سایر رشته هامعدن

دانلود پایان نامه روشهاي اندازه گيري و تمهيدات پايداري شيب در معادن سطحي

کد: B_67

قسمت اول
تحلیل پایداری شیب با بهره گیری ازتکنیکهای عددی پیشرفته ………………………………… 1
خلاصه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
فصل اول
1 . معرفی…………………………………………………………………………………………………………………3
فصل دوم
2 . روشهاي قراردادي تحليل شيب سنگ…………………………………………………………….. 6
1 – 2 . مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 6
2 – 2 . آناليز سينماتيك………………………………………………………………………………….. 6
3 – 2 . آناليز تعادل محدود……………………………………………………………………………… 7
1 – 3 – 2 . تحليل انتقالي……………………………………………………………………….. 8
2 – 3 – 2 . تحليل واژگوني…………………………………………………………………….. 9
3 – 3 – 2 . تحليل چرخشي………………………………………………………………….11
4 – 2 . شبیه سازهای ریزش سنگ……………………………………………………………….16
فصل سوم
3 . شیوه های عددی تحلیل شیب سنگ……………………………………………………………19
1 – 3 . روش پیوسته………………………………………………………………………………………20
2 – 3 . روش غیرپیوسته…………………………………………………………………………………23
1 – 2 – 3 . شیوه اجزای ناپیوسته………………………………………………………….24
2 – 2 – 3 . تحلیل تغییر شکل ناپیوستگی…………………………………………….32
3 – 2 – 3 . کدهای جریان ذره……………………………………………………………….33
3 – 3 . روش هیبریدی…………………………………………………………………………………..36
فصل چهارم
4 . توسعه و كاربرد مدل چندگانه………………………………………………………………………37
فصل پنجم
5 . پيشرفتهاي آينده………………………………………………………………………………………….42
قسمت دوم
شبیه سازی پایداری شیب از طریق رادارجهت استخراج معادن به طور روباز…………….44
خلاصه……………………………………………………………………………………………………………………….45
فصل اول
1 . مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..46
1 – 1 . پیش زمینه……………………………………………………………………………………….46
2- 1 . احتیاجات کاربر………………………………………………………………………………….46
3 – 1 . روش‌های ممکن…………………………………………………………………………….46
1 – 3 – 1 . نمایشگر زمین لرزه………………………………………………………….47
2 – 3 – 1 . رادار……………………………………………………………………………….47
3 – 3 – 1 . لیزر………………………………………………………………………………….48
4 – 3- 1 . عکس برداری……………………………………………………………………..48
4 – 1 . انگیزه برای استفاده از رادار…………………………………………………………..49
5 – 1 . کارهای سابق بر این برای نشان دادن شیب با استفاده از رادار…….49
6 – 1 . شیب و محدودیت‌ها…………………………………………………………………….50
فصل دوم
2 . رادار با فرکانس مدرج………………………………………………………………………………51
1 – 2 . مفهوم رادار با فرکانس مدرج………………………………………………………..51
2 – 2 . پارامترهای رادار………………………………………………………………………….51
3 – 2 . راه اندازی رادار……………………………………………………………………………53
4 – 2 . بررسی اجمالی از اینترفرومتری راداری………………………………………53
فصل سوم
3 . شبیه سازی یک سلول منفرد، توسط اسکن……………………………………………56
1 – 3 . مفهوم شبیه سازی مطلب…………………………………………………………….56
1 – 1 – 3 . تولید نقاطی برای شبیه سازی یک هدف مسطح…………56
2 – 1 – 3 . محاسبه مجموع انعکاس فرکانس………………………………….57
3 – 1- 3 – مدل سازی از طریق صدا……………………………………………….58
4 – 1 – 3 . مدل سازی یک تغییر و جابجایی در فاصله………………….58
2 – 3 . روش‌های به وجود آوردن محدوده فرکانس……………………………….59
1 – 2 – 3 . لایه گذاری از پایین‌ترین نقطه
برای افزایش رزولوشن تصویر………………………………..59
2 – 2 – 3 . حذف زواید (بزرگنمایی) برای
پایین آوردن سطوح لبة فرعی………………………………59
3 – 2 – 3 . پایه بندی برای حذف شیب فاز………………………………….60
3 – 3 . تعیین تغییر در فاصله………………………………………………………………61
1 – 3 – 3 . انتقال به محدوده زمانی……………………………………………….61
2 – 3 – 3 . پیوستگی فازی……………………………………………………………..62
3 – 3 – 3 . اختلاف فاز……………………………………………………………………64
4 – 3 – 3 . ابهام در فاز اختلافی……………………………………………………..65
5 – 3 – 3 . تعیین منطقه مورد نظر………………………………………………..65
6 – 3 – 3 . حذف جهش‌های در مقایر فاز…………………………………….66
7 – 3 – 3 . محاسبه شیفت در دامنه…………………………………………….66
4 – 3 . نتایج شبیه سازی…………………………………………………………………….68
5 -3 . نتیجه گیری……………………………………………………………………………….70
فصل چهارم
4 . قرائت‌های آزمایشگاهی سلول منفرد……………………………………………………71
1 – 4 . پارامترهای رادار مورد استفاده برای قرائت‌ها………………………….71
2 – 4 . اصطلاحات برای الگوریتم …………………………………………………….73
1 – 2 – 4 . جمع کردن اسکن‌ها برای بهبود …………………………….73
2 – 2 – 4 . انحنای ظاهری دیوار به واسطه پهنای اشعه بالا……..73
3 – 2 – 4 . تغییر در پهنای باند بالای حذف
خطاهای موجود در شیفت بزرگ …………………….76
3 – 4. نتایج قرائت‌های تجربی ………………………………………………………….76
1 – 3 – 4 . خطاهای شیفت کوچک………………………………………….77
2 – 3 – 4 . خطاهای شیفت بزرگ……………………………………………77
4 – 4 . نتیجه گیری ………………………………………………………………………..78
فصل پنجم
5 . شبیه سازی کل اسکن………………………………………………………………………..79
1- 5 . مفهوم شبیه سازی مطلب…………………………………………………………79
1 – 1 – 5 . تولید نقاط برای شبیه سازی سطح دیواره……………..79
2 – 1 – 5 . مدل سازی شیفت در دامنه ………………………………….79
2 – 5 . نتایج شبیه سازی انتقال جرم …………………………………………….81
1 – 2 – 5 . خطاهای شیفت کوچک…………………………………………..82
2 – 2 – 5 . خطاهای شیفت بزرگ…………………………………………….82
3 – 5 . نتیجه‌گیری …………………………………………………………………………..84
فصل ششم
6 . عدم ارتباط موقتی……………………………………………………………………………..85
1 – 6 . تعریف عدم ارتباط موقتی ……………………………………………………85
2 – 6 . مقدار اطمینان – پیک منحنی ارتباط فاز ……………………………86
3 – 6 . عدم ارتباط موقتی به واسطه تغییر در زاویه ………………………..87
1 – 3 – 6 . مدلسازی تغییر در زاویه ………………………………………..87
2 – 3 – 6 . کاهش در ارتباط به واسطه تغییر در زاویه…………….87
3 – 3 – 6 . نتایج تشبیه سازی برای تغییر در زاویه ………………87
4 – 6 . عدم ارتباط موقت به واسطه شیفت موضعی……………………….91
1 – 4 – 6 . مدلسازی شیفت موضعی …………………………………….91
2 – 4 – 6 . شیفت میانگین کل سلول …………………………………..91
3 – 4 – 6 . کاهش در ارتباط به واسطه شیفت موضعی………….92
4 – 4 – 6 . نتایج برای شبیه سازی برای شیفت موضعی………93
5 – 6 . نتایج شبیه سازی برای شکست گوه‌ای ……………………………94
1 – 5 – 6 . مدلسازی شکست گوه‌ای ……………………………………95
2 – 5 – 6 – نتایج شبیه سازی برای شکست گوه‌ای ……………95
6 – 6 . نتیجه‌گیری ………………………………………………………………………..96
1 – 6 – 6 . خلاصه نتایج شبیه سازی………………………………..97
2 – 6 – 6 . مقدار اطمینان بر عنوان اندازه پایداری ……………98
3 – 6 – 6 . تغییر در روش برای کاهش
عدم ارتباط موقتی ………………………………….98
فصل هفتم
7 . تغییرات اتمسفری……………………………………………………………………….100
1 – 7 . اثر تغییرات اتمسفری…………………………………………………….100
2 – 7 . شبیه سازی رفلکتور گوشه‌ای ………………………………………101
3 – 7 . شبیه سازی تغییر در شرایط اتمسفری ……………………….101
1 – 3 – 7 . تغییر در دما ………………………………………………….102
2 – 3 – 7 – تغییر در فشار………………………………………………..102
3 – 3 – 7 . تغییر در فشار جزئی بخار آب …………………….104
4 – 7 . تغییر اثرات اتمسفری با دامنه …………………………………….106
5 – 7 . الگوریتم ارتقاء یافته……………………………………………………..107
6 – 7 . نتایج برای شبیه سازی ……………………………………………….107
7 – 7 . نتیجه گیری …………………………………………………………………108
فصل هشتم
8 . نتایج………………………………………………………………………………………………….110
1 – 8 . مرور فرضیه…………………………………………………………………………..110
2 – 8 . خلاصه نتایج……………………………………………………………………..112
3 – 8 . ارزیابی نهایی تکنیک …………………………………………………………112
4 – 8 . روش اسکن توصیه شده …………………………………………………….113
منابع و معاخذ……………………………………………………………………………………………..115

پس از پرداخت آنلاین لینک دانلود فایل همان لحظه به طور خودکار به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
جهت آموزش خرید از سایت اینجا کلیک کنید.

——————————————————————————————————————-
نام محصول : دانلود پایان نامه روشهاي اندازه گيري و تمهيدات پايداري شيب در معادن سطحي
قیمت : 4 هزار  تومان
فرمت فایل :ورد
تعداد صفحات:133صفحه
حجم فایل:1.875 مگا بایت

قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی

قیمت قبل از تخفیف 60000 تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *