حقوقسایر رشته ها

دانلود پایان نامه نقش دولت در توسعه آموزش رایگان

کد:B_266

فهرست‌ مطالب‌

عنوان‌ صفحه‌
مقدمه‌: 1
فصل‌ اول‌: حق‌ آموزش‌ و تئوري‌ دولت‌ 4
بخش‌ اول‌ : مفهوم‌ حق‌ و حوزه‌ ي‌ حق‌ آموزش‌ 5
مبحث‌ اول‌: تحليل‌ هوفلد از مفهوم‌ حق‌ 7
بند اول‌: چهار قلمرو مفهوم‌ حق‌ 8
1- حق‌ – ادعا (مطالبه‌) (Claim-Right) 8
2- حق‌ – آزادي‌/اختيار (Liberty/Privilage-Right) 9
3- حق‌ – قدرت‌ (Power-Right) 10
4- حق‌ – مصونيت‌ (Immunity-Right) 10
بند دوم‌: آثار حقوقي‌ مفهوم‌ حق‌ (تحليل‌ مفهوم‌ وظيفه‌ يا تعهد) 12
1. تعهد به‌ وسيله‌ و تعهد به‌ نتيجه‌ 13
2. ماهيت‌ تعهدات‌ دولت‌ در قبال‌ حق‌ آموزش‌ 14
مبحث‌: حق‌ آموزش‌ از ديدگاه‌ اسناد بين‌ المللي‌ حقوق‌ بشر و اسلام‌ 15
بند اول‌: حق‌ آموزش‌ از نگاه‌ اسناد بين‌ المللي‌ حقوق‌ بشر 15
1. اعلاميه‌ ي‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر 16
2. ميثاق‌ حقوق‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ 16
3. ساير اسناد بين‌ المللي‌ حقوق‌ بشر 18
بند دوم‌: ديدگاه‌ اسلام‌ نسبت‌ به‌ حق‌ آموزش‌ 18
1. قرآن‌ و تعليم‌ و تربيت‌ 19
2. سيره‌ ي‌ معصوم‌ و آموزش‌ 21
بخش‌ دوم‌: توسعه‌ي‌ آموزش‌ و تئوري‌ دولت‌ 23
مبحث‌ اول‌: توسعه‌ي‌ آموزش‌ گامي‌ در جهت‌ توسعه‌ي‌ انساني‌ 24
بند اول‌: سرمايه‌ گذاري‌ آموزشي‌ شاخصي‌ از فرايند توسعه‌ 26
بند دوم‌: ضرورت‌ توسعه‌ي‌ آموزش‌ 29
بند سوم‌: رويكرد دولت‌ها در توسعه‌ي‌ آموزش‌ 32
بند چهارم‌: عدم‌ تعادل‌ توسعه‌ي‌ آموزشي‌ در ايران‌ 36
مبحث‌ دوم‌: ماهيت‌ دولت‌ و كاركرد آن‌ در تحقق‌ حق‌ آموزش‌ 39
بند اول‌: دولت‌ محدود يا مشروطه‌ 40
الف‌) ويژگي‌ دولت‌ مشروطه‌ 41
ب‌) كاركرد دولت‌ مشروطه‌ در توسعه‌ ي‌ حق‌ آموزش‌ 42
بند دوم‌: دولت‌ رفاه‌ 44
الف‌) بررسي‌ ابعاد اقتصادي‌ و اجتماعي‌ دولت‌ رفاه‌ 45
ب‌) دولت‌ رفاه‌ و حق‌ آموزش‌ 46
بند سوم‌: دولت‌ طبقاتي‌ 47
الف‌) ويژگي‌ دولت‌ طبقاتي‌ 47
ب‌) رويكرد دولت‌ طبقاتي‌ و حق‌ آموزش‌ رايگان‌ 49
بند چهارم‌: مفاهيم‌ دولت‌ در نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ 51
الف‌) مفهوم‌ دولت‌ اسلامي‌ 52
1- تئوري‌ دولت‌ اسلامي‌ 52
2- بينش‌ دولت‌ اسلامي‌ در زمينه‌ي‌ حق‌ آموزش‌ 53
ب‌) مفاهيم‌ حقوقي‌ دولت‌ در قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و حق‌
آموزش‌ 54
1- دولت‌ در مفهوم‌ حاكميت‌ 55
2- دولت‌ در مقام‌ تصدي‌ 56
فصل‌ دوم‌: تحليل‌ نظام‌ آموزشي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و آموزش‌ رايگان‌ 58
بخش‌ اول‌: چالش‌هاي‌ فراروي‌ آموزش‌ رايگان‌ 59
مبحث‌ اول‌: فرايند خصوصي‌سازي‌ آموزش‌ 60
بند اول‌: اهداف‌ و مزاياي‌ خصوصي‌ سازي‌ آموزشي‌ 61
الف‌) اهداف‌ خصوصي‌سازي‌: 61
ب‌) مزاياي‌ خصوصي‌ سازي‌ محور استدلال‌ مدافعان‌ 65
ج‌) پاسخ‌ به‌ دلايل‌ موافقان‌ خصوصي‌ سازي‌ 68
بند دوم‌: شكل‌هاي‌ خصوصي‌ سازي‌ 73
بند سوم‌: خصوصي‌سازي‌ آموزشي‌ در ايران‌ 78
الف‌) خصوصي‌ سازي‌ در آموزش‌ و پرورش‌ 78
ب‌) خصوصي‌سازي‌ در آموزش‌ عالي‌ 80
مبحث‌ دوم‌: تأمين‌ هزينه‌هاي‌ آموزش‌ 85
بند اول‌: چه‌ كساني‌ بايد هزينه‌هاي‌ آموزشي‌ را بپردازند؟ 85
بند دوم‌: تأمين‌ منابع‌ مالي‌ آموزش‌ و پرورش‌ 91
بند سوم‌: آموزش‌ عالي‌ و تأمين‌ منابع‌ مالي‌ 102
الف‌) وضعيت‌ آموزش‌ عالي‌ از لحاظ‌ كميت‌ 103
ب‌) راه‌هاي‌ تدارك‌ منابع‌ مالي‌ جديد آموزش‌ عالي‌ 104
بخش‌ دوم‌: تحليل‌ حقوقي‌ نظام‌ آموزش‌ رايگان‌ در جمهوري‌ اسلامي ايران‌ 109
مبحث‌ اول‌: آموزش‌ رايگان‌ در قانون‌ اساسي‌ 109
بند اول‌: بررسي‌ صورت‌ مشروح‌ مذاكرات‌ مجلس‌ بررسي‌ نهايي‌ قانون اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ 110
بند دوم‌: اصول‌ قانون‌ اساسي‌ و آموزش‌ رايگان‌ 113

مبحث‌ دوم‌: نظام‌ حقوقي‌ آموزش‌ و پرورش‌ (عمومي‌) و آموزش‌ رايگان
115
بند اول‌: آموزش‌ و پرورش‌ دولتي‌ و آموزش‌ رايگان‌ 116
الف‌) آيا سرانه‌ي‌ دانش‌آموزي‌ كفاف‌ آموزش‌ رايگان‌ را مي‌دهد؟ 116
ب‌) آئين‌ نامه‌ها و مصوبات‌ اداره‌ي‌ مدارس‌ دولتي‌ در رابطه‌ با كمك‌هاي مردمي‌ 118
ج‌) تحليل‌ حقوقي‌ آئين‌ نامه‌ها و تصويب‌ نامه‌هاي‌ مطروحه‌ 120
بند دوم‌: ماده‌ 88 قانون‌ تنظيم‌ بخشي‌ از مقررات‌ مالي‌ دولت‌ و
خودگرداني‌ آموزش‌ و پرورش‌ 123
الف‌) ماده‌ 88 و آئين‌ نامه‌ و تصويبنامه‌ مربوط‌ به‌ آن‌ 123
ب‌) بررسي‌ حقوقي‌ ماده‌ 88 و آيين‌نامه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ آن‌ 125
بند سوم‌: مدارس‌ غيردولتي‌ (غيرانتفاعي‌) 129
الف‌) قوانين‌، مقررات‌ و دستورالعمل‌هاي‌ مدارس‌ غيرانتفاعي‌ 131
ب‌) آموزش‌ رايگان‌ و مدارس‌ غيرانتفاعي‌ 134
بند چهارم‌: آموزش‌ و پرورش‌ خاص‌ (مدارس‌ دولتي‌ با شرايط‌ خاص‌)
135
الف‌) آموزشگاههاي‌ علمي‌ آزاد 136
ب‌) مدارس‌ دولتي‌ با شرايط‌ خاص‌ 138
مبحث‌ سوم‌: بررسي‌ حقوقي‌ نظام‌ آموزش‌ عالي‌ در جمهوري‌ اسلامي ايران‌ و آموزش‌ رايگان‌ 140
بند اول‌: قوانين‌ برنامه‌ پنجساله‌ توسعه‌ و آموزش‌ عالي‌ 141
الف‌) مواد قانوني‌ برنامه‌هاي‌ پنج‌ ساله‌ توسعه‌ و توسعه‌ي‌ آموزش رايگان‌ 141
ب‌) نقد قانون‌ برنامه‌ پنج‌ ساله‌ي‌ توسعه‌ در زمينه‌ي‌ آموزش‌ عالي‌ 145
بند دوم‌: دوره‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ زيرنظر وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌ 148
الف‌) دوره‌هاي‌ نوبت‌ دوم‌ (شبانه‌) 150
ب‌) دانشگاهها و مؤسسات‌ غيردولتي‌ زير نظر وزارت‌ علوم‌ تحقيقات‌ و فن‌آوري‌ 154
1- دانشگاه‌ پيام‌ نور 155
2- موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ غيردولتي‌ غيرانتفاعي‌ 156
بند سوم‌: دانشگاه‌ آزاد اسلامي‌ 158
نتيجه‌گيري‌: 163
فهرست‌ منابع‌ 170

پس از پرداخت آنلاین لینک دانلود فایل همان لحظه به طور خودکار به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
جهت آموزش خرید از سایت اینجا کلیک کنید.

——————————————————————————————————————-

نام محصول :دانلود پایان نامه نقش دولت در توسعه آموزش رایگان 

قیمت محصول : 2 هزار تومان
فرمت فایل :ورد
تعداد صفحات:125صفحه
حجم فایل:125کیلوبایت

قیمت قبل از تخفیف 60000 تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *