حسابداری

دانلود بررسي قابليت گزارشگري مطلوب سيستم اطلاعات حسابداري شهرداري هاي استان اردبيل

کد:B_166

فهرست مطالب
ـ چكيده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فصل اول : كليات پژوهش
1ـ1ـ ديباچه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1ـ2ـ بيان مسئله وانگيزه برگزيدن موضوع پژوهش. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .4
1ـ3ـ اهميت و ضرورت انجام پژوهش. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
1ـ4ـ اهداف پژوهش … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
1ـ5ـ فرضيه هاي پژوهش . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
1ـ6ـ روش پزوهش. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1ـ7ـروش جمع آوري اطلاعات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
1ـ8ـ قلمرو پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
1ـ9ـ متغير هاي پژوهش. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
1ـ10ـ محدوديت هاي پژوهش. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
1ـ11ـ تعريف واژگان واصطلاحات كليدي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
1ـ12ـ ساختار پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
فصل دوم : چارچوب نظري و پيشينه پژوهش
گفتار اول : مفاهيم حسابداري و گزارشگري مالي و دولتي
2ـ1ـ1ـ ديباچه . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
2ـ1ـ2ـ تعريف حسابداري و حسابداري دولتي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
2ـ1ـ3ـ تعريف گزارشگري مالي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
2ـ1ـ4ـ اهداف گزارشگري مالي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
2ـ1ـ5ـ گزارشگري مالي در ايران . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2ـ1ـ6ـ گزارشگري مالي در عصر تجارت الكترونيك. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .23
2ـ1ـ7ـ استفاده كنندگان از گزارشگري مالي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ..24
2ـ1ـ8ـ امكان ارتقا گزارشگري مالي در ايران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 25
2ـ1ـ9ـ تحولات اساسي در گزارشگري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 27
2ـ1ـ10ـ واحد گزارشگري مالي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2ـ1ـ11ـ جايگاه تئوري وجوه مستقل. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2ـ1ـ12ـ جريان اطلاعاتي گزارشگري مالي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
2ـ1ـ13ـ محدوديت هاي گزارشگري مالي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
2ـ1ـ14ـ گزارشگري مالي دولتي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
2ـ1ـ15ـ اهداف گزارشگري مالي دولتي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
2ـ1ـ16ـ مفهوم مسئوليت پاسخگويي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
2ـ1ـ17ـ اصول حسابداري و گزارشگري مالي دولتي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2ـ1ـ18ـ مباني حسابداري دولتي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2ـ1ـ19ـ مباني تعهدي در حسابداري دولتي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2ـ1ـ20ـسامانه حسابداري حساب مستقل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2ـ1ـ21ـ انواع حسابهاي مستقل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
2ـ1ـ22ـ ارزيابي عملكردسامانه گزارشگري مالي و ارتباط آن با مديريت دولتي . . . . . . . . . . . . .44
گفتار دوم : شهرداري ها و گزارشگري مالي شهرداري ها
2ـ2ـ1ـ شهرداري ها بحث نظري. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
2ـ2ـ2ـ پيشينه ، رشد و تحول شهرداري در ايران. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
2ـ2ـ3ـ مسائل مربوط به گزارشگري مالي مطلوب در شهرداري هاي و ارتباط آن با سامانه مالي. .51
2ـ2ـ4ـ استفاده كنندگان گزارش هاي مالي و نيازهاي اطلاعاتي آنها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
2ـ2ـ5ـ خصوصيات ، محسنات و كاربرد حسابداري شهرداري ها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
2ـ2ـ6ـ اصول و موازين حسابداري شهرداري. . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. . . . . . . . . . . . . . . .56
2ـ2ـ7ـ اصول حسابداري در شهرداري ها و مفهوم بودجه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
2ـ2ـ8ـ خلاصه دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شهرداري ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
2ـ2ـ9ـ حسابداري بودجه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
گفتار سوم : پيشينه پژوهش
2ـ3ـ1ـ موانع اجراي حسابرسي صورتهاي مالي موسسات غير انتفايي (شهرداري هاي استان كردستان و آذربايجانغربي . . .69
2ـ3ـ2ـ ارزيابي ميزان پاسخگويي نظام مالي دولت جمهوري اسلامي ايران. . . . . . . . . . . . . . . . .70
2ـ3ـ3ـ بررسي موانع توسعه حسابداري دولتي و اثرات آن بر گزارشگري مالي دولتي . . . . . . . . .71
2ـ3ـ4ـ گزارش ارزيابي مديريت از كنترل داخلي و بررسي فايده مندي برون سازماني آن در ايران.72
فصل سوم : روش شناسي پژوهش
3ـ1ـ ديباچه . . . . . . . … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
3ـ2ـ جامعه آماري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
3ـ3ـ تعيين حجم نمونه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
3ـ4ـ متغيرهاي پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
3ـ5ـ فرضيه هاي پژوهش با تعداد پرسشها در هر فرضيه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
3ـ6ـ روش پژوهش . . . . . . . …. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
3ـ7ـ روش گردآوري اطلاعات . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
3ـ8 ـ ابزار اندازه گيري اطلاعات. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
3ـ9ـ روايي و پايايي ابزار پژوهش. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
3ـ9ـ1ـ روايي پرسشنامه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
3ـ9ـ2ـ پايايي ابزار پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
3ـ10ـ آماره آزمون . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها
4ـ1ـ ديباچه . . . . . . . . . . . . …. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
4ـ2ـ توصيف نمونه آماري. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
4ـ2ـ1ـ جنسيت. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
4ـ2ـ2ـ ميزان تحصيلات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
4ـ2ـ3ـ رشته تحصيلي . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
4ـ2ـ4ـ سابقه خدمت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
4ـ2ـ5ـ سمت سازماني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
4ـ3ـ آزمون فرضيه ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
4ـ3ـ1ـ آزمون فرضيه اول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
4ـ3ـ2ـ آزمون فرضيه دوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
4ـ3ـ3ـ آزمون فرضيه سوم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
4ـ4ـ فرضيه اصلي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
4ـ5ـ نتيجه گيري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادهاي پژوهش
5ـ1ـ ديباچه . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
5ـ2ـ نتيجه گيري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
5ـ3ـ پيشنهادها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
5ـ3ـ1ـ پيشنهادها مبتني بر يافته هاي پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
5ـ3ـ2ـ پيشنهادها براي پژوهش هاي بعدي .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
منابع
منابع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114

پس از پرداخت آنلاین لینک دانلود فایل همان لحظه به طور خودکار به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
جهت آموزش خرید از سایت اینجا کلیک کنید.

——————————————————————————————————————-

نام محصول :دانلود بررسي قابليت گزارشگري مطلوب سيستم اطلاعات حسابداري شهرداري هاي استان اردبيل

قیمت: 4 هزار تومان

فرمت فایل :ورد
تعداد صفحات:130صفحه
حجم فایل:269کیلوبایت

قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی

قیمت قبل از تخفیف 60000 تومان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *