حقوقسایر رشته ها

دانلود پایان نامه بررسي نقش دولت در زمينه سازي توسعه فن آوري اطلاعاتي با مطالعه موردي ايـران1370-1384

کد: B_43

بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ایـران1370-1384

فصل اول کلیات تحقیق

الف) بیان مسئله و تعریف آن
ب) بررسی پیشینه و ادبیات تحقیق
ج) هدف پژوهش
د) پرسش اصلی پژوهش
ه) فرضیه های تحقیق
و) تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها
ز) روش تحقیق و گردآوری داده ها
ح) حدود و قلمرو پژوهش
ط) موانع، مشکلات و محدودیتهای تحقیق
ی) سازماندهی پژوهش

فصل دوم چهارچوب نظری

گفتار اول مباحث مفهومی و نظری توسعه
الف مروری بر مباحث نظری پیرامون توسعه
الف – 1 نظریات توسعه ( رهیافت نوسازی )
الف-2- نظریات وابستگی ( رهیافت رادیكال)
ب مباحث نظری پیرامون دولت ونقش آن در فرایند توسعه
ب-1- دولت و روند توسعه در جوامع اروپائی
ب-2- دولت و روند توسعه در كشور ای پیرامون
گفتار دوم دیدگاه های مختلف پیرامون ماهیت دولت درجهان سوم
الفحمزه علوی و نظریه استقلال نسبی دولت در جوامع پیرامونی
ب تیلمان اورس و نظریه دولت پیرامونی
ج اودانل و نظریه دولت اقتدار گرای دیوان سالار
د خاورمیانه و الگوی دولت رانتیر
گفتار سوم مباحث نظری ومفهومی اطلاعات وفناوری
الف اطلاعات
الف -1 ضرورت اطلاعات
الف -2 ارزش اطلاعات
الف -3 معیار ها ی مفید بودن اطلاعات
الف -4 سازماندهی اطلاعات
الف -5 مشخصات عصر اطلاعات
الف -6 عصر اطلاعات عصر دگرگونی ها
ب فن آوری اطلاعات
ب -1- اجزاء فن آوری اطلاعات
ب-1-1- كامپیوتر
ب-1-2- شبكه های ارتباطی
ب-1-3- معلومات خاص
ج وظایف فن آوری اطلاعات
ج -1- فواید فن آوری اطلاعات
گفتار چهارممباحث نظری ومفهومی دولت الكترونیك
مقدمه
تعاریف و مفاهیم دولت الكترونیك

فصل سوم تاریخچه سیر توسعه اطلاعات در جهان

گفتاراول
الف تاریخچه
الف-1- موج اول عصر كشاورزی
الف -2- موج دوم عصر صنعت
الف -3- موج سوم؛ عصر اطلاعات
الف -4- موج چهارم؛ عصر مجازی
گفتار دوم ارتباطات ونقش آن در توسعه
الف ارتباطات و توسعه
بارتباطات سلطه بخش یا ارتباطات توسعه بخش
ب-1- ارتباطات توسعه بخش (خوش بینانه)
ب-2- ارتباطات سلطه بخش (بدبینانه)
ب-3- اینترنت
ب-3-1- کارکردهای اینترنت
ب-3-2- خدمات اینترنت
ب-3-3- اینترنت و توسعه
ب-3-3-1- توسعه فرهنگی و اینترنت
ب-3-3-2- توسعه اجتماعی و اینترنت
ب-3-3-3- توسعه سیاسی و اینترنت
ب-3-3-4- توسعه اقتصادی و اینترنت
گفتار سوم توسعه فناوری اطلاعات
الف توسعه فناوری اطلاعات
الف-1- ابعاد توسعه فناوری اطلاعات
الف-2- فناوری اطلاعات ومزیتهای جدید
الف-3- فناوری اطلاعات در سایر کشورها
گفتار چهارم چالش های اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات درایران و جهان سوم
الف چالش های اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران
الف-1- چالش های فرهنگی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (مدیران و توده مردم)
الف-2- چالش نیروی انسانی آموزش، پژوهش و اشتغال
الف-3- چالشهای زیر ساختی (مخابراتی، تجاری،حقوقی، امنیتی و غیره)
الف-4- بازار، تقاضا و سرمایه گذاری
ب چالش های كشور های جهان سوم در عصر اطلاعات و ارتباطات

فصل چهارم ایران و فناورى اطلاعات و ارتباطات

مقدمه
گفتار اول فناورى اطلاعات و ارتباطات در ایران
الف قانون برنامه چهارم توسعه درباره فناورى اطلاعات در ایران
الف -1- توسعه ((ICT فناوری ارتباطات و اطلاعات در ایران
الف-1-1- محورهای برنامه توسعه ملیICT
الف-1-2- محورهای اصلی اهدافICT
الف -2- توسعه كاربری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ایران(تكفایك )
الف-3- توسعه كاربری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ایران(تكفادو )
ب نقش دولت جمهوری اسلامی ایران در توسعه فن آوری اطلاعات در ایران
ب -1- وظایف وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات در ایران
ب-2- مسائل اساسی توسعه فن آوری اطلاعاتی در ایران
ب-3- فایده توسعه فن آوری اطلاعاتی برای ایران
ب-4- نگرش نوین به زیر ساخت‌های توسعه فن آوری اطلاعاتی در ایران
ب-5- استراتژی‌ دولت جمهوری اسلامی ایران در بنیاد وتوسعه فن آوری اطلاعاتی
ب-6- چشم انداز توسعه فناوری اطلاعات در ایران
گفتار دوم مدیریت فناوری اطلاعات در ایران
الف مدیریت فناوری اطلاعات در ایران
الف-1- گروه تشكیلات
الف-2- گروه بودجه
الف-3- گروه توسعه مدیریت ، آموزش و بهسازی، بهره وری و نکریم ارباب رجوع
گفتار سوم انجمن شركت های انفورماتیك ایران
مقدمه
الف اهداف
الف -1- همكاری با دولت
الف-2- همكاری‌های خارجی
ب اركان انجمن
ب-1- اهم فعالیت كمیته‌های انجمن
ب-1-1- كمیته نرم‌افزار
ب-1-2- كمیته سخت افزار
ب -1-3- كمیته اینترنت
ب-1-4- كمیته رفاه صنفی
ب-1-5- كمیته اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل
ب-1-6- پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن (Website )
ب-1-7- كمیته حل اختلاف

فصل پنجم دولت الکترونیک وایران

گفتاراول دولت الکترونیک
الف دولت الكترونیك
الف-1- موضوعها دولت الکترونیک
الف-2- اهداف دولت الكترونیك
الف-3- الزامات دولت الكترونیك
الف-4- پشنیازهای دولت الكترونیك
الف-5- ساختار دولت الكترونیك
الف-6- كاربردها و رویكردهای دولت الكترونیك
ب جنبه های مختلف دولت الكترونیك
ب-1- دولت الكترونیك از دید شهروندان
ب-2- دولت الكترونیكی از دید بخش دادو ستد
ب-3- دولت الكترونیك از دید دولت
ج مدلهای ارزیابی دولت الكترونیكی
ج-1- مدلی برای ارزیابی دولت الكترونیكی در كشورها
ج-2- مدلهای پیاده سازی دولت الكترونیك
ج-3- مدلهای سازمان ملل، لاینه و لی و گــــروه گارتن برای پیاده سازی دولت الكترونیكی
د- مراحل پیاده سازی دولت الكترونیكی
د-1- پیاده‌سازی موفق دولت الكترونیك گفتار دوم
ه معایب و چالش های استقرار دولت الكترو نیكی
گفتار دوم
الف دولت الكترونیك در ایران
الف-1- چشم انداز دولت الكترونیكی درایران
الف-2- نیاز های كشور درزمینه پیاده سازی دولت الكترونیكی در ایران
الف-3- اهداف دولت الكترونیكی درایران
الف-4-راهبردهای پیاده سازی دولت الكترونیكی درایران
گفتار سومتحقق دولت الكترونیكی در ایران
الف اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی
ب اتوماسیون فعالیتهای عمومی
ج فراگیرنمودن بهره‌گیری از شماره ملی و كد پستی
د سازكارهای هدایت و هماهنگی در اجرای مصوبه
ه آموزش كاركنان دولت در زمینه فنآوری اطلاعات

فصل ششمتجارت الکترونیک،بانکداری الکترونیک و نشرالکترونیک

گفتاراول تجارت الكترونیكی
الف تجارت الكترونیكی چیست
الف-1- قدمت تجارت الكترونیكی
الف-2- تجارت الكترونیكی در جهان امروز
ب مزایای استفاده از تجارت الكترونیكی
ب-1- بستر مناسب اطلاعاتی و ارتباطی
ب-2- حذف نسبی واسطه ها
ب-3- افزایش قدرت خریداران و پیدایش بازارهای جدید برای تولید كنندگان
ب-4- سفارشی كردن محصولات و خدمات پشتیبانی قوی
ب-5- پیدایش مؤسسات اقتصادی نوپا و رقابت سراسری
گفتار دوم
الف مدل‌های گوناگون تجارت الكترونیكی
الف-1- مدل B2B
الف-2- مدل‌های B2C وC2B
الف-3- مدل C2C
الف-4- مدل‌های در ارتباط با دولت
ب منظرهای تجارت الكترونیكی
ب-1- حجم مبادلات الكترونیكی و سرعت گسترش آن
ب-2- گریزناپذیر بودن تجارت الكترونیكی
ب-3- تجریه كشورها در زمینه سیاست تجارت الكترونیكی
ب-3-1- اتحادیه اروپایی
ب-3-2- كشورهای آسه آن
ج توجیه اقتصادی راه اندازی تجارت الكترونیكی در كشور
ج-1- منافع
ج-2- هزینه‌ها
د موانع و چالشها راه اندازی تجارت الكترونیكی در كشور
ه رویكرد دولت جمهوری اسلامی ایران تجارت الكترونیكی
گفتار سوم
الف بانكدای‌ الكترونیك
ب بانكداری‌ الكترونیك‌ در ایران‌
ب-1- لزوم‌ ایجاد اتوماسیون‌ بانكی‌ در ایران
ب-2- اهداف‌ اتوماسیون‌ بانكی‌ در ایران
ب-3- اتوماسیون‌ جامع‌ بانكی‌ در ایران‌
جمركز شتاب
ج-1- وظایف‌ سیستم‌ شتاب
ج-2- شكل‌گیری‌ شبكه‌ شتاب‌ از آغاز تا امروز
ج-3- مزایای‌ شبكه‌ شتاب
ج-4- شتاب‌ از زبان‌ آمار
د نشر الكترونیكی

نتیجه گیری
پیشنهادات و توصیه های پایان نامه
منابع وماخذ

توسعه فناوري ارتباطات و اطلاعات و نگرش نوين به اين توسعه از طريق مكانيسم اينترنت و صفحات وب متغير‌هاي جديدي را در زندگي جاري جامعه ايراني در طول دهه اخير پديد آورده كه بر استراتژي برنامه‌هاي اقتصادي و اجتماعي دولت جمهوري اسلامي تأثير گذار شده است. اين تغيير و دگرگوني مبتني بر شيوه‌هاي ارتباطي و بهره‌جويي از گونه‌هاي اين ارتباط در فضاي مجازي با انعكاس نظريات متنوع است. تغييرات مزبور چالش‌هاي چندي را براي سياستگزاران اجرايي در جامعه انديشمند و به نحو طبيعي در ساختار فرهنگي، فني و شكوفايي اقتصادي فراهم آورده كه با موازين فعلي اقتصاد صنعتي دولت در تقابل واقع شده و بر اين قرار بسياري از متفكرين مسائل اجتماعي سعي در همگرايي اين موضوع با فرصتهاي حاصله دارند. تغيير در مباني سنن اطلاعاتي موجبات ظهور روش‌هاي جديدي از تبادل نظريات در تكوين توسعه ملي را فراهم آورده كه با توجه به سازگاري نوين طرح‌هاي ملي در چارچوب فناوري ارتباطات و اطلاعات قابليت همخواني دارد. بر اين مبنا انطباق اين سياستگزاري با توجه به جامعه ايراني از منظر دولت جمهوري اسلامي ايران مبتني بر فرايند و مفهوم نويني از توسعه اجتماعي تلقي مي‌شود كه در بخش‌هاي مختلف اين پايان نامه   مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.

با توجه به حيطه نظارت وگستره قلمرو دولت در جامعه وامكانات مادي ومعنوي كه در اختيار دارد تا چه حد توانسته است بستر علمي وفرهنگي واجتماعي براي ورود كشور به عصر اطلاعات وارتباطات و استفاده از فن آوري اطلاعات  فراهم كند

 ثانیاً اقداماتي كه دولت در زمينه توسعه شبكه هاي رايانهاي واينترنتي وتعامل با شهروندان از طريق سيستم هاي الكترونيكي انجام داده است بصورت كار بردي بررسي شود

 ثالثاً امروزه فراگير شدن استفاده از فن آوري هاي اطلاعاتي وارتباطاتي نظير اينترنت وپست الكترونيكي منجر به تشكيل سازمان هاي نوين شده كه با اشكال سنتي متفاوت است لذا تكنولوژي اطلاعات براي موفقيت در برنامه هاي توسعه اقتصادي وسياسي واجتماعي ضرورت دارد بنابر اين براي توفيق كشور در عرصه هاي اطلاعات وتجهيز لوازم آن حياتي است

پس از پرداخت آنلاین لینک دانلود فایل همان لحظه به طور خودکار به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
جهت آموزش خرید از سایت اینجا کلیک کنید.

——————————————————————————————————————-
نام محصول :دانلود پایان نامه بررسي نقش دولت در زمينه سازي توسعه فن آوري  اطلاعاتي با مطالعه موردي ايـران1370-1384     
قیمت :2 هزار  تومان
فرمت فایل :ورد
تعداد صفحات:215 صفحه
حجم فایل:256 کیلو بایت

قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی

قیمت قبل از تخفیف 60000 تومان

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *