حقوقسایر رشته ها

دانلود پایان نامه تدابیر پیشگیری و حمایتی در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا

 کد:B_275

فهرست

چكيده 1
مقدمه : 2
بخش اول : تدابیر عام حمایتی و پیشگیری در قلمرو جرائم جانبازان ،ایثارگران و
خانواده شهدا
فصل اول : تدابير عام پيشگيري 8
مبحث اول : مفهوم پیشگیری 8
گفتار اول : مفهوم موسع پیشگیری 9
الف – تدابير دفاع فردي 9
ب – تدابير و اقدامات دفاع جمعي 9
گفتار دوم : مفهوم مضیق پیشگیری 10
مبحث دوم : انواع روشهای پیشگیری 11
گفتار اول : پیشگیری کیفری 12
الف – پيشگيري عام 12
ب – پيشگيري خاص 13
گفتار دوم : پیشگیری غیر کیفری 13
مبحث سوم : پیشگیری اجتماعی – وضعی 14
گفتار اول : پیشگیری اجتماعی 15
الف – مراقبت مبتني بر منطقه همسايگي « مراقبت محله اي » 15
ب – شيوه هاي مبتني بر نهاد اجتماعي 16
گفتار دوم : پیشگیری وضعی 18
گفتار سوم : پیشگیری از جرم از دیدگاه اسلام 19
مبحث چهارم : پیشگیری از جرم از ديدگاه قوانين 22
گفتار اول : پيشگيري ار جرم و قانون اساسي 22
گفتار دوم : كنگره هاي پيشگيري از جرم سازمان ملل متحد 26
الف – كنگره اول تا چهارم 27
ب – كنگره پنجم تا هفتم 29
ج – كنگره هشتم تا دهم 30
گفتا ر سوم : پیشگیری از جرم و قوانین عادی 32
گفتار چهارم : پیشگیری از بزهکاری 35
الف – استراتژي هاي خانواده گرا 38
ب – استراتژي هاي جامعه گرا 39
ج- استراتژي هاي پايشي 40
فصل دوم : تدابير عام حمايتي 41
مبحث اول : تعریف بزهکاری 41
گفتار اول : تعریف بزه دررویکردهای مختلف 42
الف – رويكرد حقوقي جرم 42
ب – رويكرد جامعه شناختي 43
ج – رويكرد جرم شناسي 44
گفتار دوم : رویکردها درمورد علل بزهکاری 46
الف – رويكرد شكل ظاهري 46
ب – رويكرد ساختار زيستي 47
ج – رويكرد روانشناختي 48
د – رويكرد وضعيت اقتصادي 49
ﻫ – رويكرد كنترل اجتماعي 50
و – رويكرد پيوند افتراقي 51
ز – رويكرد التقاطي 53
مبحث دوم : علل تحقق جرم 54
گفتار اول : طبقه بندی جامعه شناسان از جرائم 55
الف – جرائم خياباني 55
ب – جرائم يقه سفيدان (جرائم شغلي و صنفي) 56
ج – جرائم يارانه اي 57
د – جرائم سازمان يافته 58
ﻫ – جرائم سياسي 59

گفتار دوم : عوامل موثر درکژرفتاریهای اجتماعی و جرم 60
الف – فقدان خانواده 61
ب – خشونت در خانواده 62
ج – حاشيه نشيني و جرم 64
د – جرائم خاص زنان 65
مبحث سوم : تبیین جامعه شناختی کژرفتاریهای اجتماعی و جرم 66
گفتار اول : نظریه های مربوط به دیدگاه کارکردی 67
الف – نظريه آنومي (بي هنجاري) 67
ب – نظريه فشار ساختاري 68
ج – نظريه پيوند اجتماعي 71
گفتار دوم : نظریه های مربوط به دیدگاه تضاد 72
گفتار سوم: نظریه های مربوط به كنش متقابل گرایی 73
الف – نظريه خرده فرهنگي 73
ب – نظريه انتقال فرهنگي 75
مبحث چهارم : انواع تدابير قانوني حمايتي از معلولين عام76
گفتار اول : قانون جامع حمايت از حقوق معلولان76
گفتار دوم : جنبه هاي حمايتي از معلولين عام 82
بخش دوم : تدابیر خاص حمایتی – پیشگیری در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثارگران و خانواده شهدا
فصل اول : تدابير خاص پيشگيري 87
مبحث اول : سرقت 87
گفتار اول : تعریف سرقت 87
گفتار دوم : علل سرقت 91
الف – فقر مالي 92
ب – فقر فرهنگي 92
ج – نابرابري هاي اجتماعي 93
د – شهرنشيني و زاغه نشيني 93
ﻫ – از هم پاشيدگي خانواده 94
و – معاشرت با دوستان ناباب 94
ز – بيكاري 95
ح – مهاجرت 95
گفتار سوم : سرقت در حوزه جانبازان ، ایثارگران و خانواده شهدا 97
الف – ارائه جامعه آماري مجرمين حوزه جانبازان، ايثارگران و خانواده شهدا 97
ب – بررسي و تحليل جرم سرقت در حوزه خانواده شهدا 98
ج – راه هاي پيشنهادي بررسي كاهش جرم سرقت در جامعه (بطور عام) 99
مبحث دوم : خرید و فروش مواد مخدر و اعتیاد به آن 105
گفتار اول : سير تاريخي مواد مخدر و اعتياد 105
الف – سير تاريخي 105
ب – تعريف اعتياد 108
گفتار دوم : مواد مخدر از دیدگاه جرم شناسی 111
گفتار سوم : جرم اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر در حوزه جانبازان، ایثارگران
و خانواده شهدا 114
گفتار چهارم : راههای درمان و پیشگیری اعتیاد 116
مبحث سوم: خودکشی 118
گفتار اول : تعریف خودکشی 119
گفتار دوم : انواع خودکشی 120
الف – خودكشي دگرخواهانه 120
ب – خودكشي خودخواهانه 121
ج – خودكشي ناشي از بي هنجاري 121
د – خودكشي جبري 121
گفتار سوم : علل و انگیزه های خودکشی 122
الف – خودكشي ناشي از جنون و اختلال رواني 122
ب – عوامل اجتماعي 123
ج – شرايط اقتصادي 123
گفتا ر چهارم : خودکشی در ایران 123
گفتار پنجم : بررسی خودکشی موفق درحوزه جانبازان 128
مبحث چهارم : سایر جرائم در حوزه جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا 134
گفتاراول : کلاهبرداری 135
گفتار دوم : جرم صدور چک بي محل 136
گفتار سوم : ضرب و جرح 137
گفتار چهارم : قتل 137
گفتارپنجم: جعل عنوان و اسناد 138
گفتار ششم : آدم ربایی 139
فصل دوم : تدابير خاص حمايتي 143
مبحث اول : امكان اعاده به خدمت جانبازان 143
گفتار اول: استخدام جانبازان 143
گفتار دوم : احقاق حقوق ايثارگران 148
الف – مجلس شوراي اسلامي 148
ب – شوراي نگهبان 149
ج – ديوان عدالت اداري 150
د – سازمان بازرسي كل كشور 152
گفتار سوم: سازمانهای حمایتی رزمندگان در جهان 159
الف – سازمانهاي حمايتي در روسيه 160
ب – امكانات كميته جانبازان آلمان 165
ج – بيمه جانبازان در كره جنوبي 166
د – حمايت از مصدومان جنگي در آمريكا 167
گفتار چهارم : مقایسه تطبیقی ارائه خدمات به ایثارگران در ایران و سایر کشورها
169
الف – تسهيلات رفاهي 171
ب – حقوق و مزايا 173
ج – امور آموزشي 175
د – بهداشت و درمان 176
ﻫ – مسكن 177
گفتار پنجم: نمونه هایی ازتعاریف واژه معلولین در دیگر کشورها 178
مبحث دوم: وضعیت معلولین و جانبازان در ایران 183
گفتار اول : لایحه حمایت از اشتغال معلولین و جانبازان 185
گفتار دوم : انتظارات برآورده نشده جانبازان و ايثارگران 189
گفتار سوم : لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران 194
مبحث سوم: اقدامات دولت در رسيدگي به خانواده شهدا 201
گفتار اول : تاسيس بنياد 201
گفتار دوم : کمک به جانبازان بر حج استحبابی ترجیح دارد 207
گفتار سوم : جانبازان و حقوق شهروندی 215
مبحث چهارم : بنياد شهيد و اتخاذ تدابير پيشگيري 220
گفتار اول : اهداف بنیاد شهید 221
گفتار دوم : حمايت خاص در جهت پيشگيري از آسيب پذيري 225
نتيجه گيري 235
منابع و مأخذ 241

پس از پرداخت آنلاین لینک دانلود فایل همان لحظه به طور خودکار به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
جهت آموزش خرید از سایت اینجا کلیک کنید.

——————————————————————————————————————-

نام محصول :دانلود پایان نامه تدابیر پیشگیری و حمایتی در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا

قیمت محصول : 2 هزار تومان
فرمت فایل :ورد
تعداد صفحات:247صفحه
حجم فایل:582
کیلوبایت

قیمت قبل از تخفیف 60000 تومان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *