حسابداری

دانلود پروژه بررسي دايره حسابداري شعب بانكها

کد:B_167

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
شرح وظايف دايره حسابداري شعب 3
حسابداري شعب:
عمليات حسابداري پرداخت حقوق كاركنان از طريق دايره حسابداري 7
نحوه پرداخت مساعده به كاركنان 8
چك:
1- تعريف چك 9
2- اركان چك 9
1-2- تاريخ صدور چك 10
2-2- مبلغ چك 11
3-2- محلي كه چك در آنجا بايد پرداخت گردد 11
4-2- نام گيرنده چك 11
5-2- امضاء صادر كننده چك 12
3- انواع چك 12
1-3- چكهاي عادي 12
2-3- چك مسافرتي 13
3-3- چك بانكي 13
4-3- چك آزاد 13
چكهاي في مابين:
1- نكات قابل توجه جهت صدور چكهاي بين بانكها 14
2- نحوه صدور و پرداخت چك بين بانكها 15
3- فقدان چك هاي بانكي 17
4- دستورهاي متفرقه 21
5- عمليات حسابداري 22
ظهرنويسي، پشت نويسي و انتقال چك 23
مسئوليت صادر كننده چك 25
مسئوليت بانك (نحوه كنترل و پرداخت چك)
1- كنترل و پرداخت چك 27
2- برگشت چك و عدم پرداخت 28
دستور پرداخت چك بر حسب درجات شعبه 30
نحوه پرداخت وجه چكهاي مشتريان ساير شعب به تقاضاي صاحب حساب چك بر 33
چكهاي انتقالي: 39
1- چكهاي انتقالي داخلي 40
2- چكهاي انتقالي عهده ساير بانكها 41
روش وصول چكهاي انتقالي در شهرستانهاي فاقد اطلاق پاياپاي (كلرينگ) 42
نحوه وصول چكهاي داخلي و عهده شعب ساير بانكها تحت پوشش كلر تهران:
1- چك هاي داخلي 47
2- چك هاي عهده ساير بانك ها 47
چگونگي واگذاري شعب شهرستانها عهده ساير شعب بانكهاي تهران 48
نحوه وصول چك هاي انتقالي شعب تهران و شهرستان عهده ساير شهرستانها 49
نحوه وصول چك هاي انتقالي شعب بانك عهده يكديگر در يك شهرستان 50
چك هاي بي محل و بستن حساب سپرده قرض الحسنه جاري 50
مراحل فروش چك 51
مراحل خريد چك 53
عمليات حسابداري بازخريد چك ها در شعبه: 54
سپرده:
سپرده قرض الحسنه جاري 57
1- چگونگي افتتاح حساب قرض الحسنه جاري 57
2- افتتاح حساب قرض الحسنه جاري براي اشخاص حقيقي ايراني 58
3- افتتاح حساب قرض الحسنه جاري براي پزشكان 59
4- افتتاح حساب قرض الحسنه جاري مشترك 60
5- افتتاح حساب قرض الحسنه جاري اشخاص حقيقي خارجي 60
1-5- خارجيان مقيم ايران 60
2-5- خارجيان مقيم خارج از كشور 61
3-5- افاغنه 62
6- افتتاح حساب قرض الحسنه جاري براي كسبه، بنگاهها، انجمن هاي فرهنگي
و خيريه 62
7- افتتاح حساب قرض الحسنه جاري براي اشخاص حقوقي ايراني 63
8- افتتاح حساب قرض الحسنه جاري براي شركت هاي خصوصي 65
9- افتتاح حساب قرض الحسنه جاري براي شركت در شرف تاسيس 67
10- افتتاح حساب قرض الحسنه جاري براي شركت هاي تعاون شهري 67
11- افتتاح حساب قرض الحسنه جاري براي شركت هاي دولتي 69
12- افتتاح حساب قرض الحسنه براي دستگاههاي دولتي 71
1-12-نحوه افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه جاري براي دستگاههاي دولتي 71
2-12- طرز استفاده از حساب قرض الحسنه جاري دستگاههاي دولتي 73
3-12- طريقه انسداد حسابهاي دولتي 75
4-12- ممنوعيت قبول سپرده ها 75
13- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري به نام شهرداري ها 75
14- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري براي اشخاص حقوقي خارجي 75
1-14- اشخاص حقوقي خارجي مقيم ايران 76
2-14- اشخاص حقوقي خارجي مقيم خارج از كشور 76
15- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري ارزي 76
حساب قرض الحسنه جاري درگير 77
بستن حساب قرض الحسنه جاري به تقاضاي صاحب حساب:
بستن حساب قرض الحسنه جاري به تقاضاي صاحب حساب در حالت عادي 78
بستن حساب قرض الحسنه جاري به تقاضاي صاحب حساب به دليل مفقود شدن چك يا دسته چك 78
حسابهاي مطالبه نشده 80
فصل در گذشتگان 82
فصل ورشكستگان 85
فصل جاري راكد 86
فصل انتقالي از بستانكاران 87
حساب قرض الحسنه پس انداز 88
نحوه افتتاح قرض الحسنه پس انداز 89
انواع حسابهاي سپرده قرض الحسنه پس انداز 89
1- نحوه افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز براي اشخاص حقيقي، رشيد و
باسواد 89
2- نحوه افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز براي اشخاص حقيقي بي‌سواد 90
3- نحوه افتتاح سپرده قرض الحسنه عادي براي اشخاص صغير 91
4- نحوه افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز با وكالت يا قيوميت يا وصايت رسمي از طرف اشخاص 91
5- افتتاح حساب قرض الحسنه مشترك عادي 92
6- افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز عادي براي اشخاص حقوقي 93
نحوه پرداخت حساب قرض الحسنه پس انداز 94
حساب سپرده قرض الحسنه ويژه: 95
افتتاح حساب قرض الحسنه ويژه 96
عمليات حسابداري حساب قرض الحسنه ويژه 100
حساب سپرده قرض الحسنه ويژه جوانان 102
امتيازات و جوائز حساب سپرده قرض الحسنه ويژه جوانان 103
عمليات حسابداري حساب سپرده قرض الحسنه ويژه جوانان 106
سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت 109
نحوه افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت: 110
1- افتتاح حساب براي اشخاص حقيقي 110
2- افتتاح حساب مشترك 111
3- افتتاح حساب با وكالت 113
4- افتتاح حساب براي شركت هاي دولتي 114
5- افتتاح حساب به نام صغير توسط قيم 114
6- افتتاح حساب توسط افراد غير از ولي، وصي و قيم 115
7- افتتاح حساب توسط وصي 115
نرخ سود و طريقه محاسبه آن 116
سپرده سرمايه گذاري بلندمدت 116
شرايط افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري بلندمدت 118
افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري براي شركت هاي دولتي 124
نرخ سود و طريقه پرداخت آن 124
عمليات حسابداري سپرده سرمايه گذاري بلندمدت 126
سپرده هاي بيش از يك سال 135
حوالجات 136
نحوه صدور و حواله هاي عهده شعب 137
فقدان چك هاي بانكي 145
1- وظايف صاحب چك بانكي 145
2- وظايف شعبه صادر كننده چك بانكي 145
3- وظايف شعبه پرداخت كننده چك در رابطه با اعلام پاسخ استعلام 146
پرداختهاي چكهاي بانكي (چك حواله) و ابزار شبه پول صادره بانكها قبل از قبولي 148
حواله هاي صادره مشروحه ذيل فاقد كارمزد يا هزينه مي‎باشد 150
حواله هاي عهده ما: 151
حواله هاي عهده ما به نشاني محل اقامت 153
حواله هاي عهده ما جهت واريز به حساب 154
مسائل متفرقه پول رساني 156
وصول بها آب، برق، تلفن و گاز 156
صندوق امانات 159
باجه ها: 163
عمليات نقدي و انتقالي 164
انعكاس عمليات باجه در حسابهاي شعبه 167
دو وقته نمودن ساعات كار شعب (باجه عصر) 169
رسيدگي به موجودي روزانه صندوق و طريقه بستن خزانه شعبه و نگهداري
كليدها 174
اضافه موجودي صندوق و خزانه 179
تعديل نقدينگي و بيمه وجوه صندوق و در راه 181
تفكيك و شمارش اسكناس 188
نكات مهم قبل از بستن حسابها در پايان سال مالي 188
دستورالعمل بستن حسابها در پايان سال مالي 189
الف- كليات وظايف شعب،‌ حسابداري هاي مناطق و ادارات كل قبل از تهيه صورتهاي مالي پايان سال 190
ب- مدارك لازم در پايان سال 198
– نحوه ارسال مدارك از طريق شعب 200
ج- مدارك ارسالي حسابداري‌هاي مناطق به اداره كل حسابرسي وامور مالي 204
د- تذكر چند نكته 205
مجموعه ضمائم و پيوست ها (از 1 الي 89)

پس از پرداخت آنلاین لینک دانلود فایل همان لحظه به طور خودکار به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
جهت آموزش خرید از سایت اینجا کلیک کنید.

——————————————————————————————————————-

نام محصول :دانلود پروژه بررسي دايره حسابداري شعب بانكها

قیمت: هزار تومان

فرمت فایل :ورد
تعداد صفحات:250صفحه
حجم فایل:241کیلوبایت

قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی

قیمت قبل از تخفیف 60000 تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *