سایر رشته هاعمران

دانلود پایان نامه به دست آوردن شیب بهینه دایکهای ساحلی در مواجه با امواج توسط Plaxis & Ansys

کد: B_92

فهرست مطالب :
عنوان صفحه
چكيده
1- مقدمه 1
2- انواع سازه‌هاي ساحلي
2-1- تنوع سازه‌‌هاي ساحلي 5
2-2- سازه‌هاي ساحلي 6
2-3- اهداف كلي در حفاظت از سواحل 6
2-3-1- ديوارهاي ساحلي 7
2-3-2- ديوار‌ه‌ها 8
2-3-3- پوششهاي ساحلي 9
2-3-4- تپه‌هاي ماسه‌اي 9
2-3-5- آب‌شكنها 10
2-3-6- دايكها 10
3- مكانيك حركت موج و تئوري امواج
3-1- مقدمه 12
3-2- تعاريف 14
3-3- طبقه‌بندي امواج آب 22
3-3-1- طبقه‌بندي براساس دوره تناوب 22
3-3-2- طبقه‌بندي فيزيكي 24
3-3-3- طبقه بندي رياضي 27
3-3-4- طبقه‌بندي براساس ارتفاع موج 29
3-4- تئوريهاي موج 30
3-4-1- معادلات اساسي حركت موج 32
3-4-2- تئوري موج دامنه كوتاه 36
3-4-3- امواج استوكس 37
3-4-4- امواج كنويدال 41
3-4-5- نظريه موج تنها 50
3-5- محدوديتهاي كاربرد نظريه‌هاي امواج 55
3-6- نتيجه‌گيري 58
4- دايكهاي ساحلي
4-1- مقدمه‌اي بر استفاده از دايكهاي ساحلي 61
4-2- كليات 62
4-2-1- تعاريف 62
4-2-2-هدف از بكار بردن دايكهاي ساحلي 62
4-2-3- انواع دايكهاي ساحلي 62
4-2-3-1- دايكهاي تيپ يك 62
4-2-3-2- دايكهاي تيپ دو 63
4-2-3-3- دايكهاي تيپ سه 63
4-2-4- مناطق و محدوده‌هاي بارگذاري 63
4-2-5- نيروهاي وارده بر دايكهاي ساحلي 64
4-2-6- نقاط و عوامل شكست دايكهاي ساحلي 65
4-2-6-1- روگذري آب يا سرريز شدن آب از روي تاج 65
4-2-6-2- فرسايش درشيب بيروني 65
4-2-6-3- گوه لغزش در شيب دروني 66
4-2-6-4- كمبود پايداري در خاكريز 67
4-2-6-5- روگذري 68
4-2-6-6- پايپينگ 68
4-2-6-7- اثرات برخورد مواد خارجي بر دايك 69
4-2-6-8- اثرات نيروي يخ بر دايك 69
4-2-6-9- روانگرايي 69
4-2-7- آناليز دايك 69
4-2-7-1- انتهاي ساخت 70
4-2-7-2- فروافتادن ناگهاني آب 70
4-2-7-3- تراوش پايدار 70
4-2-7-4- زلزله 70
4-2-8- حداقل فاكتورهاي اطمينان 70
4-3- طراحي اوليه دايكهاي ساحلي 71
4-3-1- پارامترهاي حاكم در طراحي 71
4-3-1-1- پارامترهاي محيطي مربوط به موج 71
4-3-1-2- پارامترهاي سازه‌اي 74
4-3-1-3- پارامترهاي هيدروليكي 75
4-3-2- روابط پايداري 78
4-3-2-1- هادسن 78
4-3-2-2- روش فن در مير 82
4-3-2-3- اثرات شكل آرمور و دانه‌بندي 89
4-3-2-4- لايه‌هاي آرمور متشكل از قطعات بتني 90
4-3-3- خزش موج 92
4-3-3-1- كلياتي مربوط به خزش 92
4-3-3-2- روابط متداول براي محاسبه خزش نسبي موج 94
4-3-3-3- شيب متوسط 100
4-3-3-4- تاثير آبهاي كم‌عمق در خزش موج 100
4-3-3-5- اثر زاويه حمله موج 102
4-3-3-6- اثر برم 105
4-3-3-6-1- اثر عرض برم (rB) 106
4-3-3-6-2- اثر عمق برم (rdh) 107
4-3-3-7- اثر زبري المانها 109
4-3-4- پايين روي موج 111
4-3-5- دبي سرريزي موج 111
4-3-6- عبور موج 118
4-3-6-1- استفاده از 118
4-3-6-2- روش تفكيك Rc و Hs از يكديگر 118
4-3-7- انعكاس موج 119
4-3-8- محاسبه ضخامت لايه آرمور اوليه 119
4-3-9- لايه آرمور ثانويه 121
4-3-10- لايه فيلتر 122
4-3-11- سكوي پنجه 122
4-3-12- هسته 122
4-3-13- محاسبه عرض تاج 122
5- آناليز‌هاي انجام شده توسط Plaxis
5-1- معرفي برنامه Plaxis 124
5-2- آناليز حساسيت در تعيين تاثير مش‌بندي 125
5-3- روند انجام آناليز 128
5-4- آناليز انتهاي ساخت 129
5-5- مرحله نشت پايدار 131
5-6- مرحله فروافتادگي ناگهاني 134
5-7- آناليز شبه استاتيكي 136
5-8- آناليز مربوط به مسلح كردن دايك 141
5-9- آناليزهاي مربوط به نشت آب 146
6- آناليز دايك توسط ansys
6-1- يادآوري خروجي Plaxis 150
6-2- هدف از انجام آناليزتوسط ansys 150
6-3- معرفي مدل 151
6-3-1- مدلسازي 151
6-3-2- مش‌بندي 152
6-3-3- بارگذاري 153
6-3-4- انجام آناليز 154
6-4- اهميت ماكرو در پروژه مذكور 154
6-5- بررسي خروجي‌هاي برنامه 154
6-5-1- تفسير نتايج نوع اول 157
6-5-1-1- Sx 157
6-5-1-2- Sy 160
6-5-1-3- Von mises 162
6-5-2- تفسير نتايج نوع دوم 163
6-6- نتيجه 166
7- نتيجه‌گيري و پيشنهادات
منابع و ماخذ
فهرست منابع فارسي
فهرست منابع غيرفارسي
چكيده انگليسي

فهرست شكل‌ها
عنوان صفحه
3-1- شكل: موج گرانشي سطحي به همراه مشخصات آن 14
3-2- شكل: جبهه و راست گوشه موج 16
3-3- شكل: حركت مداري ذرات زيرموج 17
3-4- شكل: نيم‌رخهاي امواج مختلف 20
3-5- شكل: طبقه‌بندي امواج دريا براساس پريود موج 22
3-6- شكل: موج نوساني 24
3-7- شكل: تفاوت بين موج نوساني و انتقالي 26
3-8- شكل: تعريف پارامترهاي مورد استفاده در معادله اساسي حركت موج 33
3-9- شكل: مقايسه بين پروفيل موج خطي و استوكس مرتبه دوم 37
3-10- شكل: نيم‌رخهاي سطحي موج نويدال 42
3-11- شكل: نيم‌رخهاي سطحي موج نويدال 43
3-12- شكل: رابطةبين 44
3-13- شكل رابطة بين و پارامتر 45
3-14- شكل: رابطة بين و پارامتر وبين ارتفاع بدون بعد تاج 46
3-15- شكل: رابطة بين 47
3-16- شكل: رابطة بين 48
3-17- شكل: نيم‌رخ‌ موج تنها 51
3-18- شكل: مقادير M , N برحسب تابعي از 53
3-19- شكل: نواحي اعتبار نظريه‌هاي مختلف موج Lemehavte 56
3-20- شكل: نظرية تحليلي Dean 57
3-21- شكل: محدودة كاربرد امواج استوكس با مرتبة معين 57
3-22- شكل: محدودة كاربرد امواج نويدال 58
4-1- شكل: محدوده‌‌هاي بارگذاري بر روي دايك ساحلي 64
4-2- شكل: صفحه شكست بدون وجود برم 67
4-3- شكل: صفحه شكست با وجود برم 67
4-4- شكل: ضريب نفوذپذيري P 83
4-5- شكل: مقايسه فرمول هادسن و فن در مير براي هسته نفوذپذير بعد از برخورد 1000 موج 85
4-6- شكل: مقايسه فرمول هادسن و فن در مير براي هسته نفوذناپذير بعد از برخورد 5000 موج 85
4-7- شكل: ارتفاع موج در مقابل پارامتر شكست با تاثير سطح آسيب 86
4-8- شكل: ارتفاع موج در مقابل پارامتر شكست با تاثير نفوذ‌پذيري 87
4-9- شكل: ارتفاع موج در مقابل آسيب 88
4-10- شكل: اجزاي يك دايك ساحلي 92
4-11- شكل: عوامل موثر در ارتفاع دايك 93
4-12- شكل: تغييرات خزش نسبي با 95
4-13- شكل: خزش موج به روي شيب صاف و مستقيم در آبهاي عميق 97
4-14- شكل: خزش موج به روي شيب صاف و مستقيم درآبهاي كم‌عمق و خيلي كم‌عمق 98
4-15- شكل: مقادير خزش موج به همراه فاكتورهاي تاثير 99
4-16- شكل: تعيين مولفه شيب براي سطح مقطع شامل شيبهاي متفاوت 100
4-17- شكل: اثر آبهاي كم‌عمق بر طيف موج 101
4-18- شكل: وابستگي و براي شيبهاي متفاوت 102
4-19- شكل: تعريف زاوية حمله موج 103
4-20- شكل: اثر با اندازه‌گيري نقاط براي خزش در امواج با تابش كوتاه 104
4-21- شكل: دياگرام عرض و عمق برم 105
4-22- شكل: تعيين تغييرات در شيب برم 107
4-23- شكل: در مقابل 108
4-24- شكل: اثر زبري المانهاي مختلف 109
4-25- شكل: خزش بر روي شيب آرمور سنگي با زير لايه نفوذناپذير 111
4-26- شكل: ارتفاع آزاد تاج در روگذري موج 112
4-27- شكل: مقادير روگذري مجاز ارائه شده توسط Owen 112
4-28- شكل: مقادير روگذري مجاز ارائه شده توسط Franco 113
4-29- شكل: تصويري از روگذري موج 114
4-30- شكل: تصويري از روگذري موج 115
4-31- شكل: خطرات روگذري 115
4-32- شكل: خطرات روگذري 116
5-1- شكل: مقطع مدل شده از دايك در Plaxis 125
5-2- شكل: تاثير مش‌بندي بر روي تغيير مكان 126
5-3- شكل: تاثير مش‌بندي بر روي ضريب اطمينان 127
5-4- شكل: نمونه‌اي از مش‌بندي انجام شده بر دايك 127
5-5- شكل: مقاطع مورد بررسي در آناليز 128
5-6- شكل: تغييرات تغيير مكان با شيب در مرحله انتهاي ساخت 129
5-7- شكل: محاسبة ضريب اطمينان در انتهاي ساخت براي شيبهاي مختلف 130
5-8- شكل: نتايج ضرايب اطمينان در انتهاي ساخت 131
5-9- شكل: تغييرات تغيير مكان در مرحلة نشت پايدار 132
5-10- شكل: تغييرات ضريب اطمينان در مرحلة نشت پايدار براي شيبهاي مختلف 132
5-11- شكل: مقايسه ضرايب اطمينان در حالت نشت پايدار 133
5-12- شكل: عملكرد توام فيلتر در ژئوسنتتيك در مقابل با فروافتادگي ناگهاني آب 134
5-13- شكل: مقايسه حداكثر تغيير مكان در مرحله فروافتادگي ناگهاني 135
5-14- شكل: مقايسه ضرايب اطمينان در مرحله فروافتادگي ناگهاني 136
5-15- شكل: حالت بيشينة اثر تخريبي زلزله بر دايك ساحلي 137
5-16- شكل: بيشينة تغيير مكان در مرحله زلزله با شتاب افقي در جهت ساحل 137
5-17- شكل: مقايسه ضرايب اطمينان در مرحله زلزله با شتاب افقي در جهت ساحل 138
5-18- شكل: تغيير مكان در مرحله زلزله با شتاب افقي در جهت سمت دريا ………….. 139
5-19- شكل: مقايسه ضرايب اطمينان در مرحله زلزله با شتاب افقي در جهت دريا 140
5-20- شكل: حساسيت مدول مختلف براي مسلح سازها 142
5-21- شكل: تاثير مدول مختلف براي ضرايب اطمينان 142
5-22- شكل: تاثير فاصله مسلح‌سازها بر ضريب اطمينان در بدنه خاكريز 143
5-23- شكل: گراف مقايسه‌اي تاثير فاصله مسلح‌سازها در ضريب اطمينان 144
5-24- شكل: تاثير طول مسلح‌سازها بر روي ضريب اطمينان 145
5-25- شكل: منحني دبي نشت در حالت وجود پرده آب‌بند بدون پتوي رسي 146
5-26- شكل: منحني دبي نشت در حالت پتوي آب‌بند افقي با طول‌هاي مختلف و بدون پرده آب‌بند 147
5-27- شكل: منحني نشت در حالت وجود پتوي آب‌بند و پردة آب‌بند عمودي 147
6-1- شكل: نحوة تعريف المان وگره 155
6-2- شكل: المان موردنظر در مركز Core 156
6-3- شكل: المان موردنظر در چپ Core 156
6-4- شكل: المان مورد نظر در راست Core 157
6-5- شكل: Contour در step شماره 4 براي شيب 3: 1 158
6-6- شكل: Contour در step شماره 7 براي شيب 3: 1 158
6-7- شكل: Contour در step شماره 4 براي شيب 3: 1 160
6-8- شكل: Contour تنش vonmises براي شيب 3: 1 163
6-9- شكل: تغييرات Sx در بازه زمان در مركز هسته 164
6-10- شكل: تغييرات Sx در بازه زمان در قسمت چپ هسته 164
6-11 – شكل: تغييرات Sx در بازه زمان در قسمت راست هسته 165

فهرست جداول
عنوان صفحه
3-1- جدول: مشخصات تئوري موج airy 36
3-2- جدول: نتايج موج استوكس مرتبة دوم 38
4-1- جدول: فاكتورهاي اطمينان 71
4-2- جدول: مقدار ضريب KD براي تعيين وزن آرمور 81
4-3- جدول: ضرايب تجديدنظر براي شكل‌هاي آرمور 89
4-4- جدول: مقادير و nV ارائه شده در SPM 121
5-1- جدول: نتايج تاثير مش‌بندي 126
5-2- جدول: مقايسه تغيير مكان‌ها در انواع آناليزها و شيب‌ها 135
5-3- جدول: مقايسه تغييرات مكان بين حالت زلزله و انتهاي ساخت 138
5-4- جدول: مقايسه تغيير مكان در حالت زلزله و انتهاي ساخت 140
5-5- جدول: مقايسه تاثير زلزله در شيب‌هاي مختلف بر ضريب اطمينان 141
6-1- جدول: مشخصات مكانيكي مدل 152
6-2- جدول: مقادير max تنش در شيب‌هاي مختلف 159
6-3- جدول: تغييرات مقادير تنش‌هاي كششي و فشاري در تغيير شيب 159
6-4- جدول: مقادير max تنش در شيب‌هاي مختلف 161
6-5- جدول: تغييرات مقادير تنش‌هاي كششي و فشاري در تغيير شيب 161
6-6- جدول: مقادير max و min تنش vonmises در شيب‌هاي مختلف 163

پس از پرداخت آنلاین لینک دانلود فایل همان لحظه به طور خودکار به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
جهت آموزش خرید از سایت اینجا کلیک کنید.

——————————————————————————————————————-
نام محصول : دانلود پایان نامه به دست آوردن شیب بهینه دایکهای ساحلی در مواجه با امواج توسط Plaxis & Ansys 
قیمت : هزار تومان
فرمت فایل :ورد
تعداد صفحات:237صفحه
حجم فایل:19.625مگا بایت

قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی

قیمت قبل از تخفیف 60000 تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *