سایر رشته هامدیریتمدیریت بیمه

دانلود پایان نامه شركت سهامي بيمه ايران

کد: B_75

فهرست مطالب
مقدمه 1
تاريخچه بيمه ايران (شركت سهامي بيمه ايران) 1
تاريخچة بيمه در ايران 2
فصل اول : بيمه چيست؟
بخش اول: تعريف واژه بيمه؟ 6
بخش دوم: موارد فسخ و انفساخ قرارداد بيمه 6
بخش سوم: متن كامل قانون بيمه مصوب سال 1316 معاملات بيمه 10
فصل دوم: بيمه هاي اتومبيل
بخش اول: بيمه شخص ثالث 15
توضيحات مهم 16
مدارك لازم مورد نياز و شرايط رسيدگي به پرونده هاي خسارت شخص ثالث 17
بخش دوم: بيمه سرنشينان اتومبيل 18
توضيحات مهم 19
مدارك مورد نياز پرونده هاي خسارت سرنشين 19
بخش سوم: بيمه بدنه اتومبيل 20
خطرات تبعي و تكميلي 21
مدارك مورد نياز براي دريافت خسارت بدنه 22
بخش چهارم: شرايط عمومي بيمه بدنه اتومبيل 23
شرايط مخصوص بيمه هاي تكميلي بدنه اتومبيل 29
گزيده اي از شرايط عمومي و خصوصي بيمه اتومبيل 30
فصل سوم: بيمه آتش سوزي
بخش اول: تاريخچة بيمه آتش سوزي 31
موضوع بيمه آتش سوزي 32
آتش سوزي چيست؟ 34
بخش دوم: انواع خطرهاي تحت پوشش در بيمه هاي آتش سوزي
مشخصات خطرهاي اصلي و تبعي 34
تعريف آتش سوزي 36
بخش سوم: شرايط بيمه نامة آتش سوزي
شرايط عمومي 38
فسخ بيمه نامة آتش سوزي 41
شرايط خصوصي شرايط ويژه الحاقيه 44
بخش چهارم: نحوة تنظيم و آناليز بيمه نامه
نحوة محاسبه حق بيمه 46
پرداخت خسارت در بيمة آتش سوزي 48
فصل چهارم: بيمه باربري (حمل و نقل كالا)
بخش اول: بيمه حمل و نقل دريايي
كليات 50
قرارداد بيمه دريايي 51
بيمه نامة دريايي 53
بيمه نامه هاي حمل و نقل 57
بخش دوم: قرارداد بيمه حمل و نقل كالا
بيمه بدنة كشتي 62
محدوديت پوشش 63
كارشناسي در بيمة حمل و نقل دريايي 68
باشگاههاي حمايت و جبران خسارت (پي اند آي) 73
بخش سوم: بيمه حمل و نقل زميني
حمل و نقل در خشكي 73
حمل و نقل داخلي (توزيع كالا) 74
مراحل اجرايي واردات كالا 75
بيمه هاي باربري 79
انواع خطرات تحت پوشش 82
خطرهاي مورد تعهد 83
الحاقيه هاي مربوط به بيمه نامه هاي وارداتي 85
خسارت – خسارت همگاني و هزينه هاي نجات 91
عمليات نجات و هزينه هاي مربوطه 92
بازيافت در خسارت باربري 95
بارنامة دريايي 96
چند نكته در خصوص بيمه نامه هاي صادراتي و داخلي 100
متن كالاي دست دوم 101
متن توتا لاس 101
متن تخفيف كانتينر 101
متن موتورلنج 101
متن ترانزيت 101
نرخ هاي اضافي 101
متن فلد 102
بيمه نامة باربري هوايي دريايي خشكي (صادرات و واردات) 102
بخش چهارم: شرايط عمومي 103
بخش پنجم: بيمه هواپيما 107
قانون بيمه هواپيما 108
اشخاص ثالث 109
انواع بيمه هوپيما 109
بخش ششم: شرايط بيمه گران كالا شرايط A,B,C
مجموعه شرايط A 116
مجموعه شرايط B 116
مجموعه شرايط C 121
فصل پنجم: بيمه هاي اشخاص
بخش اول: مفاهيم بنيادي بيمه هاي اشخاص
علل پيدايش، گسترش و تكامل بيمه هاي اشخاص 126
اصول قرارداد هاي بيمه هاي اشخاص 129
تعاريف جدول مشخصات 130
جدول مشخصات 133
شرايط عمومي 134
شرايط خصوصي 135
انواع اصلي بيمه هاي اشخاص 136
بخش دوم: بيمه هاي عمر و مستمري
انواع بيمه هاي عمر 137
بيمه ي عمر خطر فوت ساده (عمر ساده زماني) 137
صور مختلف بيمه هاي خطر فوت ساده زماني 138
نمونه جدول حق بيمه ساليانه در عمر زماني براي سرمايه 1000 ريال (انفرادي) 139
موارد استفاده ي بيمه هاي عمر زماني (به شرط فوت) 141
بيمه عمر به شرط حيات 141
بيمه تمام عمر 142
بيمه تمام عمر بازپرداخت حق بيمه در تمام طول قرارداد 143
بيمه تمام عمر بازپرداخت حق بيمه ي محدود 143
نمونه اي از جدول حق بيمه مختلط خطر فوت به شرط حيات 148
انواع مختلف بيمه هاي مختلط پس انداز 148
بيمه هاي مستمري 150
انواع بيمه هاي مستمري 152
بخش سوم: بيمه هاي حوادث و درماني
بيمه هاي حوادث 158
اصول بيمه گري بيمه هاي حادثه 163
عوامل موثر در بيمه گري بيمه هاي حادثه 164
بيمه هاي درماني 166
بخش چهارم: بيمه هاي گروهي
علل پيدايش، گسترش و تكامل بيمه هاي گروهي 171
بيمه هاي عمر زماني گروهي (به شرط فوت) 172
بيمه هاي عمر زماني مانده بدهكار 176
بيمه هاي حوادث گروهي 177
بيمه هاي درماني 181
انواع قراردادهاي بيمه هاي درماني 183
بيمة درمان گروهي در ايران 185
استثنائات بيمه‌هاي درماني 186
عوامل موثر در بيمه گري بيمه هاي گروهي عمر و حادثه 187
عوامل موثر در بيمه گري بيمه هاي گروهي درماني 191
بخش پنجم : شرايط خصوصي بيمه حوادث تحصيلي 192
بخش ششم : بيمه مسافران خارج از كشور (AGSA) آگسا 195
بخش هفتم : شرايط عمومي بيمه حوادث شخصي گروهي 203
فصل ششم: بيمه هاي مسئوليت
بخش اول: بيمه هاي مسئوليت مدني از ديدگاه قانون 211
مباني مسئوليت مدني 231
بيمه مسئوليت مدني 214
بخش دوم: انواع بيمه هاي مسئوليت مدني
بيمه مسئوليت كارفرما در مقابل كاركنان 214
بيمه مسئوليت عمومي 215
بيمه مسئوليت توليد كنندگان كالا 215
بيمه مسئوليت حرفه اي 215
بيمه مسئوليت قراردادي 216
بخش سوم: بيمه نامة مسئوليت مدني كارفرما در مقابل كاركنان 216
نحوة صدور بيمه نامه 220
بيمه نامه مسئوليت مدني كارفرما در مقابل كاركنان 222
شرايط عمومي بيمه نامه مسئوليت مدني كارفرما در برابر كاركنان 223
بخش چهارم: بيمه مسئوليت مدني ناشي از اجراي عمليات ساختماني 226
نحوة صدور بيمه نامه 229
بيمه نامة مسئوليت مدني ناشي از اجراي عمليات ساختماني 232
شرايط عمومي بيمه نامه مسئوليت مدني ناشي از اجراي عمليات ساختماني 233
بخش پنجم: بيمه مسئوليت فني بيمارستان 235
مشخصات بيمه نامه 236
نحوة صدور بيمه نامه 237
شرايط عمومي بيمه نامه مسئوليت حرفه اي پزشكان 240
بخش ششم: بيمه مسئوليت كالا 242
بيمه مسئوليت حرفه اي 243
بيمه مسئوليت دارندگان وسيله ي نقليه در مقابل شخص ثالث 245
فصل هفتم: بيمه هاي مهندسي
بخش اول : بيمه نامه‌هاي مهندسي در يك نگاه 255
مفهوم تمام خطر در بيمه هاي مهندسي AllRisk 258
ويژگي هاي بيمه هاي تمام خطر مهندسي نسبت به ساير رشته هاي بيمه 258
بخش دوم: انواع بيمه هاي مهندسي
بيمه تمام خطر پيمانكاران يا مقاطعه كاران يا ساختماني 260
اجزاء تشكيل دهنده يك پيمان يا قرارداد 261
موارد مهم شناخت يك بيمه نامه 262
موارد پوشش بيمه اي بيمه نامه CAR 263
استثنائات 265
مراحل صدور بيمه نامه تمام خطر پيمانكاران 269
جدول مشخصات بيمه نامه تمام خطر پيمانكاران 281
بخش سوم: بيمه تمام خطر نصب 283
موضوع مورد بيمه 283
ويژگي هاي بيمه ي تمام خطر نصب 284
پرداخت و تصفية خسارت 285
بخش چهارم: 1- بيمه ماشين آلات 286
2) بيمه عدم النفع ماشين آلات 290
3) بيمه ي ماشين آلات ساختماني 293
بخش پنجم: نسل هاي قديم و جديد بيمه هاي مهندسي 296
تعاريف 297
بيمه ماشين آلات و تجهيزات ساختماني 298
بيمه تمام خطر كامپيوتر 299
بيمه ولتاژ پايين و تجهيزات الكترونيكي 300
بيمه فاسد شدن كالا در سردخانه 300
بيمه سازه هاي تكميل شده 301
فصل هشتم: بيمه هاي زيان پولي
بخش اول: بيمه ي اعتبار 303
بخش دوم: بيمه ي تضمين 307
بخش سوم: بيمه ي عدم النفع 312
فصل نهم: ضمائم
منابع و مآخذ

پس از پرداخت آنلاین لینک دانلود فایل همان لحظه به طور خودکار به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
جهت آموزش خرید از سایت اینجا کلیک کنید.

——————————————————————————————————————-
نام محصول :دانلود پایان نامه شركت سهامي بيمه ايران
قیمت :4 هزارتومان
فرمت فایل :ورد
تعداد صفحات:361صفحه
حجم فایل:999 کیلو بایت

قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی

قیمت قبل از تخفیف 60000 تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *