روانشناسیسایر رشته ها

پایان نامه سنجش خلاقيت دانشجويان كارشناسي سه رشته علوم تربيتي، مشاوره و راهنمايی و روان‌شناسي

کد:B_197

چكيده تحقيق:
تحقيق حاضر با هدف سنجش ميزان خلاقيت دانشجويان سه رشته روان‌شناسي، مديريت آموزش و مشاوره دانشكده علوم تربيتي و روان‌شناسي دانشگاه شهيد بهشتي و بررسي نگرش آنان در مورد تأثير دوره تحصيل دانشگاهي بر رشد خلاقيتشان تدوين شده است.
نمونه آماري اين تحقيق شامل 124 نفر از دانشجويان دختر و پسر اين دانشكده مي‌باشد. كه 46 نفر از رشته مديريت آموزشي، 42 نفر از رشته مشاوره و 36 نفر از رشته روان‌شناسي را شامل مي شود. روش نمونه‌گيري آن، طبقه‌اي تصادفي نسبتي است كه از بين سه گروه آموزش تعدادي ضد دانشجويان متناسب با رشته براساس جدول مورگان انتخاب شدند.
براي سنجش خلاقيت افراد از پرسشنامه سنجش خلاقيت CREE تورستون استفاده شد و براي بررسي تاثير دوره تحصيل دانشگاهي بر رشد خلاقيت دانشجويان از يك مصاحبه كتبي استفاده گرديد.
جهت تجزيه و تحليل داده‌ها براي تعيين رابطه هركدام از سوالات مصاحبه كتبي استفاده گرديد. جهت تجزيه و تحليل داده‌ها براي تعيين رابطه هر كدام از سوالات مصاحبه كتبي و جنس افراد و رشته تحصيلي آنان با ميزان خلاقيت افراد از آزمون ناپارامتر يك خي دو پيرسون استفاده شد و براي تعيين رابطة معدل و جنس افراد با خلاقيت از آزمون ناپارامتريك كروكسال واليس استفاده شده است.
فرضيات اين تحقيق يا سطح معناداري 95 درصد اطمينان آزمون شد.
در انجام اين مراحل از نرم‌افزاري آماري spss استفاده گرديد.
نتايج بدست آمده نشان مي‌دهد.
1ـ خلاقيت مستقل از جنس افراد است.
2ـ خلاقيت از رشته تحصيلي افراد تبعيت نمي‌كند.
3ـ دوره تحصيلي دانشگاهي بخودي خود نقشي در رشد خلاقيت افراد ندارد.
4ـ معدل بالا بيانگر خلاق بودن فرد نيست.
5ـ در پرورش خلاقيت آموزش آن مي‌توان نقش بسيار مهمي را ايفا كند.

« فهرست مطالب »
عنوان صفحه
تشكر و قدرداني أ
چكيده د
فهرست مطالب ه
فهرست جداول ط
فهرست نمودارها ل

فصل اول : طرح كلي پژوهش 1
دعاي هنرمند 2
مقدمه 3
بيان مسئله 6
ضرورت و اهميت حرکت به سوي خلاقيت 8
اهداف تحقيق 10
فرضيات تحقيق 12
تعريف مفاهيم و واژه ها 12
محدوديتهاي تحقيق 13
خلاصه فصل 15

فصل دوم : سابقه موضوع تحقيق 16
مقدمه 17
ساختار مغز و عملکرد آن 18
تعاريف خلاقيت : 25
1 . نگرشهاي خاستگاهي : 26
2 . نگرشهاي فرايندي : 27
رابطه هوش و خلاقيت 31
فرايند خلاقيت : 36
مراحل والاس 37
مراحل اسبورن 39
مراحل تورنس 41
نظريه هاي خلاقيت : 42
1. نظريه هاي جهان باستان 42
2. نظريه هاي جديد فلسفي 44
3. نظريه هاي روان شناسي 45
4. روانکاوي جديد 46
خصوصيات افراد خلاق 49
نيازهاي افراد خلاق 56
عوامل موثر در خلاقيت 58
هوش 59
ويژگيهاي شخصيتي 61
خانواده 63
مدرسه و دانشگاه و نقش آن در خلاقيت 65
نقش انگيزه هاي دروني و بيروني در خلاقيت 69
تاثيرات عوامل خاص بر خلاقيت : 70
سن 70
جنس 71
ارزشها و فشارهاي اجتماعي 71
تحصيلات 72
نقش کوشش در خلاقيت 72
شرايط محيطي مطلوب براي خلاقيت 73
تكنيكهاي خلاقيت و نو آوري 74
يورش فكري 75
مدل سينكتيكس 77
تكنيك دلفي … 78
آموزش خلاقيت 87
الف : آموزش و پرورش عمومي خلاقيت 87
آموزش خلاقيت در جهان 88
ب : آموزش خلاقيت در كودكان و دانش آموزان 89
نكات قابل توجه در آموزش خلاقيت به فراگيران 93
آنچه مربي براي پرورش فكر خلاق بايد انجام دهد 96
محتواي درسي فراگير و ارتباط آن با خلاقيت 99
اصول اساسي در پرورش خلاقيت 107
عوامل موثر در پرورش خلاقيت 108
نقش امنيت و آزادي رواني در خلاقيت 113
خلاقيت و حل مسئله 115
خلاقيت و پيشرفت تحصيلي 117
خلاقيت و هنر 118
خلاقيت و توسعه اقتصادي 121
اثر محرک عاطفي در خلاقيت 122
شرايط لازم جهت استفاده حداکثر از قدرت تصور در خلاقيت 126
موانع خلاقيت 128
عامل شانس در کاوش در مسير خلاقيت 127
با تصور خلاق مي توان روابط شخصي را بهبود بخشيد 139
سوابق پژوهش در ايران 141
سوابق پژوهش در خارج 143
نتيجه گيري و جمع بندي فصل دوم 147

فصل سوم : روش اجراي پژوهش 150
روش تحقيق 151
روش گرد آوري اطلاعات 152
ابزار گردآوري اطلاعات 152
جامعه آماري 152
تعداد و روش نمونه گيري 153
نمره گذاري آزمون 154
نحوه تبديل نمره خام به نمره استاندارد 154
اعتبار آزمون 155
روش استخراج مصاحبه كتبي 155
اساس تئوريكي پرسشنامه و مصاحبه كتبي 156
روشهاي آماري 156
خلاصه فصل 158

فصل چهارم :يافته هاي پژوهش و تجزيه و تحليل آنها 159
مقدمه 160
تجزيه يافته هاي پژوهش 161
تحليل يافته هاي پژوهش 205
خلاصه فصل 208

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات 209
نتيجه گيري 210
پيشنهادات 212
منابع 214
پيوستها 221

پس از پرداخت آنلاین لینک دانلود فایل همان لحظه به طور خودکار به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
جهت آموزش خرید از سایت اینجا کلیک کنید.

——————————————————————————————————————-

نام محصول :پایان نامه سنجش خلاقيت دانشجويان كارشناسي سه رشته علوم تربيتي، مشاوره و راهنمايی و روان‌شناسي 

قیمت: هزارتومان

فرمت فایل :ورد
تعداد صفحات:230صفحه
حجم فایل:421کیلوبایت

قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی

قیمت قبل از تخفیف 60000 تومان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *