سایر رشته هامدیریت

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران

کد:B_155

فهرست مطالب

عنوان                                                      صفحه

چکیده

فصل یکم : مقدمه پژوهش

1-1- عنوان تحقيق: ……………………………… 1

1-2- مقدمه ……………………………………. 1

1-3- بيان مساله: ………………………………. 2

1-4- اهميت و ضرورت پژوهش ……………………….. 7

1-5-‌ اهداف پژوهش: ……………………………… 9

الف- هدف كلي: …………………………………. 9

ب – اهداف جزئي:………………………………… 9

1-6-  پرسشهاي پژوهش: …………………………… 9

الف- اصلي:…………………………………….. 9

ب- فرعي:………………………………………. 9

1-7-‌ متغيرهاي پژوهش: …………………………… 10

متغير پيش بين:…………………………………. 10

متغير ملاك:……………………………………. 10

متغير تعديل كننده ……………………………… 10

متغير كنترل …………………………………… 10

1-8-‌ تعاريف علمي واژه ها:……………………….. 10

1-9- تعاريف عملياتي واژه ها: ……………………. 14

فصل دوم : بررسی پیشینه پژوهش

مقدمــه……………………………………….. 16

الف- بررسی نظریه‌ها……………………………… 19

2-1- ارتباطات………………………………….. 19

2-1-1- اهمیت ارتباطات…………………………… 19

2-1-2- تعاریف ارتباطات………………………….. 22

2-1-3- فرآیند ارتباط……………………………. 26

2-1-3-1- منبع …………………………………. 26

2-1-3-2- رمزگذاری………………………………. 27

2-1-3-3- وسیله…………………………………. 27

2-1-3-4- رمزگشایی………………………………. 28

2-1-3-5- دریافت کننده…………………………… 28

2-1-3-6- بازخورد……………………………….. 29

2-1-4- مسیر ارتباطات……………………………. 29

2-1-4-1- ارتباطات عمودی…………………………. 29

الف- مسیر رو به پایین…………………………… 29

ب- ارتباطات رو به بالا…………………………… 30

2-1-4-2- ارتباطات در سطح افقی……………………. 31

2-1-5- مدل ارتباطات…………………………….. 32

2-1-6- اصول ارتباطات……………………………. 35

2-1-7- ارتباطات سازمانی از دیدگاه مکاتب مختلف مدیریت.. 38

2-1-7-1- دیدگاه کلاسیک‌ها در مورد ارتباطات:…………. 38

2-1-7-2- نظریه نئوکلاسیک‌ها و ارتباطات……………… 40

2-1-7-3- دیدگاه سیستمی در مورد ارتباطات…………… 40

2-1-7-4- دیدگاه اقتضایی و ارتباطات……………….. 41

2-1-7-5- دیدگاه مراوده‌ای یا تعاملی در مورد ارتباطات… 41

2-1-8- اثربخشی در ارتباطات میان فردی …………….. 42

2-1-9- ویژگی‌های اثربخشی…………………………. 43

2-1-9-1- گشودگی………………………………… 43

2-1-9-2- همدلی…………………………………. 45

2-1-9-3- حمایتگری………………………………. 46

2-1-9-4- مثبت گرایی…………………………….. 46

2-1-9-5- تساوی…………………………………. 47

2-1-9-6- همانندی «تشابه با هم» و «تخالف با هم»…….. 47

2-1-10- موانع ارتباطی ………………………….. 48

2-2- قدرت …………………………………….. 61

2-2-1- اهميت قدرت………………………………. 61

2-2-2- تعاريف قدرت……………………………… 62

2-2-3- قدرت در سطوح مختلف سازمان ………………… 65

2-2-3-1- قدرت در سطح عمودي………………………. 65

2-2-3-1-1- منابع قدرت مديران رده‌ي عالي سازمان……… 66

2-2-3-1-2- منابع قدرت مديران رده مياني سازمان……… 69

2-2-3-1-3- منابع قدرت مديران رده‌ي پايين سازمان…….. 69

2-2-3-2 – قدرت در سطح افقي………………………. 71

2-2-4- روابط قدرت………………………………. 72

2-2-4-1-  رابطه صف و ستاد……………………….. 73

2-2-4-2- تشكيل دسته‌ها و ائتلاف……………………. 74

2-2-5- منابع قدرت بر اساس پژوهش‌هاي فرنچ و راون…….. 75

2-2-6- انواع رويكردها به قدرت …………………… 77

2-2-6-1- راسل و قدرت:…………………………… 78

2-2-6-2- هيكس، گولت و قدرت: …………………….. 79

2-2-6-3- گالبرايت و قدرت: ………………………. 81

2-2-6-4- اتزيوني و قدرت:………………………… 83

ب- پيشينه پژوهشهاي انجام شده ……………………. 85

2-3- پژوهش‌هاي پيرامون ارتباطات سازماني……………. 85

2-3-1- پژوهش‌‌هاي انجام شده در داخل كشور:…………… 85

2-3-2- پژوهش‌هاي انجام شده در خارج از كشور:………… 89

2-4- پژوهشهاي پيرامون منابع قدرت ………………… 99

2-4-1-  پژوهش‌هاي انجام شده در داخل كشور…………… 99

2-4-2-  پژوهش‌هاي انجام شده و در خارج از  كشور…….. 108

نتیجه گیری کلی ……………………………….. 121

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- جامعه آماری………………………………. 123

3-2- گروه نمونه ………………………………. 123

3-3- روش و طرح نمونه‌برداری……………………… 124

3-4- حجم نمونه………………………………… 124

3-5- ابزار گردآوری داده‌ها………………………. 125

3-5-1- پرسشنامه اثر بخشی ارتباطات سازمانی………… 126

3-5-2- پرسشنامه منابع قدرت «شرایخیم و هینکین»…….. 127

3-6- تعیین روایی و اعتبار پرسشنامه………………. 128

3-6-1- روایی………………………………….. 128

3-6-2- اعتبار…………………………………. 128

3-7- نوع مطالعه (روش گردآوری داده‌ها-…………….. 131

3-8- طرح پژوهش و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها………… 131

فصل چهارم : یافته‌های پژوهش

مقدمــه………………………………………. 133

تبديلهاي انجام شده بر روي متغيرها جهت تغيير مقياس:… 134

4-1- توصیف داده‌ها:…………………………….. 135

4-1-1- توصيف مولفه هاي منابع قدرت:………………. 135

توصیف منابع قدرت بر حسب قدرت غالب مديران:………… 138

4-1-2- توصیف مؤلفه‌های اثربخشی ارتباطات سازمانی……. 126

4-1-3- توصیف سایر داده‌ها……………………….. 154

4-2- تجزیه و تحلیل داده‌ها بررسی فرضیات…………… 158

4-2-1- نتایج و یافته‌های سوالهای پژوهشی ………….. 158

فصل پنجم:‌ تفسیر و استنتاج نتایج پژوهش

5-1- تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش………………….. 178

5-2- محدودیت‌های پژوهش …………………………. 191

5-3- پیشنهادها………………………………… 192

5-3-1- پیشنهاد به برنامه‌ریزان:………………….. 192

5-3-2- پیشنهاد به پژوهشگران :…………………… 193

فهرست جداول

عنوان                                                      صفحه

جدول 2-1: منابع قدرت مديران رده‌ي پايين سازمان…….. 70

جدول 2-2- اولویت شایستگی‌های مورد نیاز مدیران تربیت بدنی   92

جدول شماره 2-2-: مقايسه شايستگي‌هاي مورد نياز مديران و كارآموزان تربيت بدني…………………………………………. 96

جدول شماره 2-3-  مقايسه شايستگي‌هاي مديران باشگاه‌هاي ورزشي 97

جدول شماره 3-1: امتیاز گزینه‌های مختلف در روش پنج گزینه‌ای  126

جدول شماره 3-2: امتیاز گزینه‌های مختلف در روش پنج‌ گزینه‌ای  127

جدول 3-3 : دسته‌بندی سوالهای پرسشنامه منابع قدرت…… 127

جدول 4-1-1- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت پاداش… 135

جدول 4-1-2- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت اجبار… 136

جدول 4-1-3- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت قدرت قانون   136

جدول 4-1-4- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت تخصص…. 137

جدول 4-1-5- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت مرجعیت.. 138

جدول 4-1-6- جدول توزیع فراوانی منابع قدرت سازمانی…. 139

جدول 4-1-7- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت پاداش……. 141

جدول 4-1-8- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت اجبار……. 142

جدول 4-1-9- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت قانون……. 143

جدول 4-1-10- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت مرجعیت….. 144

جدول 4-1-11- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت تخصص……. 145

جدول 4-1-12- میانگین و انحراف معیار ارتباطات اثر بخش. 146

جدول 4-1-13- میانگین و انحراف معیار بازخورد………. 147

جدول 4-1-14- میانگین و انحراف معیار تعدد کانالهای ارتباطی 147

جدول 4-1-15- میانگین و انحراف معیار اثربخشی ارتباطات سازمانی   148

جدول 4-1-16- جدول توزیع فراوانی ارتباط اثربخش…….. 149

جدول 4-1-17- جدول توزیع فراوانی بازخور…………… 150

جدول 4-1-18 جدول توزیع فراوانی تعدد کانالهای ارتباطی. 151

جدول 4-1-19- جدول توزیع فراوانی اثربخشی ارتباطات سازمانی  152

جدول 4-1-20 جدول توزیع فراوانی مولفه اثر بخشی غالب… 153

جدول 4-1-21- جدول توزیع فراوانی رشته تحصیلی………. 154

جدول 4-1-22 میانگین و انحراف معیار سنوات خدمت…….. 155

جدول 4-1-23- میانگین و انحراف معیار سابقه مدیریت….. 156

جدول 4-1-24- جدول توزیع فراوانی مدرک تحصیلی………. 156

جدول 4-2-1- ضريب همبستگی بين منبع قدرت پاداش و اثر بخشی ارتباطات سازمانی………………………………………. 158

جدول 4-2-2- ضريب همبستگی بين منبع قدرت اجبار و اثر بخشی ارتباطات سازمانی………………………………………. 159

جدول 4-2-3- ضريب همبستگی بين منبع قدرت مرجعيت و اثر بخشی ارتباطات سازمانی160

جدول 4-2-4- ضريب همبستگی بين منبع قدرت تخصص و اثر بخشی ارتباطات    160

جدول 4-2-5- ضريب همبستگی بين منبع قدرت قانون و اثر بخشی ارتباطات سازمانی………………………………………. 161

جدول 4-2-6- آزمون من ويتنی برای مقايسه منبع قدرت پاداش به تفکيک رشته تحصيلی162

جدول 4-2-7- آزمون من ويتنی برای مقايسه منبع قدرت اجبار به تفکيک رشته تحصيلی……………………………………….. 163

جدول 4-2-8- آزمون من ويتنی برای مقايسه منبع قدرت قانون به تفکيک رشته تحصيلی164

جدول 4-2-9- آزمون من ويتنی برای مقايسه منبع قدرت مرجعيت به تفکيک رشته تحصيلی164

جدول 4-2-10- آزمون من ويتنی برای مقايسه منبع قدرت تخصص به تفکيک رشته تحصيلی165

جدول 4-2-11 – ضريب همبستگی بين منابع قدرت و سابقه مديريت       168

جدول 4-2-12- ضريب همبستگی بين منابع قدرت و سنوات خدمت     170

جدول 4-2-13- آزمون کروسکال واليس برای بررسی منابع قدرت در ناحيه يک  171

جدول 4-2-14- آزمون کروسکال واليس برای بررسی منابع قدرت در ناحيه دو 172

جدول 4-2-15- آزمون کروسکال واليس برای بررسی منابع قدرت در ناحيه سه  173

جدول 4-2-16- آزمون کروسکال واليس برای بررسی منابع قدرت در ناحيه چهار…………………………………………….. 174

جدول 4-2-17- آزمون کروسکال واليس برای بررسی منابع قدرت در ناحيه پنج …………………………………………….. 175

جدول 4-2-18- آزمون کروسکال واليس برای بررسی منابع قدرت در ناحيه شش  176

جدول 4-2-19- آزمون کروسکال واليس برای بررسی منابع قدرت در ناحيه هفت 177

فهرست نمودارها

عنوان                                                      صفحه

نمودار 4-1-1- نمودار میله‌ای منابع قدرت سازمانی……. 139

نمودار 4-1-2- نمودار میله‌ای منبع قدرت پاداش………. 141

نمودار 4-1-3 نمودار میله‌ای منبع قدرت اجبار……….. 142

نمودار 4-1-4- نمودار میله ای منبع قدرت قانون……… 143

نمودار 4-1-5- نمودار میله‌ای منبع قدرت مرجعیت …….. 144

نمودار 4-1-6- نمودار میله‌ای منبع قدرت تخصص……….. 145

نمودار 4-1-7- نمودار میله‌اي‌ارتباطات اثربخش……….. 149

نمودار 4-1-8- نمودار میله‌‌ای بازخور………………. 150

نمودار 4-1-9- نمودار میله‌اي‌تعدد کانالهای ارتباطی …. 151

نمودار 4-1-10- نمودار میله‌ای اثربخشی ارتباطات سازمانی 152

نمودار 4-1-11- نمودار میله‌ای مولفه اثربخشی غالب…… 153

نمودار 4-1-12- نمودار میله‌ای رشته تحصیلی…………. 154

نمودار 4-1-13- نمودار میله‌ای مدرک تحصیلی…………. 157

پیوستها

عنوان

  • پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی
  • پرسشنامه منابع قدرت
  • معرفینامه و مجوز جهت فعالیتهای میدانی
  • محاسبات آماری

پس از پرداخت آنلاین لینک دانلود فایل همان لحظه به طور خودکار به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
جهت آموزش خرید از سایت اینجا کلیک کنید.

——————————————————————————————————————-

نام محصول :دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران

قیمت: 2 هزارتومان

فرمت فایل :ورد
تعداد صفحات:200صفحه
حجم فایل:1159کیلوبایت

قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی

قیمت قبل از تخفیف 60000 تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *