سایر رشته هامدیریت

پایان نامه بهبود چیدمان خط تولید کارخانه شرق جامه با استفاده از شبیه سازی سیستمهای صف

کد:B_158

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : كليات طرح 1
مقدمه 2
1-1 بيان مسئله تحقيق 4
1-2 اهداف تحقيق 5
1-3 اهميت موضوع تحقيق و انگيزش انتخاب آن 5
1-4 فرضيه تحقيق 6
1-5 مدل تحقيق 7
1-6 واژه‌هاي كليدي و تعاريف عملياتي متغيرها 8
1-7 روش تحقيق 9
1-8 قلمرو تحقيق 10
1-9 جمع آوري اطلاعات 10
1-10 محدوديتها و مشكلات تحقيق 11
1-11 مراحل انجام تحقيق 12
فصل دوم : مطالعات نظري 14
2-1-1 برنامه ريزي توليد 15
2-1-2 تعادل خط توليد 15
2-1-3 اطلاعاتي كه براي تعادل خط توليد نياز است 17
2-1-4 ذخيره موجوديهاي ميان فرآيند 18
2-1-5 تعادل خط توليد (‌مونتاژ) 19
2-1-6 تعيين تعداد بهينه ايستگاه‌هاي كاري 20
2-1-7 تقدم و تأخر عمليات 21
2-2-1 تئوري صف 22
2-2- 2 تاریخچه 23
2-2-3 برخي از كابردهاي گوناگون تئوري صف 24
2-2-4 مشخصه‌هاي فرآيند صف بندي 25
2-2-4- 1 الگوي ورود متقاضيان 26
2-2-4-2 الگوي خدمت دهي 27
2-2-4-3 تعداد خدمت دهندگان (‌كانالهاي خدمت ) 27
2-2-4-4 ظرفيت صف ( گنجايش سيستم ) 28
2-2-4-5 جمعيت مشتريان بالقوه 28
2-2-4-6 نظم سيستم 28
2-2-4-7 مراحل خدمت 29
2-2-5 نحوه نمايش يك سيستم صف 29
2-2-6 معيارهاي ارزيابي يك سيستم صف 30
2-2-7 فرايند تولد و مرگ 32
2-2-7-1 مدل M/M/1 34
2-2-7-2 مدل M/M/C 34
2-2-7-3 مدل M/M/C/K 35
2-2-7-4 مدل M/M/C/C 36
2-2-7-5 مدل 36
2-2-7-6 مدل M/M/C/K/M 36
2-2-8 مدلهاي ماركوفي صف 36
2-2-8-1 مدل باورود گروهي M(x)/M/1 38
2-2-8-2 مدل با خدمت دهي گروهي 38
2-2-8-3 مدلهاي ارلنگ 39
2-2-8-3-1 مدلهاي M/EK/1 40
2-2-8-3-2 مدل EK/M1 40
2-2-8-4 مدل M/HE2/1 41
2-2-8-5 نظام اولويت 41
2-2-9-1 شبكه‌هاي صف 42
2-2-9-2 شبكه‌هاي جكسون 43
2-2-9-2-1 شبكه‌ صفهاي سيكلي 43
2-2-9-2-2 سيستمهاي سري صف 44
2-2-9-2-3 شبكه‌هاي باز جكسون 45
2-3 مدلهاي آماري سودمند 46
2-3-1 توزيع برنولي 47
2-3-2 توزيع دو جمله‌اي 47
2-3-3 توزيع دو جمله‌اي منفي 47
2-3-4 توزيع هندسي 48
2-3-5 توزيع چند جمله‌اي 48
2-3-6 توزيع پواسون 49
2-3-7 توزيع يكنواخت 49
2-3-8 توزيع نمايي 50
2-3-9 توزيع نرمال 50
2-3-10 توزيع گاما 51
2-3-11 توزيع بتا 52
2-3-12 توزيع لاجستيك 53
2-3-13 توزيع مثلثي 53
2-3-14 توزيع ارلنگ 54
2-3-15 توزيع ویبل .54
2-4 آزمونهاي برازندگي 55
2-4-1 آزمون مربع كاي 55
2-4-2 آزمون برازندگي كولموگروف – اسميرنف 57
2-5 تصميم گيريهاي چند معياره 58
2-5-1 روش تاپسيس 59
2-6-1 تاريخچه شبيه سازي 61
2-6-2 مقدمه‌اي بر شبيه سازي 61
2-6-3 مزايا و معايب شبيه سازي 63
2-6-4 زمينه كاربرد 64
2-6-5 سيستمها و پيرامون سيستم 66
2-6-6 اجزاي سيستم 66
2-6-7 سيستمهاي گسسته و پيوسته 67
2-6-8 مدل سيستم 68
2-6-9 هنر مدلسازي 68
2-6-10 انواع مدلها 70
2-6-11 شبيه سازي سيستمهاي گسسته – پيشامد 71
2-6-12 جاذبه‌هاي شبيه سازي به عنوان ابزار تجزيه و تحليل مسئله 71
2-6-13 گامهاي اساسي در بررسي مبتني بر شبيه سازي 74
2-6-14 نقل قولهاي مشهور شبيه سازي 79
2-7 تاريخچه شركت شرق جامه 81
2-8 پيشينه تحقيق 84
2-8-1 تخمين ماكزيمم طول صف با استفاده از شبيه سازي 84
2-8-2 مدلسازي و شبيه سازي فرآيند توليد كارخانه روغن نباني گلناز كرمان 84
2-8-3 مديريت صف در درمانگاه با استفاده از شبيه سازي 85
2-8-4 استفاده از شبيه سازي در رستوران 85
2-8-5 استفاده از الگوريتم ژنتيك براي حل مشكلات چيدمان تجهيزات 85
فصل سوم : مدل سازي تحقيق 86
3-1 معرفي كارخانه 87
3-1-1 واحد برش 87
3-1-2 واحد دوخت 88
3-1-3 واحد شست 89
3-2 نمونه‌گيري و توزيعهاي نمونه‌گيري 89
3-2-1تعيين اندازه نمونه 91
3-2-2 تعيين توزيع حاكم بر هر يك از دستگاهها 92
3-3 ايجاد ، آزمايش و تعيين اعتبار مدل 92
3-3-1 تعيين اعتبار مدل و تطبيق با سيستم واقعي 95
3-3-2 تعيين اعتبار تبديلهاي ورودي به خروجي مدل 95
فصل چهارم : تجزيه و تحليل يافته‌هاي تحقيق 97
4-1 بررسي واحد برش 98
4-1-2-1 تعيين چيدمان موجود در واحد دوخت 99
4-1-2-2 آشنايي مختصر با ماشين آلات واحد دوزندگي 102
4-1-3 بررسي فرآيند توليد در واحد شست 105
4-2-1 شبيه سازي خط توليد 106
4-2-2 عناصرمورد استفاده در مدل 107
4-2-3 زمان سنجي 109
4-2-4واحد بازرسي 112
4-2-5 شرايط شروع شبيه سازي 112
4-2-6 تعيين اعتبار مدل 112
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات 116
5-1 انجام آزمايشها و ثبت نتايج 117
5-2 انتخاب شاخصها 117
5-2-1 شاخص هزينه 118
5-2-2 شاخص تعداد توليد 118
5-2-3 شاخص ضريب بهره‌وري 119
5-2-4 شاخص متوسط زمان انتظار 119
5-3 بررسي نتايج مدل واقعي و مدلهاي اصلاحي بعدي 121
5-3-1 مدل شماره 1( مدل واقعي ) 121
5-3-2 مدل شماره 2 124
5-3-3 مدل شماره 3 125
5-3-4 مدل شماره 4 126
5-3-5 مدل شماره 5 127
5-3-6 مدل شماره 6 128
5-3-7 مدل شماره 7 129
5-3-8 مدل شماره 8 130
5-3-9 مدل شماره 9 131
5-4 تجزيه و تحليل نتايج 132
5-5 پيشنهادات 141
5-6 تحقيقات آتي 142
پيوست 143
منابع فارسي 196
منابع لاتين 198
فهرست جداول
عنوان صفحه
2-1 جدول 30
4-1 جدول 99
4-2 جدول 103
4-3 جدول 111
5-1 جدول 122
5-2 جدول 123
5-3 جدول 123
5-4 جدول 124
5-5 جدول 125
5-6 جدول 126
5-7 جدول 127
5-8 جدول 128
5-9 جدول129
5-10 جدول 130
5-11 جدول 131
5-12 جدول 133
5-13 جدول 134
5-14 جدول 135
5-15 جدول 135
5-16 جدول 135
5-17 جدول 137
فهرست اشكال
عنوان صفحه
1-1 شکل 7
1-2 شکل 13
2-1 شکل 25
2-2 شکل 32
2-3 شکل 43
2-4 شکل 44
2-5 شکل 78
2-6 شکل 82
4-1 شکل 100
4-2 شکل 100
4-3 شکل 101
4-4 شکل 101
4-5 شکل.102
4-6 شکل 104
4-7 شکل 106
4-8 شکل 107

پس از پرداخت آنلاین لینک دانلود فایل همان لحظه به طور خودکار به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
جهت آموزش خرید از سایت اینجا کلیک کنید.

——————————————————————————————————————-

نام محصول :پایان نامه بهبود چیدمان خط تولید کارخانه شرق جامه با استفاده از شبیه سازی سیستمهای صف 

قیمت: 6500تومان

فرمت فایل :ورد
تعداد صفحات:230صفحه
حجم فایل:1831کیلوبایت

قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی

قیمت قبل از تخفیف 60000 تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *