زمین شناسیسایر رشته ها

دانلود پروژه هيدروژئومورفولوژي حوضه آبريز رودخانه شانديز با تأكيد بر تغذيه دشت مشهد

کد:B_255

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول كليات
مقدمه 3
1-1 بیان مسئله تحقیق (طرح مسئله) 4
2-1 ادبیات وسابقه تحقیق 4
3-1 اهداف تحقیق 5
4-1 فرضیه های تحقیق 5
5-1 روش وفرآیند تحقیق 6
6-1 منابع گردآوری اطلاعات 6
7-1 بیان محدودیتهای عمده تحقیق 7
8-1 موقعیت منطقه تحت مطالعه 7
1-8-1 موقع ریاضی 7
2-8-1 موقع نسبی 7
3-8-1 موقع سیاسی 7
4-8-1 موقع زمین شناسی 7
5-8-1 موقع اقلیمی 7
6-8-1 موقع آب شناسی 7
فصل دوم ويژگى هاى اقليمى
مقدمه 13
1-2 جبهه های مختلف آب وهوایی تاثیر گذار بر منطقه 13
2-2 داده ها وایستگاهها 14
3-2 دما وتغییرات آن 16
1-3-2 گرادیان حرارتی 17
2-3-2 درجه حرارت ماهانه 17
4-2 بارندگی 19
1-4-2 برآورد بارندگی سالانه حوضه مورد مطالعه 19
2-4-2 رابطه بین ارتفاع و بارندگی 19
3-4-2 تغییرات ماهانه وفصلی بارندگی حوضه 20
5-2 برآورد تبخیر 24
6-2 طبقه بندی اقلیمی منطقه مورد بررسی 25
1-6-2 ضریب خشکی د ومارتن 26
2-6-2 اقلیم نمای آمبرژه 27
فصل سوم زمين شناسى- ژئومورفولوژى
1-3 کليات زمین شناسی 30
1-1-3 زمین شناسی زون بینالود 31
2-1-3 سازنده های منطقه تحت مطالعه 35
2-3 کليات ژئومورفولوژی 38
1-2-3 مورفوتکتونیک ودینامیک درونی 38
1-1-2-3 تکامل تکتونیکی؛زمین ساخت ورقی وچین خوردگی 39
2-1-2-3 شکستیگیها وگسیختگیها 39
1-2-1-2-3 تراس ها(راندگی ها) 40
2-2-1-2-3 چین ها وگسله ها 42
2-2-3 مورفوکلیماتیک ودینامیک بیرونی 42
1-2-2-3 دینامیک ها ومواریث اقلیمی پلیئستوسن 43
2-2-2-3 مورفودینامیسم هولوسن 46
3-2-3 لیتومورفولوژی بینالود 47
فصل چهارم خاک و پوشش گياهى
مقدمه 51
1-4 تیپ بندی خاک حوضه 51
2-4 پوشش گیاهی 55
3-4 کاربری اراضی 57
1-3-4 اراضی زراعی 57
فصل پنجم ويژگيهاى هيدروژئومورفولوژى
مقدمه 61
1-5 منابع آب سطحی 61
1-1-5 کليات حوضه آبریز رودخانه شانديز 61
2-1-5 ویژگی های هندسی و ژئومتریک حوضه 62
1-2-1-5 محیط حوضه 62
2-2-1-5 مساحت حوضه 62
3-2-1-5 طول حوضه 63
4-2-1-5 عرض حوضه 63
5-2-1-5 ارتفاع حوضه (پستی و بلندی) 67
6-2-1-5 شکل حوضه 71
7-2-1-5 شیب حوضه 74
8-2-1-5 تراکم زهکشی 74
9-2-1-5 زمان تمرکز 74
10-2-1-5 آبراهه ها 75
3-1-5 رژیم رودخانه 77
4-1-5 برآورد وحجم رواناب(آورد سالانه) 78
2-5 منابع آب زير زمينی 80
فصل ششم پديده هاى هيدروژئومورفولوژيکى حوضه آبريز رودخانه شانديز
مقدمه 82
1-6 مخروطه افکنه 82
1-1-6 موقعيت مخروطه افکنه 82
2-1-6 مساحت ومحيط 82
3-1-6 توزيع ارتفاعی 82
4-1-6 شيب 83
5-1-6 گرانولومتری ومورفوسکوپی رسوبات مخروطه افکنه ها 83
6-1-6 منحنی های گرانولومتری مخروطه افکنه 84
7-1-6 جنس رسوبات مخروطه افکنه 84
2-6 تراسها 87
3-6 مآندر 88
فصل هفتم نقش مخروطه افکنه در ايجاد پتانسيل آبى(کمى وکيفى) و تاثير پذيرى آن از رودخانه شانديز
1-7 آب سطحی در محدوده مخروطه افکنه 91
2-7 آب زيرزمينی در مخروطه افکنه(کمی وکيفی) 91
1-2-7 قنات 91
2-2-7 چاه 91
1-2-2-7 دبی ويژه مخروطه افکنه 94
2-2-2-7 هيدروشيمی وکيفيت آب 94
1-2-2-2-7 طبقه بندی آب از نظر شرب 94
2-2-2-2-7 طبقه بندی آب از نظر کشاورزی 96
3-2-2-2-7 کنداکتيويته 97
4-2-2-2-7 کلر 97
5-2-2-2-7 نقشه ايزوپيز 99
6-2-2-2-7 هيدروگراف چاه وارزيابی آن 101
فصل هشتم وضعيت اقتصادى- اجتماعى حوضه
مقدمه 105
1-8 وضعيت اجتماعی 105
1-1-8 تعداد وتوزيع جمعيت 105
2-1-8 خانوار وخانواده 106
3-1-8 تراکم جمعيت 107
1-3-1-8 تراکم نسبی 108
2-3-1-8 تراکم بيولوژيکی 108
4-1-8 ترکيب جمعيت 108
5-1-8 سواد و آموزش 108
6-1-8 مهاجرت وعلل آن 109
2-8 وضعيت کشاورزی حوضه 109
1-2-8 دامداری 110
3-8 صنعت 110
4-8 خدمات 111
فصل نهم نتيجه گيری و پيشنهادات
-نتيجه گيري و اثبات فرضيه 114
-اثبات فرضيه ها 115
پيشنهادات 116
منابع 117

پس از پرداخت آنلاین لینک دانلود فایل همان لحظه به طور خودکار به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
جهت آموزش خرید از سایت اینجا کلیک کنید.

——————————————————————————————————————-

نام محصول :دانلود پروژه هيدروژئومورفولوژي حوضه آبريز رودخانه شانديز با تأكيد بر تغذيه دشت مشهد

قیمت :  2 هزارتومان
فرمت فایل :ورد
تعداد صفحات:120صفحه
حجم فایل:1مگابایت

قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی

قیمت قبل از تخفیف 60000 تومان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *