سایر رشته هامدیریت

بررسي رابطه بين تيپ‌هاي شخصيتي مديران و اثربخشي آنان از ديدگاه ذي نفعان در ناحيه 5 مشهد

کد:B_261

 

فهرست مطالب:

فصل اول.. 1

1-1 مقدمه. 2

1-2- بيان مسئله. 4

1-3- اهميت و ضرورت پژوهش…. 8

1-4- اهداف پژوهش…. 10

1-5- فرضيه‌هاي پژوهش…. 10

1-6- متغيرها و تعاريف آنها. 11

1-6-1 تعاريف نظري متغيرها. 11

1-6-2 تعاريف عملياتي متغيرها. 12

1-7- تعاريف اصطلاحات… 13

فصل دوم: پيشينه تحقيق.. 15

2-1 شخصيت… 16

2-2 تعاريف شخصيت… 16

2-3 حوزه‌هاي شخصيت… 18

2-3-1 ساختار 19

2-3-2 فرآيند. 19

2-3-3 رشد و نمو. 20

2-3-4 آسيب شناسي رواني و تغيير رفتار 22

2-4 مضامين عمده در نظريه شخصيت… 22

2-4-1 وحدت رفتار و مفهوم خويشتن.. 24

2-4-2 سطوح مختلف آگاهي و مفهوم ناهشيار 25

2-4-3 رابطه بين شناخت، عواطف و رفتار مشهود. 26

2-4-4 اثرات گذشته، حال و آينده بر رفتار 26

2-5 نظريه‌هاي شخصيت… 27

2-5-1 نظريه روان كاوي در شخصيت… 27

2-5-2 زيگموند فرويد 27

2-5-3 نظريه روان پويشي فرويد(روانكاوي در شخصيت): 29

2-5-4 سطوح شخيت: هشيار3، نيمه هشيار2 و ناهشيار 29

2-5-5 ساختار شخصيت: نهاد، من و فرامن.. 30

2-6 نظريه نوروان كاوي.. 33

2-6-1 كار گوستاو يونگ 33

2-6-2 نكات برجسته ي نظريات يونگ… 36

2-7 روان شناسي فردي.. 36

2-7-1 آلفرد آدلر. 36

2-7-2 بررسي نظريات آدلر. 37

2-8 نظریه اختلالات شخصیتی.. 39

2-8-1 كارن هورناي.. 39

2-8-2 بررسي نظريات هورناي.. 40

2-9 نظریه روان پزشکی بین فردی.. 41

2-9-1 هري استاك ساليوان.. 41

2-9-2 بررسي نظريات ساليوان.. 42

2-10 تظريه پديدار شناختي (فرد- محور) 43

2-10-1 كارل راجرز……….. 43

2-10-2 بررسي نظريات و كارهاي راجرز 44

2-10-3 تشکیل رویکرد پدیدار شناختی راجرز 45

2-10-4 ساختار شخصيت از ديدگاه راجرز 46

2-11 نیازهای زیستی و روانی در پیدایی شخصیت… 47

2-11-1آبراهام مازلو. 47

2-12 نظريه رويكرد صفات در شخصيت… 48

2-12-1گوردون آلپورت 48

2-12-2 بررسي نظريات آلپورت… 49

2-13 نظريه چندبعدی شخصیت… 51

2-13-1هانس ج آي سنك… 51

2-13-2بررسی نظريات آیسنک.. 52

2-13-3 ابعاد اساسي شخصيت… 53

2-14 نظرريه رويكرد تحليلي عاملي صفات… 54

2-14-1ريموند كوته. 54

2-14-2 بررسي نظريات كتل در شخصيت… 54

2-15 نظریات رابطه شغل و شخصیت… 56

2-15-2 شخصيت نوع A.. 59

2-15-3 شخصيت نوع B.. 60

2-16 بررسي چند خصوصیت شخصیتی در شغل.. 62

2-16-1 اثر كانون كنترل.. 62

2-16-2 ماكياول گرايي 63

2-16-3 مناعت طبع يا عزت نفس. 65

2-16-4 سازگاري با موقعيت… 66

2-16-5خطر پذيري67

2-17 شخصيت از ديدگاه اسلام و قرآن.. 68

2-17-1.. شخصيت در قرآن.. 69

2-18 تیپ شناسی.. 71

2-19 نظريه‌هاي تيپ شناسي.. 73

2-19-1 زندگینامه. 73

2-19-2نظريات رورشاخ در سنجش شخصيت…. 74

2-19-3 تیپ شناسی در تست رورشاخ.. 75

2-20 ظريه ساخت بدن و خلق وخوی.. 76

2-21 نظريه شلدن (ريخت شناسي) 78

2-22 نظريه تيپ گال و جمجمه شناسي رواني: 79

2-23 تيپ‌شناسي يونگي.. 79

2-23-1 اساس درك واقعي ذهني از نظر يونگ… 79

2-23-2 كاركردهاي غير عقلاني.. 80

2-23-3 كاركردهاي عقلاني.. 80

2-23-4 روابط كاركردي.. 81

2-23-5 انواع كاركرد. 82

2-23-6 تيپ‌هاي روان‌شناختي يونگ… 84

2-23-7 توصيف تيپ‌هاي شانزده‌گانه. 85

2-23-8 اهميت شناخت تيپ‌هاي روانشناختي.. 90

2-23-9 نقد تيپ شناسايي يونگي.. 91

2-24 اثر بخشي 93

2-25 شاخصهاي اثربخشي از ديدگاههای مختلف… 94

2-25-1 كمرون و ويتون: 94

2-25-2 سي‌شور: 95

2-25-3 آرجريس: 95

2-25-4 پيترز وواترمن: 95

2-25-5 مالفورد: 96

2-25-6 بس و هرسي – بلانچارد. 97

2-25-7 هوي و ميكسل و چستر بارنارد. 97

2-25-8 كالدول و اسپينكس…. 97

2-25-9 لوتانز و همكارانش…. 97

2-25-10 ديدگاه راجرز و همكاران: 98

2-25-11مطالعات بسكر و چيرنز: 99

2-25- 12 مدل پارسونز: 99

2-26مقايسه ي ديدگاههاي ارزشيابي اثر بخشي سازماني.. 100

2-27 نظریات جدید در اثربخشی.. 101

2-27-1 مطالعات رابرت واترمن وتام پترز 101

2-28 مدلهای ارزیابی اثربخشی.. 102

1- مدل هدف منطقی: که سازمان را در رسیدن به اهدافش کاملا ارزیابی می کند. 102

2-29 نظریه ريچارد ال دفت… 104

2-29-1 روش مبتني بر تامين هدف… 104

2-29-2 روش مبتني بر تامين منابع.. 105

2-29-3 روش مبتني بر فرآيند دروني.. 106

2-29-4 روش مبتني بر تامين رضايت گروه‌هاي ذي نفع.. 108

2-30 كارهاي ديگران.. 110

2-30-1 تحقيقات انجام گرفته در مورد تيپ شناسي يونگي.. 110

2-30-1-1 تحقیقات خارج از كشور 110

2-30-1-2 تحقيقات انجام گرفته در داخل كشور 113

2-30-2 اثر بخشي.. 118

2-30-2-1 تحقيقات انجام شده در داخل كشور 118

2-30-2-2 تحقيقات انجام گرفته در خارج از كشور 121

2-31 استنتاج و نتیجه گیری.. 126

2-32 لگوی نظری پژوهش…. 128

فصل سوم: توصيف داده ها129

3-1 مقدمه. 130

3-2 روش اجراي پژوهش…. 130

3-2-1 برآورد حجم نمونه. 131

3-3 ابزار گرد آوري داده‌ها. 132

3-3-1 تاريخچه و توصيف (MBTI) 133

3-3-2 نمره گذاري پاسخنامه. 135

3-3-3 توصيف تيپهاي شانزده گانه. 136

3-5 اعتبار پرسشنامه‌ها. 140

3-5-1 اعتبار پرسشنامه شخصيتي، تيپ نماي مايزر – بريگز. 141

3-5-2 اعتبار پرسشنامه اثر بخشي: 142

3-5-3 اعتبار دروني پرسشنامه. 143

3-5-4 اعتبار زماني.. 143

3-6 محاسبه روايي: 144

3-6-1 محاسبه روايي پرسشنامه شخصيتي مايرزبريگز. 144

3-6-2 محاسبه روايي پرسشنامه اثر بخشي: 146

3-7 روش‌هاي آماري.. 146

3-8 ويژگي‌هاي تحقيق: 146

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها. 147

4-1 تجزيه و تحليل يافته‌هاي تحقيق.. 148

4-2 توصيف يافته‌هاي تحقيق.. 149

4-3 آزمون فرضيات تحقيق.. 161

4-3-1 فرضيه فرعي اول.. 165

4-3-2 فرضيه فرعي دوم.. 166

4-3-3 فرضيه فرعي سوم.. 167

4-3-4 فرضيه فرعي چهارم.. 168

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري 169

5-1 هدف و مسائله ي پژوهش…. 170

5-2 نتايج فرضيه اصلي.. 170

5-3 نتايج مربوط به فرضيه فرعي اول.. 172

5-4 نتايج مربوط به فرضيه فرعي دوم.. 173

5-5 نتايج مربوط به فرضيه فرعي سوم.. 175

5-6 نتايج مربوط به فرضيه فرعي چهارم.. 176

5-7 نتيجه گيري كلي.. 177

5-8 محدوديتها: 180

5-9 پيشنهادات… 181

فهرست منابع: 182

منابع انگليسي.. 187

پيوست و ضمائم :

پس از پرداخت آنلاین لینک دانلود فایل همان لحظه به طور خودکار به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
جهت آموزش خرید از سایت اینجا کلیک کنید.

——————————————————————————————————————-

نام محصول :بررسي رابطه بين تيپ‌هاي شخصيتي مديران و اثربخشي آنان  از ديدگاه ذي نفعان در ناحيه 5 مشهد

قیمت محصول : 2 هزار تومان
فرمت فایل :ورد
تعداد صفحات:233صفحه
حجم فایل:320کیلوبایت

قیمت قبل از تخفیف 60000 تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *