51

ضوابط و استانداردهای طراحی اتاقهای خواب ……………………………………………………………………………………………. 55

سوئیتها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 57

ضوابط طراحی سوئیت …………………………………………………………………………………………………………………………………. 58

ضوابط و استاندارهای طراحی اتاق معلولین ……………………………………………………………………………………………….. 59

طراحی فضاهای عمومی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 61

اهداف طراحی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 66

ضوابط طراحی لابی و راهرو ………………………………………………………………………………………………………………………… 69

اهداف طراحی برای رستوران  …………………………………………………………………………………………………………………….. 71

ضوابط طراحی رستوران ………………………………………………………………………………………………………………………………. 74

خصوصیات فضاهای مخصوص برگزاری مراسم و فعالیت ها ………………………………………………………………………. 78

فضاهای اداری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 82

پیشخوان و دفتر لابی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 82

مجموعه حسابداری ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 84

فضاهای خدماتی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 86

اهداف در طرح ریزی …………………………………………………………………………………………………………………………………… 87

چک لیست آشپزخانه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 89

طراحی آشپزخانه اصلی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 91

فضای بارانداز و انبار عمومی ………………………………………………………………………………………………………………………… 94

رختشویخانه  و خانه داری …………………………………………………………………………………………………………………………… 96

خیاط خانه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 98

بخش مهندسی و تاسیسات مکانیکی ……………………………………………………………………………………………………….. 100

پارکینگ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 102

ضوابط طراحی پارکینگ ……………………………………………………………………………………………………………………………. 103

مشخصات پارکینگ …………………………………………………………………………………………………………………………………… 104

خدمات جانبی …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 105

 

فصل هفتم

معرفی نمونه ها

معرفی یک نمونه ایرانی

هتل عباسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 108

کاروانسرا ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 109

انگیزه ساخت …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 113

تاریخچه کاروانسرای عباسی ……………………………………………………………………………………………………………………… 113

مهمانسرای عباسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 114

سازه مهمانسرای عباسی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 115

امکانات هتل عباسی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 115

لابی هتل …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 117

باغ مهمانسرای عباسی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 118

سوئیت های هتل ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 119

تالارهای عباسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 120

تحلیل پلان هتل ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 124

معرفی یک نمونه خارجی

هتل رموتا ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 128

معرفی هتل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 128

نما و برش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 133

دیاگرام ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 135

جزییات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 139

نتیجه گیری  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 142

منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 143

 

فهرست اشکال

 

موقعیت و زوایای تابش خورشید در عرض جغرافیایی 35 درجه  ………………………………………………………………… 6

حدود تقسیمات چهارگانه اقلیمی در ایران ……………………………………………………………………………………………………. 9

جهت ساختمان در رابطه با اقلیم ………………………………………………………………………………………………………………… 18

انواع چرخش و زوایای تابش آفتاب در ماههای مختلف سال در شهر تهران ……………………………………………….19

نمودارهای سرعت و جهت باد …………………………………………………………………………………………………………………….. 21

عکسها هوایی و اشکال سایت مورد نظر برای طراحی ………………………………………………………………………………… 29

امکانات سایت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 32

دسترسی های سایت …………………………………………………………………………………………………………………………………… 33

دید و منظر سایت مورد نظر ……………………………………………………………………………………………………………………….. 34

محدودیت های موجود در سایت ………………………………………………………………………………………………………………… 35

نمودار فضاهای اصلی هتل …………………………………………………………………………………………………………………………… 44

بخشهای اصلی یک خواب  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 53

اتاق یک نفره ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

پلان سوییت معمولی …………………………………………………………………………………………………………………………………… 58

برنامه فیزیکی و دیاگرام حجمی سالن جشن ……………………………………………………………………………………………… 79

سالن جلسات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 80

دیاگرا م ارتباطی فضاهای اداری …………………………………………………………………………………………………………85  , 83

دیاگرا م ارتباطی فضاهای خدماتی …………………………………………………………………………………………………    90 , 87

دیاگرام ارتباطی فضای بارانداز …………………………………………………………………………………………………………………….. 95

دیاگرام ارتباطی فضای کارکنان …………………………………………………………………………………………………………………… 96

دیاگرام ارتباطی فضای رخشویخانه و خانه داری  ………………………………………………………………………………………. 99

دیاگرام ارتباطی فضاهای مهندسی …………………………………………………………………………………………………………… 101

هتل عباسی

پلان کاروانسرا زیره و شرف ………………………………………………………………………………………………………………………. 112

پلان کاروانسرای عباسی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 113

پلان مهمانسرای عباسی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 114

پلان های هتل عباسی  …………………………………………………………………………………………………………………………….. 116

پلان عضو الحاقی هتل عباسی ………………………………………………………………………………………………………………….. 124

سرکولاسیون ارتباطی هتل عباسی …………………………………………………………………………………………………………… 125

شکل تقارن و درونگرا بودن هتل عباسی ………………………………………………………………………………………………….. 126

شکل تکرار در پلان هتل عباسی ………………………………………………………………………………………………………………. 127

هتل رموتا

سایت پلان ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 131

پلانهای هتل……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 132

نما و برش ………………………………………………………………………………………………………………………………………..133 , 134

سیرکولاسیون و دیاگرام کلی هتل رموتا ………………………………………………………………………………………  136 , 135

جزییات ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 139 , 140

 

فهرست جداول

شرایط اقلیمی منطقه یک …………………………………………………………………………………………………………………………… 15

جدول برنامه فیزیکی هتل 4 ستاره …………………………………………………………………………………………………………….. 45

 

دانلود مطالعات طراحی هتل ۴ ستاره به،همراه با نقشه های اتوکدی کامل

مطالعات طراحی هتل با رویکرد اکوتوریسم، مطالعات طراحی هتل 4 ستاره، مطالعات طراحی مجتمع اقامتی توریستی، مطالعات مجموعه اقامتی-گردشگری، مطالعات طراحی هتل، مطالعات طراحی هتل 5 ستاره، مطالعات طراحی مجموعه ی اقامتی تفریحی ساحلی،

برای دانلود فهرست مطالب اینجا کلیک کنید.

مطالعات طراحی هتل، مطالعات هتل 4 ستاره، مطالعات هتل 5 ستاره

پس از پرداخت آنلاین لینک دانلود فایل همان لحظه به طور خودکار به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
جهت آموزش خرید از سایت اینجا کلیک کنید.

——————————————————————————————————————-

نام محصول  :دانلود مطالعات طراحی هتل ۴ ستاره به،همراه با نقشه های اتوکدی کامل

فرمت فایل : WORD
تعداد صفحات:144صفحه
حجم فایل: 15 مگابایت

قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی

قیمت قبل از تخفیف 300000 تومان

دانلود مطالعات طراحی هتل 4 ستاره 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *