برقسایر رشته ها

دانلود گـزارش پاياني طرح رشد و ارتقاء

کد:B_219

فهرست مطالب
عنوان
خلاصه گزارش صفحه
1
مقدمه 2
تاریخچه صنعت برق 3
فصل اول: آشنایی با پستهای فشار قوی در صنعت برق 6
مقدمه 7
(1-1) انواع پست ها از نظر ولتاژ 9
(1-1-1)پستهای بالابرنده ولتاژ 9
(2-1-1) پستهای کاهنده ولتاژ يا توزیع 9
(3-1-1) پستهای کلیدی 9
(2-1) انواع پستها از نظر قرار گرفتن تجهیزات 9
(1-2-1) پستهای فضای باز 9
(2-2-1) پستهای فضای بسته 10
(3-1) اجزای تشکیل دهنده پستها 11
(1-3-1) اجزای داخلی 11
(2-3-1) اجزای محوطه 17
فصل دوم : کلیدهای فشار قوی و سکسیونرها 26
مقدمه 27
(1-2) انواع کلیدهای فشار قوی 27
(1-1-2) کلید بدون بار (سکسیونر) 28
(2-1-2) موارد کاربرد سکسیونر 29
(3-1-2) انواع مختلف سکسیونر 30
(1-3-1-2)سکسیونر تیغه ای 30
(2-3-1-2)سکسیونر کشویی 31
(3-3-1-2) سکسیونر دورانی 31
(4-3-1-2) سکسیونر قیچی ای یا پانتوگراف 32
(2-2) انتخاب سکسیونر از نظر نوع و مشخصات 33
(3-2) سکسیونر يا كليد قابل قطع زير بار 33
(4-2) كليد قدرت يا ديژنگتور 33
(5-2) انواع کلیدهای قدرت 34
(1-5-2) کلید روغني 34
(2-5-2) کلید کم حجم روغن 36
(3-5-2) کلید اکسپانسیون 38
(4-5-2) کلید هوایی 38
(5-5-2) کلید گاز سخت(جامد) 39
(6-5-2) کلید sf6 40
(7-5-2) کلیدهای خلاء 42
(6-2) چفت و بست کلید سکسیونر و کلید قدرت (اینترلاک) 42
(1-6-2) چفت و بست مکانیکی 43
(2-6-2) چفت و بست الکتریکی 44
فصل سوم: ترانسفورماتورهای قدرت ، جریان و ولتاژ و CVT 45
مقدمه 46
(1-3) تاریخچه ساخت ترانسفورماتور های قدرت 47
(2-3) تعریف ترانسفورماتور 47
(3-3) اساس کار ترانسفورماتور 48
(4-3)انواع ترانسفورماتور 49
(5-3)ساختمان ترانسفورماتور 50
(1-5-3) هسته 51
(2-5-3) سیم پیچ (بوبین) 51
(3-5-3) تپ چنجر 52
(4-5-3) تانک اصلی روغن 52
(5-5-3) منبع ذخیره روغن 54
(6-5-3) لوله انفجار 54
(7-5-3) درجه روغن نما 54
(8-5-3) شیرها و واشرهای ترانسفورماتور 54
(9-5-3) جعبه کنترل فرمان ، پنکه ترموستات و غیره 55
(10-5-3) ترمومتر (نشان دهنده درجه حرارت روغن) 56
(11-5-3) بوشینگ ها 57
(6-3) تابلوی مشخصات ترانسفورماتور 57
(7-3) کار موازی کردن ترانسفورماتور 57
(8-3) شرط موازی بستن ترانسفورماتور 57
(9-3) گروه برداری ترانسفورماتور ها 58
(10-3) روغن ترانسفورماتور 58
(11-3) ترانسفورماتور ولتاژ یا p.T 59
(12-3) ترانسفورماتور ولتاژ خازنی یا C.V.T 60
(13-3) ترانسفورماتور جریان یا C.T 61
(1-13-3) ترانسفورماتور جریان مخزن دار 62
(2-13-3) ترانسفورماتور جریان نوع قالبی 62
فصل چهارم : شینه ها – شینه بندی و کلیدهای کوپلاژ 64
مقدمه 65
(1-4) انواع شینه بندی 66
(1-1-4) شینه بندی ساده 66
(2-1-4) شینه بندی اصلی و انتقالی 67
(3-1-4) شینه بندی دوبل 67
(4-1-4) شینه بندی 5/1 کلیدی 68
(5-1-4) شینه بندی دو کلیدی 69
(6-1-4) شینه بندی حلقوی 70
(7-1-4) شینه بندی سه کلیدی 70
(8-1-4) شینه بندی ترکیبی 70
فصل پنجم : برقگیرها 71
مقدمه 72
(1-5) انواع برقگیر از نظر ساختمان و عمل کردشان 74
(1-1-5) برقگیر جرقه اي 74
(2-1-5) برقگیر آرماتور 74
(3-1-5) برقگیر لوله ای 75
(4-1-5) برقگیر با فنتیل 76
(2-5) طرز انتخاب و محل نصب برقگیر 76
(1-2-5) برقگیر نوع پست 77
(2-2-5) برقگیر نوع خط 77
(3-2-5) برقگیر نوع توزیع 77
(3-5) مشخصات برقگیرها 77
(4-5) محل نصب برقگیر در پست 77
فصل ششم : زمین کردن پست جهت حفاظت 78
مقدمه 79
(1-6) انواع زمین کردن 79
(1-1-6) زمین کردن حفاظتی 79
(2-1-6) زمین کردن الکتریکی 80
(3-1-6) انواع زمین کردن الکتریکی 80
(1-3-1-6) زمین کردن مستقیم 80
(2-3-1-6) زمین کردن غیر مستقیم 81
(3-3-1-6) زمین کردن باز 81
فصل هفتم: رله ها و لوازم حفاظتی منصوب در سیستم های الکتریکی 84
(1-7) سیستمهای حفاظتی و اهمیت آن ها 85
(2-7) کار یک سیستم حفاظتی مطمئن 85
(3-7) تعریف رله 86
(4-7) ساختمان و طرز کار رله 86
(5-7) تغذیه رله ها 87
(6-7) عواملی که موجب تحریک رله های حفاظتی می شوند 87
(1-6-7) شدت جریان 87
(2-6-7) ولتاژ الکتریکی 87
(3-6-7) فرکانس 87
(4-6-7) قدرت الکتریکی 88
(5-6-7) جهت جریان 88
(7-7) انواع رله ها در یک سیستم حفاظتی 88
(1-7-7) رله سنجشي 88
(2-7-7-) رله زمانی 88
(3-7-7-) رله جهتی 89
(4-7-7) رله خبر دهنده 89
(5-7-7) رله هاي كمكي 89
(8-7)رله های تحت ولتاژ و بدون ولتاژ 90
(9-7) طرز قرار گرفتن رله ها در مدار الکتریکی 90
(1-9-7) رله های اولیه 91
(2-9-7) رله های ثانویه 91
(10-7) رله های اصلی و کمکی 91
(11-7) رله جریان زیاد 92
(12-7) رله جریان زیاد تاخیری 92
(13-7) رله جریان زیاد معکوس 93
(14-7) رله جهت یاب 93
(15-7) رله دیستانس 93
(16-7) رله دیفرانسیل 94
(17-7) رله R.E.F 95
(18-7) رله زمین (نوتر) 95
(19-7) رله اتوریکلوزر 96
(20-7) رله حفاظت ترانس 96
(21-7) رله بوخهلتس 97
(22-7) رله حفاظت خط 97
فصل هشتم : باتری ها و باتری شارژرها 101
مقدمه 102
(1-8) ولتاژ باتری 103
(2-8) ظرفیت باطری 103
(3-8) طبقه بندی باتریها 103
(4-8) موارد کاربردی باتریها 104
(5-8) شارژ باتریها 105
(1-5-8) شارژ آرام یا آهسته 105
(2-5-8) شارژ سریع یا تند 105
(3-5-8) شارژ تدریجی 105
(6-8) باتریهای شارژ شده خشک 106
(7-8) نکات ایمنی در مورد باتری 106
(8-8) بهره برداری و نگهداری از باتری های پستها و نیروگاهها 107
(9-8) بازرسی و نگهداری عادی 108
(1-9-8) بازرسی روزانه در هر شیفت 108
(2-9-8) بازرسی هفتگی 108
(3-9-8) بازرسی هر دو ماه یکبار 109
(4-9-8) بازرسی سالیانه 110
(10-8) باتری شارژرها 111
(1-10-8) تعریف کلی 111
(2-10-8) کاربرد 111
(3-10-8) موارد استعمال 111
(4-10-8) شرح کلی دستگاه 111
(5-10-8) کنترل باتری شارژرها 112
(6-10-8) طبقه بندی شارژرها 112
(7-10-8) مسائل عمومی شارژرها 112
(11-8) اصول کار باتری شارژرها 113
(1-11-8) مدار پل یکسو کننده 113
(2-11-8) مدار کنترل کننده 113
(3-11-8) مدار تغییر دهنده حالت کار شارژر 113
(4-11-8) مدار حفاظت جريان مستقيم در پستهاي فشار قوي 113
(12-8) قطع جریان مستقیم 114
(13-8) زمین شدن باتری 114
(14-8) نرمال نبودن ولتاژ مستقیم 114
(15-8) قطع جریان متناوب شارژر پست 115
فصل نهم : مقررات حفاظت استاندارد در حوزه بهره برداری 116
(1-9) مقررات مربوط به تعویض شیفت 117
(2-9) مقررات مربوط به ثبت وقایع در دفتر گزارش 117
(3-9) شرح وظایف اپراتوریست در ارتباط با مرکز دیسپاچینگ 117
(4-9) دستورالعمل ثابت بهره برداری از شبکه های فوق توزیع کنترل ولتاژ 118
(5-9) دستور العمل و عملیات هنگام بی برق شدن پست و نحوه برقدار کردن آن 118
(6-9) مراقبتهای ظاهری و بازدید 120
(7-9) نحوه موازی کردن ترانسفورماتورها 121
(8-9) نحوه ارسال گزارش حوادث به مرکز دیسپاچینگ فوق توزیع 122
(9-9) وظایف مسئول پست 123
فصل دهم: مقررات و دستور العمل های ثابت بهره برداری 124
مقدمه
(1-10) ایجاد محیط ایمن کار برای افراد 125
125
(2-10) جلوگیری از انرژی دار شدن مجدد دستگاه ها و یا خطوط 125
(3-10) حفاظت از دستگاه ها و خطوط 125
(4-10) پایدار نگه داشتن شرایط تضمین شده 126
(5-10) کارتهای حفاظتی و هشدار دهنده 126
(1-5-10) کارت حفاظت شخصی 126
(2-5-10) کارت حفاظت دستگاه 128
(3-5-10) کارت احتیاط 129
(6-10)کاربرد فرم های ضمانت نامه 131
(7-10) فرمهای ضمانت نامه 131
(1-7-10) صدور فرمهای ضمانت نامه 131
(2-7-10) فرم درخواست صدور ضمانت نامه 132
(3-7-10) وظایف تصویب کننده نهایی فرم درخواست صدور ضمانت نامه 132
(4-7-10) مقررات عمومی درخواست صدور ضمانت نامه 133
(5-7-10) معتبر کردن فرم ضمانت نامه 134
(6-7-10) فرم تضمین نامه ايستگاه 135
(7-7-10) وظایف مسئولان صادر کننده فرم ضمانت نامه 136
فصل یازدهم: مقررات ایمنی در پستهاي انتقال 138
(1-11) مقررات ايمني 139
فصل دوازدهم : حادثه و موارد پیش بینی نشده در پستهاي انتقال 141
فصل سیزدهم : ارائه پیشنهادات در مورد به حداقل رساندن ضایعات 144
فصل چهاردهم : مشخصات پست 63/230کیلوولت فیروزکوه 146
منابع و ماخذ 148

پس از پرداخت آنلاین لینک دانلود فایل همان لحظه به طور خودکار به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
جهت آموزش خرید از سایت اینجا کلیک کنید.

——————————————————————————————————————-

نام محصول : دانلود گـزارش پاياني طرح رشد و ارتقاء 

قیمت: 4  هزارتومان

فرمت فایل :ورد
تعداد صفحات:162صفحه
حجم فایل:1570کیلوبایت

قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی

قیمت قبل از تخفیف 60000 تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *