ادبیاتسایر رشته ها

دانلود پایان نامه شبكه قواعد واجي در گويش لري انديمشك

کد: B_74

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

پيشكش …………………………………………

يادداشت ……………………………………….

فهرست مطالب ……………………………………

نمادها و نشانه­ها ……………………………….

 

فصل اول: مقدمه

1-1 درآمد………………………………………

1-2 بيان مسئله………………………………….

1-3 هدف و اهميت موضوع……………………………

1-4 پرسش­هاي پژوهش……………………………….

1-5 فرضيه­هاي پژوهش………………………………

1-6 گستره‌ي پژوهش………………………………..

1-6-1 گستره‌ي جغرافيايي…………………………

1-6-2 گستره­ي زباني…………………………….

1-6-2-1 گويش­هاي مختلف زبان لري………………..

1-7 تحولات تاريخي لرستان…………………………

1-7-1 سابقه تاريخي شهر انديمشك………………..

1-8 وجه تسميه­ي واژه­ي “لر” ……………………….

1-9 روش گردآوري داده­ها و تدوين پيكره ……………..

1-9-1- جامعه­ي آماري………………………….

فصل دوم: پيشينه­ي پژوهش …………………………

2-1 پيشينه­ي نظري پژوهش ………………………….

2-1-1 درآمد ……………………………………

2-1-2 واج­شناسي زايشي معيار ………………………

2-1-3 واج­شناسي جزءمستقل …………………………

2-1-4 تناوب­هاي مختصه­اي و بازنمايي­هاي زيرين ………..

2-1-4-1 مشاهده­يPR و كشف تناوب­هاي مختصه­اي …………..

2-1-4-2 كشف   UR………………………………….

2-1-4-2-1 شواهد درون پيكره­اي …………………….

2-1-4-2-2 معيارهاي روش­شناختي پنج گانه­ي كشف بازنمايي زيرين

2-1-4-2-3 شواهد برون پيكره­اي …………………….

2-1-4-3 تبيين رابطه­ي UR و PR  …………………….

2-1-4-4 تبيين اشتقاق­هاي واجي و برهم­كنش­هاي بالقوه­ي قاعده­هاي واجي………………………………………………

2-1-5 روش­شناسي انگاره­ي جزءمستقل…………………..

2-1-6 هندسه­ي مختصه­هاي واجي……………………….

2-2 پيشينه­ي توصيفي پژوهش…………………………

2-2-1 درآمد…………………………………….

2-2-2 آثار برخي پژوهشگران پيرامون گونه­ي لري………..

2-2-2-1 گرامي (1371)……………………………..

2-2-2-2 احمدي نرگسه (1375)………………………..

2-2-2-3 بخشيان فر (1375)………………………….

2-2-2-4 ميرزايي (1379)……………………………

2-2-2-5 مكينون (2002)…………………………….

2-2-2-6 آنونبي (2003) ……………………………

2-2-3 برخي مطالعات هم سو پيرامون ديگر گويش­هاي ايراني..

2-2-3-1 پرمون (1375)……………………………..

2-2-3-2 نقش بندي (1375)…………………………..

2-2-3-3 پرمون (1380)……………………………..

2-2-3-4 پرمون (1381)……………………………..

2-2-3-5 محمدي (1382)……………………………..

2-2-3-6 مهاجرين كرماني (1382)……………………..

2-2-3-7 سوهاني (1383)…………………………….

2-2-3-8 رستمي (1383)……………………………..

2-2-3-9 ناطوري (1383)…………………………….

 

فصل سوم: آواشناسي لري انديمشك

3-1 درآمد…………………………………….

3-2 توصيف آوايي همخوان­هاي لري انديمشك……………

3-2-1 همخوان­هاي انفجاري………………………

3-2-1-1 انفجاري­هاي دولبي……………………..

3-2-1-2 انفجاري­هاي دنداني-لثوي………………..

3-2-1-3 انفجاري­هاي نرم­كامي……………………

3-2-1-4 انفجاري­هاي ملازي………………………

3-2-1-5 انفجاري­هاي چاكنايي……………………

3-2-2 همخوان­هاي خيشومي ………………………..

3-2-2-1 خيشومي­هاي دولبي………………………

3-2-2-2 خيشومي لبي-دنداني…………………….

3-2-2-3 خيشومي­هاي لثوي……………………….

3-2-2-4 خيشومي­هاي نرم­كامي…………………….

3-2-2-5 خيشومي ملازي………………………….

3-2-3 همخوان­هاي لرزان………………………….

3-2-3-1 لرزان­هاي لثوي………………………..

3-2-4 همخوان­هاي زنشي…………………………..

3-2-4-1 زنشي­هاي لثوي…………………………

3-2-5 همخوان­هاي سايشي………………………….

3-2-5-1 سايشي­هاي لبي-دنداني…………………..

3-2-5-2 سايشي­هاي لثوي………………………..

3-2-5-3 سايشي­هاي لثوي-كامي……………………

3-2-5-4 سايشي­هاي ملازي………………………..

3-2-5-5 سايشي­هاي چاكنايي……………………..

3-2-6 ناسوده­ها/ نيم­واكه­ها/ غلت­ها………………..

3-2-6-1 ناسوده­هاي كناري لثوي………………….

3-2-6-2 ناسوده­هاي سخت­كامي/ غلت­هاي افراشته­ي پيشين .

3-2-6-3 ناسوده­هاي نرم­كامي (لبي شده)……………

3-2-7 همخوان­هاي انفجاري-سايشي…………………..

3-2-7-1 انفجاري-سايشي­هاي لثوي-كامي…………….

3-3 توصيف آوايي واكه­هاي لري انديمشك……………….

3-3-1 واكه­هاي پيشين……………………………

3-3-1-1 واكه­هاي افراشته­ي پيشين ……………….

3-3-1-2 واكه­هاي نيمه افراشته­ي پيشين……………

3-3-1-3 واكه­هاي افتاده­ي پيشين…………………

3-3-2 واكه­هاي مركزي……………………………

3-3-2-1 واكه­هاي نيمه افراشته­ي مركزي……………

3-3-3 واكه­هاي پسين…………………………….

3-3-3-1 واكه­هاي افراشته­ي پسين…………………

3-3-3-2 واكه­هاي نيمه افراشته­ي پسين…………….

3-3-3-3 واكه­هاي افتاده­ي پسين………………….

3-4 جدول­هاي واج­گونه­هاي همخواني و واكه­اي……………

3-5 معرفي پيش فرضيه­اي ساختمان هجا در گويش لري انديمشك.

 

  فصل چهارم: رويكردي غيرخطي به نظام آوايي لري انديمشك

4-1درآمد……………………………………….

4-2شيوه‌ي ارائه پيكره‌ها و فرايندهاي واجي……………

4-3فرايندهاي واجي……………………………….

4-3-1……………………………….. خيشومي شدگي

4-3-1-1تبيين غيرخطي……………………………..

4-3-1-2 اشتقاق‌هاي غيرخطي…………………………

4-3-2………………………………….. لبي شدگي

4-3-2-1تبيين غيرخطي……………………………..

4-3-1-2  اشتقاق‌هاي غيرخطي………………………..

4-3-2………………………………….. واك­رفتگي

4-3-3-1تبيين غيرخطي……………………………..

4-3-3-2اشتقاق‌هاي غيرخطي………………………….

4-3-4…………………………………. زنشي شدگي

4-3-4-1تبيين غيرخطي……………………………..

4-3-4-2 اشتقاق‌ها­ي غيرخطي…………………………

4-3-5…………………………… پيش نرم‌كامي شدگي

4-3-5-1تببين غيرخطي……………………………..

4-3-5-2 اشتقاق‌هاي غيرخطي…………………………

4-3-6فراگويي ناقص……………………………….

4-3-6-1تبيين غيرخطي……………………………..

4-3-6-2 اشتقاق‌هاي غيرخطي…………………………

4-3-7همگوني در جايگاه خيشومي‌ها……………………

4-3-7-1تبيين غيرخطي……………………………..

4-3-7-2 اشتقاق‌هاي غيرخطي…………………………

4-3-8كشش جبراني…………………………………

4-3-8-1تبيين غيرخطي……………………………..

4-3-8-2…………………………. اشتقاق‌هاي غيرخطي

4-3-9قلب……………………………………….

4-3-9-1…………………………….. تبيين غيرخطي

4-3-9-2 اشتقاق‌هاي غيرخطي…………………………

4-3-10حذف انفجاري دنداني- لثوي بي واك……………..

4-3-10-1 تبيين غيرخطي……………………………

4-3-10-2اشتقاق‌هاي غيرخطي…………………………

4-3-11واكه كاهي…………………………………

4-3-11-1 تبيين غيرخطي……………………………

4-3-11-2 اشتقاق‌هاي غيرخطي………………………..

4-3-12حذف خيشو مي لثوي پاياني…………………….

4-3-12-1 تببين غيرخطي……………………………

4-3-12-2اشتقاق‌هاي غيرخطي…………………………

4-3-13حذف انفجاري دنداني- لثوي واك‌دار……………..

4-3-13-1 تبيين غيرخطي……………………………

4-3-13-2اشتقاق‌هاي غيرخطي…………………………

4-3-14تغيير كيفيت واكه تاريخي…………………….

4-3-14-1 تبيين غيرخطي……………………………

    فصل پنجم: نتيجه­ گيري

5-1 درآمد…………………………………….

5-2 دست­آوردهاي پژوهش…………………………..

5-3 پيشنهادها…………………………………

كتاب­نامه‌ي فارسي…………………………………

كتاب­نامه‌ي انگليسي……………………………….

پيوست­ها ……………………………………….

واژه­نامه‌ي فارسي به انگليسي……………………….

واژه­نامه‌ي انگليسي به فارسي……………………….

چكيده

پس از پرداخت آنلاین لینک دانلود فایل همان لحظه به طور خودکار به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
جهت آموزش خرید از سایت اینجا کلیک کنید.

——————————————————————————————————————-
نام محصول :دانلود پایان نامه شبكه قواعد واجي در گويش لري انديمشك 
قیمت : 3 هزارتومان
فرمت فایل :ورد
تعداد صفحات:225صفحه
حجم فایل:999 کیلو بایت

قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی

قیمت قبل از تخفیف 60000 تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *