سایر رشته هاعمران

دانلود پایان نامه ارزيابي اقتصادي و فني و راه اندازي قطار سريع السير در مسير تهران ـ زنجان

کد:B_119

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه
1- مقدمه
1ـ1ـ تاريخچه قطارهاي سريع السير 1
1-1-1- تاريخچه مطالعات قطارهاي سريع السير در ايران
1ـ2ـ تاثيرات غيرمستقيم و تاثيرات فرهنگي- اجتماعي قطارهاي سريع السير 2
فصل دوم: سرعت در راه آهن و راه‌آهن سريع السير
2ـ1ـ سرعت در راه آهن 3
2ـ2ـ سرعت بازرگاني 4
2ـ3ـ قطار سريع السير 6
2ـ3ـ1ـ فوايد راه آهن سريع السير 6
2ـ3ـ2ـ چگونه اين فوايد بدست مي‌آيند؟ 6
2ـ3ـ3ـ تاثيرات افزايش خدمات راه‌آهني (تاثيرات مثبت قطارهاي سريع السير) 7
2ـ3ـ4ـ مقايسه كوتاه با هوا و جاده 8
2ـ4ـ معرفي برخي ازعوامل و شاخص‌هاي تصميم‌گيري درارزيابي پروژه‌هاي راه آهن سريع السير 9
2ـ4ـ1ـ پراكندگي جمعيت و توليد ناخالص ملي 9
2ـ4ـ2ـ افزايش سرعت، كاهش زمان سفر،افزايش ظرفيت ترافيكي 9
2ـ4ـ3ـ مصرف انرژي 11
2ـ4ـ4ـ تامين منابع مالي 11
2ـ5ـ واژه‌ها و مفاهيم كليدي در موضوع سرعت قطارهاي مسافري 12
2ـ5ـ1ـ ركورد سرعت 13
2ـ5ـ2ـ حد نهايي سرعت عملياتي 13
2ـ5ـ3ـ ركورد سرعت در شرايط واقعي 13
2ـ5ـ4ـ ركوردهاي سرعت قطارهاي مسافري چگونه بجا گذاشته مي‌شوند؟ 15
2ـ6ـ مقايسه وضعيت قطارهاي سريع در ايران و جهان 15
2ـ6ـ1ـ بررسي گذشته راه آهن ايران از ديدگاه تكنولوژي كاربردي جهت نيل به سرعتهاي روز 15
2ـ6ـ2ـ بررسي تكنولوژي و سرعت عملياتي در ايران 17
عنوان صفحه
2ـ6ـ3ـ بررسي وضعيت سرعتها در ايران و جهان 26
2ـ6ـ4ـ ركوردهاي سرعت رسمي و عملياتي درايران 28
2ـ6ـ5ـ سير تحول تكنولوژي حمل و نقل ريلي جهان در ارتباط با سرعت 29
2ـ6ـ6ـ خلاصه آمارهاي مهم سريع السير 29
فصل سوم: بررسي روسازي خطوط آهن براي كاربرد در قطارهاي سريع
3-1- مقدمه 31
3-2- تراورسهاي بتني و ديگر تراورسهاي مصنوعي 31
3-2-1- تراورسهاي بتني 31
3-2-2- تراورسهاي ديگر 31
3-3- طراحي هاي مدرن 40
3-4- اتصالات 44
3-5- ريلهاي پيوسته جوش شده (CWR) 47
3-5-1- مزايا و معايب 48
3-5-2- تئوري انبساط 48
فصل چهارم: موانع موجود دردستيابي به سرعتهاي بالا در راه آهن
4ـ1ـ پارامترهاي كاهنده سرعت 52
4-1-1- مقاومت هوا 52
4ـ1ـ2ـ عبور از تونلها 53
4ـ1ـ3ـ علائم 54
4ـ2ـ فاصله ترمز 55
4ـ2ـ1ـ نياز به توان كششي زياد 56
4ـ2ـ2ـ پايداري درمسير مستقيم 56
4ـ2ـ3ـ نياز به طراحي ويژه خط 59
4ـ3ـ اثرات زيست محيطي 60
4ـ3ـ1ـ تصادفات 60
4ـ3ـ2ـ آسايش مسافرين 61
4ـ3ـ3- عبور از سوزنها و تقاطع‌ها 62
عنوان صفحه
فصل پنجم: ضرورت برقي كردن خطوط راه‌آهن
5ـ1ـ مقدمه 63
5ـ2ـ انرژي، حمل ونقل و راه آهن 64
5ـ2ـ1ـ اهميت صرفه‌جويي درمصرف فراورده‌هاي نفتي 66
5ـ2ـ2ـ برقي كردن راه آهن ومزاياي آن ازنظر انرژي ومحيط زيست 68
5ـ2ـ3ـ مزاياي برقي كردن راه آهن از ديدگاه ترابري 68
5ـ3ـ اصول زيربنايي 70
5ـ4ـ تاريخچه برقي كردن در راه آهن ملي ژاپن 71
5ـ5ـ ضرورت برقي كردن راه آهن 73
5ـ6ـ مقايسه سيستم‌هاي ديزل- الكتريك و برقي 74
5ـ7ـ مزاياي استفاده ازراه‌آهن برقي در سطح كلان اقتصادي 81
5ـ8ـ مزاياي استفاده ازراه‌آهن برقي در سطح خرد اقتصادي 82
فصل ششم: آشنايي با سيستم Tilting و معرفي قطارهاي سريع السير دنيا
6ـ1ـ مقدمه 84
6ـ1ـ1ـ سيستم Tilting يا متعادل كننده واگن 85
6ـ1ـ2ـ مزاياي سيستم Tilting 86
6ـ1ـ3ـ انواع سيستم‌هاي موجود Tilting 86
6ـ1ـ4ـ مقايسه واگنهاي معمولي و واگنهاي مجهز به سيستم متعادل كننده واگن 87
6ـ1ـ5ـ سيستم هاي متعادل كننده از نوع فعال 87
6ـ1ـ6ـ تجربه استفاده از سيستم Tilting در كشور پرتغال 90
6ـ2ـ معرفي قطارهاي سريع السير دنيا 93
6ـ2ـ1ـ قطار TGV 94
6ـ2ـ2ـ قطار AGV نسل جديد قطارهاي TGV فرانسه 96
6ـ2ـ2ـ1ـ ازبين بردن ارتعاشات 99
6ـ2ـ2ـ2ـ تصوير كلي قطار AGV 100
6ـ2ـ3ـ قطارهاي ICE 101
6ـ2ـ3ـ1ـ قطارهايICE2 ،ICE1 101

عنوان صفحه
6ـ2ـ3ـ2ـ قطارهاي ICE3 نسل جديد قطارهاي ICE 102
6ـ2ـ4ـ ترن‌ست سريع السير اسپانياي S-103 103
فصل هفتم: نياز دنيا به استفاده از قطارهاي سريع السير و نگاهي به بزرگترين طرح‌هاي سريع السير دنيا
7ـ1ـ مقدمه 104
7ـ1ـ1ـ راه آهن سريع السير اروپا در قرن 21 106
7ـ1ـ2ـ نتايج بهره برداري از خطوط سريع اروپا 109
7ـ2ـ راه آهن سريع السير اسپانيا(Renfe) 111
7ـ3ـ نگاهي به بزرگترين پروژه ريلي سريع السير انگلستان 113
7ـ4ـ راه آهن سريع السير ايالت كاليفرنيا 115
7ـ4ـ1ـ بخش درون ناحيه‌اي كاليفرنياي جنوبي 115
7ـ4ـ1ـ1ـ اهداف و نيازهاي پروژه 117
7ـ4ـ1ـ2ـ نياز به قطار سريع السير درايالت كاليفرنيا 118
7ـ5ـ راه آهن سريع السير ايالت فلوريدا 121
7ـ5ـ1ـ دلايل عقب ماندگي آمريكا از قافله ي طرح قطارهاي سريع السير 123
7-6- اطلاعاتي كوتاه در مورد Maglev 124
فصل هشتم: نگاهي به راه آهن سريع السير ژاپن واستفاده از تجربيات آنها
8ـ1ـ مقدمه 126
8ـ2ـ اقدامات شركت باري راه آهن ژاپن پس از خصوصي شدن تا سال 1989 129
8ـ3ـ نمونه‌هايي ازپيشرفت راه‌آهن ژاپن درزمينه حمل كالا 130
8ـ4ـ راه‌آهن ژاپن پس از دو دهه ضرر چگونه به سود دهي رسيد؟ 132
8ـ4ـ1ـ انگيزه‌هاي خصوصي كردن راه آهن 132
8ـ4ـ2ـ نتايج اقتصادي شركتهاي راه‌آهن ژاپن 133
8ـ4ـ3ـ اصلاح وجدان كار كاركنان 133
8-4-4- تجربه موفق شركتهاي منطقه‌اي 134
8ـ5ـ همكاريهاي فني ـ اقتصادي راه آهن ايران و ژاپن 136
8ـ6ـ راه‌آهن سريع السير شينكانسن 139
8ـ6ـ1ـ فاكتورهاي محدود كننده سرعت 140
8ـ6ـ1ـ1ـ كشف زودتر زمين لرزه 140
عنوان صفحه
8ـ6ـ1ـ2ـ سيستم ترمز 140
8ـ6ـ1ـ3ـ پايداري مجموعه 141
8ـ6ـ1ـ4ـ راحتي درهنگام سير وحركت 141
8ـ6ـ1ـ5ـ كاهش سرو صدا 141
8ـ6ـ1ـ6ـ كاهش لرزش زمين در هنگام حركت قطار 142
8ـ7ـ سهم شينكانسن در محيط زيست 142
8ـ7ـ1ـ سهم شينكانسن در صرفه‌جويي انرژي 144
8ـ7ـ2ـ آلودگي صوتي در قطار شينكانسن 145
فصل نهم: طرح راه‌آهن سريع‌السير تهران ـ زنجان
9ـ1ـ جابه‌جايي مسافر در سطح كشور 146
9ـ1ـ1ـ شبكه راه‌آهن ايران 147
9ـ2ـ پيشينه طرح راه‌آهن سريع‌السير تهران ـ زنجان 148
9ـ2ـ1ـ مشخصات فني و هندسي راه‌آهن تهران ـ زنجان 148
9ـ2ـ2ـ اهميت خط سريع‌السير تهران ـ زنجان 149
9ـ3ـ بررسي آمار حمل و نقل مسافر در محور تهران ـ زنجان 150
9ـ3ـ1ـ ناوگان جاده‌اي عمومي 150
9ـ3ـ2ـ حمل و نقل توسط سواري شخصي 150
9ـ3ـ3ـ حمل و نقل ريلي مسافر 151
9ـ3ـ4ـ حمل و نقل مسافر توسط ناوگان هوايي 151
9ـ4ـ پيش‌بيني تقاضا براي حمل و نقل مسافر در مسيرهاي تهران ـ زنجان 152
9ـ4ـ1ـ سناريوها‌ي تحول آتي جمعيت و شاخص‌هاي اقتصادي 152
9ـ4ـ1ـ1ـ تحول آتي جمعيت شهري 153
9ـ4ـ1ـ2ـ تحول آتي توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي ثابت 153
9ـ4ـ2ـ نتايج سناريوهاي پيش‌بيني تقاضا براي حمل و نقل ريلي مسافر 154
عنوان صفحه
9ـ5ـ برنامه‌ زمان‌بندي احداث راه‌آهن سريع‌السير تهران ـ زنجان 155
9ـ5ـ1ـفعاليتهاي عمده احداث راه‌آهن سريع‌السير تهران ـ زنجان 155
9ـ6ـ برآورد هزينه‌هاي اجراي طرح 158
9ـ6ـ1ـ هزينه‌ تمليك اراضي 158
9ـ6ـ2ـ هزينه‌هاي زيرسازي 159
9ـ6ـ3ـ هزينه‌هاي روسازي، علائم و ارتباطات و برقي كردن 160
9ـ6ـ4ـ هزينه‌هاي بهره‌برداري 160
9ــ6ـ4ـ1ـ برآورد هزينه‌هاي بهره‌برداري بر اساس هزينه‌هاي سرمايه‌‌اي 161
9ـ6ـ4ـ1ـ1ـ هزينه‌ نگهداري از تاسيسات زيربنايي و ناوگان 161
9ـ6ـ4ـ1ـ2ـ هزينه‌هاي بازاريابي و مصرف سوخت 162
9ـ6ـ5ــ هزينه‌هاي سرمايه‌اي براي خريد قطارهاي سريع‌السير برقي 163
9ـ6ـ5ـ1ـ تعداد قطارهاي سريع‌السير مورد نياز 164
9ـ6ـ6ـ هزينه‌هاي جاري در بيست‌سال نخست بهره‌برداري 165
9ـ7ـ بررسي تعرفه خدمات 167
9ـ7ـ1ـ تعيين جايگاه راه‌آهن سريع‌السير در سامانه حمل و نقل مسافري 167
9ـ7ـ1ـ1ـ سياست جلب مسافرين حمل و نقل جاده‌ايي 170
9ـ7ـ2ـ قيمت بليط مسافري راه‌آهن سريع‌السير تهران ـ زنجان 170
9ـ8ـ برآورد درآمدهاي طرح 171
9ـ9ـ نرخ داخلي بازگشت سرمايه 174
9ـ10ـ آناليز حساسيت نرخ بازگشت سرمايه نسبت به متغيرهاي پايه 180
9ـ10ـ1ـ آناليز حساسيت نرخ‌ بازگشت سرمايه نسبت به تعرفه‌ خدمات مسافري 180
9ـ10ـ2ـ آناليز حساسيت نرخ ‌بازگشت سرمايه نسبت به هزينه‌ تمليك اراضي 181

عنوان صفحه
9ـ11ـ هزينه‌هاي اجتماعي يا هزينه‌هاي خارج از حمل و نقل 183
9ـ11ـ1ـ هزينه‌هاي خارج از حمل و نقل 183
9ـ11ـ2ـ روش‌ محاسبه هزينه‌ها 184

پس از پرداخت آنلاین لینک دانلود فایل همان لحظه به طور خودکار به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
جهت آموزش خرید از سایت اینجا کلیک کنید.

——————————————————————————————————————-

نام محصول :دانلود پایان نامه ارزيابي اقتصادي و فني و راه اندازي قطار سريع السير در مسير تهران ـ زنجان
قیمت :5 هزارتومان
فرمت فایل :ورد
تعداد صفحات:205صفحه
حجم فایل:1.5مگا بایت

قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی

قیمت قبل از تخفیف 60000 تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *