کتابداری

دانلود پایان نامه ارشدبررسي زيرساخت فناوري اطلاعات در كتابخانه هاي واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامي

کد: B_31

فهرست مطالب
عنوان                                                                             صفحه

چكيده …………………………………………………………………………………………………………………………..1
1- معرفي پژوهش
1-1-  مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………3
1-2- بيان مساله……………………………………………………………………………………………………………………………4
1-3-  اهميت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..5
1-4-  اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….5
1-5- سئوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….6
1-6- تعاريف عملياتي ………………………………………………………………………………………………………………….6
1-7- متغيرهاي اساسي پژوهش …………………………………………………………………………………………………….8
2- مباني نظري پژوهش
2-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………10
2-2- تاريخچه كاربرد فناوري اطلاعات ………………………………………………………………………………………..11
2-2-1- از ابتدا تا قرن 18……………………………………………………………………………………………………………12
2-2-2-نخستين كتابشناسيها…………………………………………………………………………………………………………13
2-2-3-قرن هجدهم …………………………………………………………………………………………………………………..13
2-2-4- قرن نوزدهم ………………………………………………………………………………………………………………….13
2-2-5- دكومانتاسيون بعد از 1958………………………………………………………………………………………………14
2-2-6- عصر حاضر…………………………………………………………………………………………………………………..15
2-2-7-  نقش ارتباطات ……………………………………………………………………………………………………………..16
2-3-  اهميت فناوري اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………16
2-4- فناوري اطلاعات در كشورهاي در حال توسعه ……………………………………………………………………..17
2-4-1- زيرساخت فناوري اطلاعات در كشورهاي در حال توسعه……………………………………………………20
2-5- فناوري اطلاعات و كتابخانه ها…………………………………………………………………………………………….23
2-5-1- تاثير فناوري اطلاعات بر كتابخانه ها و خدماتشان ……………………………………………………………..25
2-5-2-فناوري اطلاعات در كتابخانه هاي دانشگاهي ……………………………………………………………………..27
2-5-2-1-فناوري  اطلاعات در كتابخانه هاي دانشگاهي جهان ……………………………………………………….27
2-5-2-2- فناوري اطلاعات در كتابخانه هاي دانشگاهي ايران ………………………………………………………..28
2-5-3- زيرساخت هاي فناوري اطلاعات در كتابخانه ها…………………………………………………………………30
2-5-3-1- زيرساخت فناوري اطلاعات در كتابخانه هاي دانشگاهي ايران …………………………………………31
2-6- مروري برمطالعات انجام شده ……………………………………………………………………………………………..33
2-6-1- پژوهشهاي انجام شده در ايران ………………………………………………………………………………………..33
2-6-2- پژوهشهاي انجام شده درخارج ……………………………………………………………………………………….34
3- روش پژوهش و گردآوري اطلاعات
3-1- جامعه آماري پژوهش………………………………………………………………………………………………………….37
3-2- روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………..37
3-3- روش و ابزار گردآوري اطلاعات………………………………………………………………………………………….37
3-4- تجزيه و تحليل داده ها………………………………………………………………………………………………………..37
4- يافته هاي پژوهش
4-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………39
4-2- نيروی انسانی……………………………………………………………………………………………………………………..42
4-3- امكانات و تجهيزات …………………………………………………………………………………………………………..52
4-4- بودجه و امكانات  ……………………………………………………………………………………………………………..74
4-5- شرايط سازماني …………………………………………………………………………………………………………………79
4-6- ديدگاه مديران …………………………………………………………………………………………………………………..85

5 – بحث و نتيجه گيري
5-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………98
5-2- خلاصه يافته ها………………………………………………………………………………………………………………….98
5-3- نتيجه گيري …………………………………………………………………………………………………………………….107
5-4- پيشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………….109
5-5-پيشنهاد براي پژوهش هاي آتي……………………………………………………………………………………………110
پيوست ها
پيوست يك (پرسشنامه مديران)…………………………………………………………………………………………………..113
پيوست دو(پرسشنامه كتابداران)…………………………………………………………………………………………………..120
پيوست سه: (آدرس پستی، تلفن و وب سايت واحدهای دانشگاهی منطقه پنج )………………………………..122
منابع و ماخذ
منابع فارسي………………………………………………………………………………………………………………………………124
منابع لاتين………………………………………………………………………………………………………………………………..127
چكيده انگليسي ………………………………………………………………………………………………………………………..128

فهرست جدولها
جدول ……………………………………………………………………………………………………………….صفحه

جدول4-1- اطلاعات کلی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی ………………………………..40
جدول 4-2- توزيع فراوانی درجه واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج…………………………………………………….41
جدول 4-3- توزيع فراواني مديران كتايخانه هاي مرکزی واحدهای دانشگاهي منطقه پنج بر حسب مدرک تحصيلی-سال1387……………………………………………………………………………………………………………………..42
جدول 4-4- توزيع فراواني سابقه کار مديران کتابخانه ها ی مرکزی واحدهای دانشگاهي
منطقه پنج……………………………………………………………………………………………………………………………………42
جدول 4-5- توزيع فراوانی تحصيلات نيروی انسانی شاغل در كل کتابخانه های مرکزی واحدهای  دانشگاهی منطقه پنج- سال1387 ………………………………………………………………………………………………….43
جدول 4-6- توزيع فراوانی تحصيلات نيروی انسانی شاغل درهريک از کتابخانه های مركزي واحدهای  دانشگاهی منطقه پنج- سال 1387………………………………………………………………………………………………….45
جدول 4-7- توزيع فراوانی کارکنان شاغل در هريک از بخشهای کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج –سال1387………………………………………………………………………………………………………………….46
جدول 4-8- توزيع فراوانی دورهای آموزشی برگزار شده حين خدمت در زمينه فناوری اطلاعات در هريک از کتابخانه های دانشگاهی منطقه پنج ……………………………………………………………………………………………48
جدول 4-9- توزيع فراوانی ميزان آشنايي كتابداران كتابخانه های دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی  به زبان انگليسي…………………………………………………………………………………………………………………………..49
جدول 4-10- توزيع فراواني ميزان آشنايي كتابداران كتابخانه های دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی  با نرم افزارهاي كتابخانه اي  …………………………………………………………………………………………….49
جدول 4-11- توزيع فراواني  ميزان آشنايي كتابداران كتابخانه های مركزي واحدهاي دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی  با ويندوز، ويندوز، آفيس ، بانكهاي اطلاعاتي و……………………………………………………………………………………………………………………………………………….50
جدول 4-12- توزيع فراواني ميزان آشنايي كتابداران كتابخانه های مركزي واحدهاي دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی  با اينترنت…………………………………………………………………………………………………… 51
جدول 4-13- توزيع فراوانی برحسب امکانات سخت افزاری موجود در هريک از کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج-1387 ………………………………………………………………………………………… 52
جدول 4-14- توزيع فراوانی امكانات نرم افزاري  موجود دركتابخانه هاي مركزي واحدهاي  دانشگاهي منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامي – سال1387……………………………………………………………………………………55
جدول 4-15- توزيع فراوانی منابع الكترونيكي موجود درهريک از كتابخانه هاي مرکزی دانشگاهي منطقه 5دانشگاه آزاد اسلامي-1387…………………………………………………………………………………………………………58
جدول 4-16- توزيع فراوانی کتابخانه های مركزي واحدهاي دانشگاهی منطقه پنج برحسب  اتصال به اينترنت ……………………………………………………………………………………………………………………………………..61
جدول4-17- توزيع فراوانی كتابخانه هاي مركزي داراي وب سايت در واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج …………………………………………………………………………………………………………………………………………………61
جدول 4-18- توزيع فراواني مکانيزه شدن بخشهای مختلف کتابخانه های مركزي دانشگاهی منطقه پنج…………………………………………………………………………………………………………………………………………….62
جدول 4-19- توزيع فراواني استفاده از نرم افزارهاي كتابخانه اي در كتابخانه هاي مركزي واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج …………………………………………………………………………………………………………………..65
جدول 4-20- توزيع فراواني استفاده از بخشهای مختلف نرم افزار های کتابخانه ای در كتابخانه هاي مركزي واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج ………………………………………………………………………………………….66
جدول 4-21- توزيع فراواني ابزار بازيابي اطلاعات در كتابخانه هاي مركزي واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج…………………………………………………………………………………………………………………………………………….68
جدول 4-22- توزيع فراواني بازيابی رايانه اي اطلاعات کتابشناختی منابع  در كتابخانه هاي مركزي واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج …………………………………………………………………………………………………….69
جدول 4-23- توزيع فراواني ميزان ارائه خدمات نمايه سازي و چكيده نويسي در کتابخانه های مركزي واحدهاي  دانشگاهی منطقه پنج…………………………………………………………………………………………………….70
جدول4-24- توزيع فراواني خدمات برق رساني متناسب (عدم قطع برق ) درهريك از  كتابخانه هاي مركزي واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج   ……………………………………………………………………………………….71
جدول 4-25- توزيع فراواني ميزان استفاده از خدمات کامپيوتری نظير شبکه ، اينترنت و نرم افزار در هريك از  كتابخانه هاي مركزي واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج  ………………………………………………………………..72
جدول 4-26- توزيع فراواني ميزان استفاده ازپست الكترونيك (E-mail) درفعاليت ها و خدمات هريك ازكتابخانه هاي مركزي واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج…………………………………………………………………….73
جدول4-27- توزيع فراواني تامين منابع مالي مورد نياز براي خريد تجهيزات كامپيوتري و ساير خدمات كامپيوتري…………………………………………………………………………………………………………………………………..74
جدول4-28- توزيع فراواني ميزان بودجه مصرفي براي استخدام و به كارگيري متخصصان IT در هريك از كتابخانه های مركزي  دانشگاهی منطقه پنچ…………………………………………………………………………………… 75
جدول 4-29- توزيع فراواني ميزان حمايت مالي دانشگاه براي تهيه نرم افزار و سخت افزار كتابخانه در کتابخانه های مركزي واحدهاي دانشگاهی منطقه پنج در زمينه فناوري اطلاعات………………………………….76
جدول 4-30- توزيع فراواني داشتن تنخواه در کتابخانه های دانشگاهی منطقه پنج…………………………….. 77
جدول 4-31- توزيع فراواني افزايش  بودجه ساليانه كتابخانه هاي مركزي واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 78
جدول 4-32- توزيع فراواني وجود بخش هاي مختلف كتابخانه در ساختار كتابخانه هاي مركزي  واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج……………………………………………………………………………………………………. 79
جدول 4-33- توزيع فراواني ارتباط کتابخانه های واحدهاي دانشگاهي درزمينه فناوري اطلاعات با ساير مراكز دانشگاهي…………………………………………………………………………………………………………………………..80
جدول 4-34- توزيع فراواني كنترل و نظارت واحدهاي دانشگاهي برعملكرد فناوري اطلاعات در كتابخانه هاي مركزي واحدهاي  دانشگاهی منطقه پنج ……………………………………………………………………………….  81
جدول 4-35- توزيع فراواني حمايت واحدهاي دانشگاهي از تغييرات لازم در زمينه فناوري اطلاعات در كتابخانه هاي مركزي واحدهاي  دانشگاهی منطقه پنج  ……………………………………………………………………81
جدول 4-36- توزيع فراواني كتابخانه ها برحسب دارا بودن ساختار سازماني متناسب و هماهنگ با اهداف و وظايف خود در واحدهاي  دانشگاهی منطقه پنج …………………………………………………………………………82
جدول 4-37- توزيع فراواني برحسب دارا بودن چارت  سازماني در كتابخانه هاي  واحدهاي  دانشگاهی منطقه پنج  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 82
جدول 4-38- توزيع فراواني  وجود كميته مشورتي يا شوراي هماهنگي در  كتابخانه هاي مركزي هريك از واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج …………………………………………………………………………………………………….83
جدول 4-39- توزيع فراواني برحسب ميزان نظارت واحد دانشگاهي بر انجام امور مربوط به تامين نيروي انساني و استخدام كاركنان در هريك از كتابخانه هاي مركزي …………………………………………………………..84
جدول 4-40- توزيع فراوانی ديدگاه مثبت و پذيرای  مديران کتابخانه های واحدهای دانشگاهی منطقه پنج نسبت به کاربرد فناوری اطلاعات در کتابخانه ها …………………………………………………………………………… 85
جدول 4-41- توزيع فراوانی ديدگاه  مديران کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج  در رابطه با تاثير عدم آشنايی کارکنان کتابخانه به زبان انگليسی در عدم دسترسی به تازه ترين اطلاعات منتشر شده در جهان   …………………………………………………………………………………………………………………………..86
جدول4-42- توزيع فراوانی  تاثير نگرش مثبت  مديران کتابخانه های مرکزی واحدهاي دانشگاهی منطقه 5 نسبت به فناوری اطلاعات بر خودکارسازی کتابخانه………………………………………………………………………..87
جدول 4-43- توزيع فراوانی ديدگاه  مديران کتابخانه های مرکزی  واحدهای دانشگاهی منطقه پنج نسبت به نظام آموزشی موجود در دانشگاه……………………………………………………………………………………………… 88
جدول 4-44- توزيع فراوانی ديدگاه  مديران کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج درمورد مثبت بودن  نگرش کاربران کتابخانه در رابطه با بکارگيری فناوری اطلاعات درکتابخانه…………………………………………………………………………………………………………………………………. 89
جدول 4-45- توزيع فراوانی  ديدگاه مديران کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج درباره  تاثير وجود انجمنی تخصصی کتابداری بربهره گيری از فناوری اطلاعات درکتابخانه…………………………………………………………………………………………………………………………………..90
جدول4 -46- توزيع فراوانی ديدگاه  مديران کتابخانه های مرکزی  واحدهای دانشگاهی منطقه پنج  درباره تاثير ترس از ورود  فناوری های  اطلاعات نوين به کتابخانه  بربهره گيری از فناوری اطلاعات درکتابخانه ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 91
جدول 4-47- توزيع فراوانی ديدگاه  مديران کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج نسبت به ميزان اعتمادشان به سيستمهای کامپيوتری ………………………………………………………………………………………92
جدول 4-48- توزيع فراوانی ديدگاه  مديران کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج نسبت به کاربرد فناوری اطلاعات در کتابخانه ها و برآورده کردن انتظارات آنها………………………………………………..93
جدول 4-49- توزيع فراوانی ديدگاه  مديران کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج در رابطه با ضرورت کسب مهارتهای جديد در زمينه فناوری اطلاعات برای کتابداران ……………………………………. 94
جدول 4-50- توزيع فراواني ديدگاه مديران كتابخانه هاي مركزي واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج در رابطه با ميزان مهيا بودن عوامل فرهنگي و مديريتي فناوري اطلاعات در كتابخانه ها……………………………………..95
جدول 4-51- توزيع فراواني ديدگاه مديران كتابخانه هاي مركزي واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج در مورد موانع بهره گيري از فناوري اطلاعات در كتابخانه هاي دانشگاهي ……………………………………………………..96

فهرست نمودارها
نمودار…………………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه

نمودار4-1- توزيع درصد تحصيلات نيروی انسانی شاغل در كل کتابخانه های مركزي واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامي– سال1387…………………………………………………………………………………….44
نمودار4-2- توزيع فراواني امکانات سخت افزاری موجود در كل کتابخانه های مركزي واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامي- سال 1387 …………………………………………………………………………………..54
نمودار4-3- توزيع درصد امکانات نرم افزاری موجود در كل کتابخانه های مركزي واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامي- سال 1387……………………………………………………………………………………57
نمودار4-4- توزيع درصد منابع الكترونيكي موجود درکل كتابخانه هاي مركزي واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامي- سال 1387…………………………………………………………………………………………… 60
نمودار4-5- توزیع درصد مکانیزه شدن بخشهای مختلف کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی-1387…………………………………………………………………………………………………… 64

پس از پرداخت آنلاین لینک دانلود فایل همان لحظه به طور خودکار به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
جهت آموزش خرید از سایت اینجا کلیک کنید.

——————————————————————————————————————-
نام محصول : دانلود پایان نامه ارشدبررسي زيرساخت فناوري اطلاعات در كتابخانه هاي واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامي
قیمت: هزار  تومان
فرمت فایل :ورد
تعداد صفحات:128صفحه
حجم فایل: 319 کیلو بایت

قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی

قیمت قبل از تخفیف 60000 تومان

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *