حقوقسایر رشته ها

پایان نامه عقد و اجاره

کد: B_46

فهرست

عنـــوان                                                                                                                                         صفحـــه

فصل اول – كليات
1-1    عقد …………………………………………………………………………………………………………………………………….  3
1-1-1 عقد در لغت …………………………………………………………………………………………………………………….  3
1-1-2 عقد در شرع و اصطلاح حقوقي آن ……………………………………………………………………………………..  3
1-2 تعريف اجاره ………………………………………………………………………………………………………………………..  4
1-2-1 اجاره در لغت …………………………………………………………………………………………………………………..  4
1-2-2 اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامي ……………………………………………………………………………….  6
1-2-3 تعريف اجاره در قانون ………………………………………………………………………………………………………  8
1-2-4 اقسام عقد اجاره ……………………………………………………………………………………………………………….  9
1-2-5 تعريف اجاره اشخاص در فقه و قانون …………………………………………………………………………………  9
1-3 ادله جواز و مشروعيت اجاره در اسلام …………………………………………………………………………………… 10
1-3-1 آيات ……………………………………………………………………………………………………………………………… 10
1-3-2 روايات ………………………………………………………………………………………………………………………….. 13
1-3-3 اجماع ……………………………………………………………………………………………………………………………. 15
1-3-4 عقل ………………………………………………………………………………………………………………………………. 16
1-4 تفاوت جعاله و اجاره …………………………………………………………………………………………………………… 16
فصل دوم – ماهيت اجاره اشخاص
2-1 ماهيت عقد اجاره اشخاص …………………………………………………………………………………………………… 18
2-2 اركان اجاره اشخاص …………………………………………………………………………………………………………… 19
2-3 اجرت ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

2-3-1 شرايط اجرت …………………………………………………………………………………………………………………. 21
2-3-2 اقسام اجرت …………………………………………………………………………………………………………………… 23
2-3-3 شرط تأجيل يا تعجيل پرداخت اجرت در عقد اجاره ……………………………………………………………. 24
2-3-4 اجرت يا مزد از نظر حقوقي ……………………………………………………………………………………………… 24
2-4 شرايط متعاقدين ………………………………………………………………………………………………………………….. 25
2-4-1 شرايط متعاقدين از نظر فقهي ……………………………………………………………………………………………. 25
2-4-2 شرايط متعاقدين در قانون مدني ………………………………………………………………………………………… 27
2-5 مدت و زمان در اجاره اشخاص …………………………………………………………………………………………….. 30
2-5-1 تعيين مدت و زمان در فقه ……………………………………………………………………………………………….. 30
2-5-2 تعيين مدت و زمان از نظر قانون مدني ……………………………………………………………………………….. 31
فصل سوم – اجير و مدت در اجاره اشخاص
3-1 اختيار متعاقدين در تعيين مدت اجاره در حقوق مدني ايران ……………………………………………………… 33
3-2 حداقل و حداكثر مدت اجاره ………………………………………………………………………………………………… 34
3-2-1 حداقل مدت اجاره در حقوق مدني ايران ……………………………………………………………………………. 34
3-2-2 حداكثر مدت اجاره …………………………………………………………………………………………………………. 35
3-2-3 حداكثر مدت اجاره در حقوق ايران …………………………………………………………………………………… 35
3-2-4 فقه عامه …………………………………………………………………………………………………………………………. 35
3-2-5 فقه اماميه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 35
3-2-6 وضعيت خاص اجاره اشخاص ………………………………………………………………………………………….. 37
3-3 اجاره مؤبد …………………………………………………………………………………………………………………………. 38
3-3-1 اجاره مؤبد در حقوق ايران ……………………………………………………………………………………………….. 38
3-3-2 اجاره به مدت حيات موجر يا مستأجر ……………………………………………………………………………….. 38
3-4 اجير ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 40
3-4-1 تعريف اجير …………………………………………………………………………………………………………………… 40

3-4-2 اقسام اجير ……………………………………………………………………………………………………………………… 40
3-4-3 چند مسئله در مورد اجير ………………………………………………………………………………………………….. 43
3-5 اجير شدن بر واجبات ………………………………………………………………………………………………………….. 46
3-6 اصطلاح رحم اجاره اي چيست ؟ …………………………………………………………………………………………. 51
3-6-1 ادله اصحاب …………………………………………………………………………………………………………………… 51
3-6-2 انتقال جنين ……………………………………………………………………………………………………………………. 55
3-6-3 نظر موافقان ……………………………………………………………………………………………………………………. 56
3-6-4 نظر مخالفان ……………………………………………………………………………………………………………………. 57
3-6-5 انديشه حقوقدانان و تلقيح مصنوعي …………………………………………………………………………………… 64
3-7 رضاع و ارتضاع ………………………………………………………………………………………………………………….. 70
3-7-1 شرايط صحت اجاره مرضعه …………………………………………………………………………………………….. 70
3-7-2 اجير شدن براي ارضاع قبل و بعد از ازدواج ……………………………………………………………………….. 72
3-7-3 زنان شوهردار …………………………………………………………………………………………………………………. 74
3-8 اجاره اجير به كمتر از اجرت تعيين شده …………………………………………………………………………………. 75
3-9 عيب اجير و وجود خيار ………………………………………………………………………………………………………. 77
3-10 تعريف معاطات ………………………………………………………………………………………………………………… 78
3-10-1 بررسي معاطات در اجاره اشخاص …………………………………………………………………………………… 78
فصل چهارم – انحلال اجاره اشخاص در فقه و قانون كار
4-1 انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقي ميان اجير و مستأجر ……………………………………………… 80
4-1-1 بطلان اجاره اشخاص و آثار و موارد آن در فقه و قانون ……………………………………………………….. 80
4-1-2 فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ………………………………………………………………………………….. 81
4-1-3 عوامل موجب فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ……………………………………………………………… 82
4-1-4 پايان مدت اجاره …………………………………………………………………………………………………………….. 86
4-2 ضمان در اجاره اشخاص و قرارداد كار …………………………………………………………………………………… 87

4-2-1 اتلاف …………………………………………………………………………………………………………………………….. 91
4-2-2 آثار تلف ………………………………………………………………………………………………………………………… 91
4-2-3 ملاك تضمين خسارت ناشي از ضمان ……………………………………………………………………………….. 92
4-3 تعهد هاي اجير در اجراي مورد تعهد …………………………………………………………………………………….. 92
4-3-1 تسليم موضوع كار …………………………………………………………………………………………………………… 93
4-3-2 حفظ كالا تا زمان تحويل به مستأجر ………………………………………………………………………………….. 93
4-3-3شرايط معاف شدن كارگر از جبران خسارت ناشي از عدم انجام تعهد و يا تأخير در آن در دعوي خسارت ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 97
4-4 تعريف حقوق كار ……………………………………………………………………………………………………………….. 97
4-4-1 تعريف قرارداد كار ………………………………………………………………………………………………………….. 99
4-4-2 حقوق بنيادين كار …………………………………………………………………………………………………………. 100
4-5 تعاريف و اصول كلي …………………………………………………………………………………………………………. 101
4-5-1 تعريف قرارداد كار و شرايط اساسي انعقاد ………………………………………………………………………… 102
4-5-2 تعليق قرارداد كار …………………………………………………………………………………………………………… 103
4-5-3 خاتمه قرارداد كار ………………………………………………………………………………………………………….. 105
4-5-4 جبران خسارت از هر قبيل و پرداخت مزاياي پايان كار ………………………………………………………. 107
4-6 شرايط كار ………………………………………………………………………………………………………………………… 108
4-6-1 حق السعي ……………………………………………………………………………………………………………………. 108
4-6-2 مدت ……………………………………………………………………………………………………………………………..112
4-6-3 شرايط كار زنان …………………………………………………………………………………………………………….. 114
4-6-4 شرايط كار نوجوانان ………………………………………………………………………………………………………. 115
4-7 مسائل متفرقه ……………………………………………………………………………………………………………………. 117

پس از پرداخت آنلاین لینک دانلود فایل همان لحظه به طور خودکار به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
جهت آموزش خرید از سایت اینجا کلیک کنید.

——————————————————————————————————————-
نام محصول : دانلود پایان نامه عقد و اجاره
قیمت : هزار  تومان
فرمت فایل :ورد
تعداد صفحات:122صفحه
حجم فایل:197 کیلو بایت

قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی

قیمت قبل از تخفیف 60000 تومان

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *