سایر رشته هامهندسی شیمی

بررسي عوامل مؤثر بر راندمان كوره‌هاي دوار سيمان از ديدگاه بهره برداري و آناليز شيميايي خوراك كوره

پایان نامه شیمی

عوامل مؤثر بر راندمان كوره‌هاي دوار سيمان

کد:B_293

چكيده
سيستم پخت سيمان مهمترين و اساسي‌ترين بخش يك واحد توليدي سيمان مي‌باشد، به طوريكه ظرفيت اسمي كارخانه‌هاي سيمان براساس ميزان توليد روزانه(24 ساعته) كوره بنا نهاده شده و ظرفيت دپارتمانها- تجهيزات و ماشين آلات- سيلوهاي ذخيره مواد خام- كلينكر و سيمان نيز بر پايه ظرفيت توليد كوره طراحي و ساخته مي‌شود.
لذا راندمان كوره يكي از پارامترهاي مهم در بخش توليد بوده و تلاش در جهت به ظرفيت رساندن و سپس بالا بردن راندمان توليد كوره از مهمترين اهداف تيم مديريتي و پرسنل فني كارخانه‌هاي سيمان مي‌باشد. در اين پروژه سعي بر اين است كه پس از ارائه شناخت كلي از خط توليد سيمان دو فاكتور بسيار مهم و ارزشمند يعني عوامل موثر بر راندمان كوره‌هاي دوار سيمان از ديدگاه بهره‌برداري و آناليز شيميائي خوراك كوره ارزيابي شده و مورد تاثير هر كدام از دو عامل مذكور پس از شناخت موضوعات و مسائل مطروحه به بررسي مشكلات موجود پرداخته و راه‌حلهايي صحيح جهت برخورد با اين گونه مسائل ارائه شود تا انشاءالله بدين وسيله هدف اصلي از ارائه اين پروژه محقق شود.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده 1
مقدمه 2
فصل1: طرحي از يك كارخانه سيمان با تكنولوژي روز دنيا 4
فصل دوم: اجزاء سيستم پخت 13
1-2- مشخصه‌هايي از كوره دوار سيمان 14
1-1-2- غلطك‌ها 15
2-1-2- غلطك بالابر 15
3-1-2- سيستم چرخاننده كوره 16
4-1-2- آب‌بندي سر و ته كوره 16
2-2- نسوزكاري كوره 17
3-2- مشخصه‌هايي از پيش گرم‌كن 18
4-2- مسير فرعي 20
5-2- سيستم تكليس(Calciner) 21
6-2- مشخصه‌هايي از خنك‌كن 22
7-2- انواع خنك‌كنها 24
1-7-2- خنك‌كن مشبك 27
8-2- اتاق كنترل 30
9-2- سوخت رساني و مشعل 30
1-9-2- اصول سوختن و كنترل شعله 32
2-9-2- شعله 33
3-9-2- درجه حرارت شعله 34
فصل 3: پروژه 40
فصل 4: شناخت متغيرهاي كنترل سيستم پخت 42
1-4- كنترل كوره 43
2-4- خنك كردن كلينكر 44
3-4- سوخت كوره 45
4-4- تغذيه كوره 46
5-4- متغيرهاي راهبري كوره 46
6-4- مكانيك كوره 48
7-4- شرايط خاص راهبري كوره 51
1-7-4- كليات 51
2-7-4- تجزيه شيميايي گاز خروجي كوره 51
3-7-4- حجم هواي اوليه 52
4-7-4- درجه حرارت گاز خروجي پيش گرم‌كن 52
5-7-4- درجه حرارت ياتاقانها 52
6-7-4- الكتروفيلترها 52
7-7-4- گرفتگي سيكلونها 53
8-7-4- گرفتگي در رايزر پايپ و ورودي كوره 53
9-7-4- نسوزكاري كوره 53
8-4- چرخاندن كوره با موتور كمكي 54
9-4- تحليل گزارشات ساعتي سيستم پخت 54
فصل 5: رعايت اصول كوره باني 59
1-5- مشخصه‌هايي از سيستم پخت 60
1-5-1- جلو شعله 60
1-5-2- هواي ثانويه 63
2-5- كوره بان وكوتينگ(استر كوره) 65
3-5- عقب كوره 68
1-3-5- درجه حرارت عقب كوره 69
2-3-5- مكش عقب كوره 71
3-3-5- اكسيژن عقب كوره 72
4-5- كنترل مقدار سوخت 73
5-5- كنترل مقدار خوراك كوره و دور كوره 74
6-5- كنترل متغيرهاي خنك كن گريت 76
1-6-5- كنترل مكش درب كوره 77
2-6-5- فشار زير صفحات خنك كن 78
3-6-5- كنترل درجه حرارت هواي ثانويه 78
7-5- بيست و هفت حالت اساسي كوره 79
1-7-5- سه متغير و كنترل كننده اساسي 81
2-7-5- شرح بيست و هفت حالت- راه‌حلها و دلايل 85
3-7-5- حالات اضطراري 92
فصل 6: اولين گرم كردن سيستم پخت 102
1-6- خشك كردن پيش گرم‌كن 103
2-6- خشك كردن درب كوره و كانال هواي سوم و خنك كن 106
1-2-6- مشعل كمكي براي خشك كردن درب كوره 108
2-2-6- مشعل كمكي براي خشك كردن كانال هواي سوم 108
3-2-6- مشعل كمكي براي خشك كردن خنك كن 108
3-6- گرم كردن كوره دوار 113
1-3-6- آماده سازي 113
2-3-6- گرم كردن تمام سيستم پخت 113
3-3-6- كنترل درجه حرارت 115
4-3-6- چرخاندن كوره در مرحله گرم كردن 116
5-3-6- وقفه در گرم كردن 116
4-6- خواباندن كوره 117
5-6- نكات مهم 117
فصل 7: اولين راه‌اندازي سيستم پخت 119
1-7- اولين باردهي كوره 120
2-7- مقدمات تغذيه كوره 120
3-7- راه‌اندازي موتور كوره 120
4-7- فراهم كردن شرايط توليد عادي 121
5-7- راه‌اندازي خنك كن 122
6-7- آماده شدن براي راه‌اندازي كلساينر 125
7-7- رسيدن به باردهي عادي 125
8-7- حالات غيرعادي خنك كن 126
فصل 8: گرفتگي‌هاي سيستم پخت 130
1-8- قليائي‌ها 131
2-8- پاك كردن پيش گرم‌كن 134
3-8- عوامل گرفتگي عقب كوره 134
1-3-8- توازن چسبندگي و فرسايش 134
2-3-8- چسبندگي چيست؟ 136
3-3-8- چسبندگي جامد به جامد 137
4-3-8- جذب سطحي 137
5-3-8- نتيجه‌گيري 138
4-8- ماهيت جرم گرفتگي عقب كوره 138
1-4-8- مشخصات ظاهري گرفتگي 138
2-4-8- تركيب شيميايي 138
3-4-8- تركيب مينرالوژيكي 144
4-4-8- مكانيزم تشكيل 144
5-8- عوارض گرفتگي عقب كوره 145
1-5-8- عقب كوره 145
2-5-8- عوارض گرفتگي 147
فصل 9: نسوزكاري سيستم پخت سيمان 149
1-9- مواد نسوز در نقاط مختلف سيستم پخت 150
فصل 10: فرسايش مواد نسوز در سيستم پخت 160
1-10- مقدمه 161
2-10- عوامل مختلف فرسايش آجر منطقه پخت 162
1-2-10- زياد داغ شدن آجر 163
2-2-10- نفوذ املاح قليائي 167
3-2-10- فرسايش ناشي از احياء 172
4-2-10- فرسايش مكانيكي 175
3-10- سيكل قليائي در سيستم پخت سيمان 180
4-10- شكفتگي قليائي 183
5-10- فرسايش بدنه كوره 185
فصل 11: رعايت نكات ايمني سيستم پخت 186
1-11- كوره 187
2-11- سيكلونها 187
3-11- الكتروفيلتر 188
فصل 12: عوامل موثر بر راندمان كوره‌هاي دوار سيمان از ديدگاه آناليز شيميايي خوراك كوره 191
1-12- مقدمه 192
1-1-12- مسئوليت آزمايشگاه كارخانه سيمان 192
2-1-12- سيمان 192
2-12- مشخصات شيميائي و فيزيكي سيمان 195
1-2-12- آليت 196
2-2-12- بليت 198
3-2-12- فاز الومينات 198
4-2-12- فاز فريت 198
5-2-12- تركيبات فرعي 198
6-2-12- سنگ گچ 202
3-12- محاسبه فازهاي سيمان 203
4-12- مشخصات از انواع سيمان 203
5-12- چگونگي پخت مواد 206
1-5-12- فعل و انفعالات مواد در پيش گرمكن 206
2-5-12- فعل و انفعالات مواد در داخل كوره 208
6-12- عوامل موثر در پختن مواد 211
1-6-12- تركيب شيميايي مواد اوليه 211
2-6-12- تركيب مينرالي مواد اوليه و خوراك كوره 217
3-6-12- دانه‌بندي خوراك كوره 218
4-6-12- همگن بودن مواد خام 218
5-6-12- شرايط پخت 219
7-12- ميكروسكوپي كلينكر 219
1-7-12- كلينكر نرمال 219
2-7-12- كلينكر آهسته خنك شده 219
8-12- مراحل فيزيكي و شيميائي مواد در حين پخت 223
1-8-12- خشك شدن 223
2-8-12- دهيدراته شدن مواد رسي 223
3-8-12- تجزيه كربناتها 223
4-8-12- واكنش‌هاي جامد 223
5-8-12- واكنش‌هايي كه در حضور فاز مايع رخ مي‌دهد 224
9-12- تاثير نوسانات كيفيت خوراك كوره بر راندمان كوره 224
10-12- اقدامات موردنياز در جهت كاهش نوسان كيفيت خوراك كوره 226
1-10-12- تدوين استراتژي نمونه‌گيري 226
2-10-12- مطالعات تفصيلي معادن 227
3-10-12- جلوگيري از عوامل نوسان كاذب در سيستم كنترل كيفي 227
منابع و مراجع 229
چكيده انگليسي 230

دانلود پروژه‌های رشته مهندسی شیمی

دانلود پایان نامه صنعت رنگ سازی

دانلود پایان نامه رئولوژی

دانلود پایان نامه نگرشی بر فعالیتهای بالادستی صنعت نفت

پس از پرداخت آنلاین لینک دانلود فایل همان لحظه به طور خودکار به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
جهت آموزش خرید از سایت اینجا کلیک کنید.

——————————————————————————————————————-

نام محصول : دانلود بررسي عوامل مؤثر بر راندمان كوره‌هاي دوار سيمان از ديدگاه بهره برداري و آناليز شيميايي خوراك كوره 

فرمت فایل : word
تعداد صفحات:233صفحه
حجم فایل: 4 مگابایت

قیمت قبل از تخفیف 60000 تومان

پایان نامه شیمی

عوامل مؤثر بر راندمان كوره‌هاي دوار سيمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *