سایر رشته هامعدن

دانلود پایان نامه ايمني معادن زغال سنگ در ايران

کد: B_26

فهرست مطالب

عنوان     صفحه
چكيده     1
مقدمه     2
فصل اول ـ آشنـايي  بـا زغال سنگ و بـررسي  اهميت آن در بـازار و جهان
1 ـ 1 ـ آشنايي     5
1 ـ 2 ـ چگونگي تجمع مواد گياهي     5
1 ـ 3 ـ چگونگي تبديل مواد گياهي به زغال     7
1 ـ 4 ـ مشخصات زغال     9
1 ـ 4 ـ 1 ـ خاكستر     9
1 ـ 4 ـ 2 ـ مواد فرار     9
1 ـ 4 ـ 3 ـ ارزش حرارتي     9
1 ـ 4 ـ 4 ـ خواص كك دهي     10
1 ـ 5 ـ انواع زغال سنگ     10
1 ـ 6 ـ آشنايي با زغال سنگ و مسائل آن     12
1 ـ 7 ـ اهميت زغال و مقايسه آن با ساير منابع انرژي     17
1 ـ 8 ـ تكنولوژي هاي بهره برداري از زغال سنگ     20
1 ـ 9 ـ تاريخچه زغال سنگ در ايران     22
1 ـ 10 ـ زمين شناسي زغال سنگ در ايران     23
1 ـ 11 ـ مقدار ذخاير زغالي ايران     25
1 ـ 12 ـ منابع و ذخاير زغال سنگ ايران     26
1 ـ 13 ـ نهشته هاي زغال سنگ جهان     32
فصل دوم ـ حادثه و تحليل آن     44
2 ـ 1 ـ حادثه از ديدگاه قانون     44
2 ـ 2 ـ حادثه از ديدگاه ايمني     44
2 ـ 3 ـ طبقه بندي حوادث در معادن زغال سنگ    45
2 ـ 4 ـ جمع حادثه ساز و پيشگيري به عمل آورده     47
2 ـ 5 ـ ايمني در معادن زغال سنگ ايران چگونه است ؟    49
2 ـ 6 ـ شرح حوادثي كه در معادن كرمان ( معدن باب نيزو ) منجر به كشته شدن چند نفر شده و توضيح علل حوادث     50
2 ـ 6 ـ 1 ـ گزارش حادثه 28/5/1372 كارگاه 57 تونل 1 معدن باب نيزو     50
2 ـ 6 ـ 2 ـ  مشخصات كارگاه 77 در لايه 16    50
2 ـ 7 ـ پيشنهاد مناسب جهت كاهش ميزان حوادث     51
2 ـ 8 ـ عواملي كه باعث خطر وقوع حادثه در معدنكاران بر حسب گروه سني مي شود. 52
2 ـ 9 ـ عواملي كه باعث خطر وقوع حادثه در معدنكاران بر حسب سابقه كار مي شود. 53
2 ـ 10 ـ  عوامـلي كه بـاعث خـطر وقوع حادثه در معدنكاران آمـوزش نديده مي شود.53
2 ـ 11 ـ عـواملي كه بـاعث خـطر وقوع حادثه در معدنكاران آمـوزش ديده مي شود.54
2 ـ 12 ـ عواملي كه باعث تقليل وقوع حادثه مي شود.     54
فصل سوم ـ تكنيك ايمني در معدن زغال
3 ـ 1 ـ مسائل كلي مربوط به حفاظت كار و مقررات ايمني     57
3 ـ 2 ـ خدمات مقررات ايمني در معدن     57
3 ـ 3 ـ وظايف اصلي معاون مهندس كل     57
3 ـ 4 ـ حمل و نقل افراد در طول گالري هاي معدني     58
3 ـ 5 ـ مقررات ايمني به هنگام انتقال افراد در گالري هاي افقي     59
فصل چهارم ـ قوانين ايمني در معادن زغال سنگ
4 ـ 1 ـ سرويس كنترل و مراقبت     61
4 ـ 2 ـ باز كردن مناطقي كه در آنها آتش سوزي خاموش شده     61
4 ـ 3 ـ نظم و ترتيب كارهاي منطقه آتش سوزي     62
4 ـ 4 ـ پرسنل كارهاي انفجاري     62
4 ـ 5 ـ مواد انفجاري مورد استفاده     63
4 ـ 6 ـ رساندن مواد منفجره به محل كار     64
فصل پنجم ـ خطرات و عوامل مخرب و زيان بار در معادن
5 ـ 1 ـ آشنايي     66
5 ـ 2 ـ خطرات برق     68
5 ـ 3 ـ سيستم حمل و نقل     68
5 ـ 4 ـ خطرات معدن كاري     69
5 ـ 5 ـ خطرات ماشين آلات     70
5 ـ 6 ـ سر و صدا در معادن     71
5 ـ 7 ـ گاز رادون در معادن     71
5 ـ 7 ـ 1 ـ آشنايي     71
5 ـ 7 ـ 2 ـ پيدايش     72
5 ـ 7 ـ 3 ـ خطرات رادون     72
5 ـ 7 ـ 4 ـ واحدهاي اندازه گيري     73
5 ـ 8 ـ آتشباري     74
5 ـ 8 ـ 1 ـ آشنايي     74
5 ـ 8 ـ 2 ـ آتشباري در سنگ     74
5 ـ 8 ـ 3 ـ آتشباري در زغال     75
5 ـ 9 ـ آتش گرفتن گاز متان     76
5 ـ 9 ـ 1 ـ منابع آتش     76
5 ـ 10 ـ انفجار گرد زغال     77
5 ـ 11 ـ خودسوزي     82
5 ـ 12 ـ  ساير خطرات معادن زير زميني زغال     87
5 ـ 12 ـ 1 ـ كنترل طبقات     87
5 ـ 12 ـ 2 ـ ماشين آلات     89
5 ـ 12 ـ 3 ـ ايمن سازي حمل بار     89
5 ـ 12 ـ 4 ـ حمل و نقل افراد    90
5 ـ 12 ـ 5 ـ پياده رفتن افراد     90
فصل ششم ـ راه هاي پيشگيري از وقوع خطرات و حوادث در معادن
6 ـ 1 ـ پيش گيري و خاموش كردن آتش سوزي معدن     92
6 ـ 1 ـ 1 ـ قواعد كلي     92
6 ـ 1 ـ 2 ـ پيش گيري از بروز آتش سوزي هاي زير زميني به علت خودسوزي زغال 93
6 ـ 1 ـ 3 ـ خاموش كردن آتش سوزي هاي زير زميني     93
6 ـ 2 ـ احتياطات عمومي     94
6 ـ 3 ـ استفاده از آب در معادن     96
6 ـ 4 ـ آب و هواي زير زميني     97
6 ـ 4 ـ 1 ـ آشنايي     97
6 ـ 4 ـ 2 ـ دماي هوا     97
6 ـ 4 ـ 3 ـ رطوبت     97
6 ـ 4 ـ 4 ـ سرعت هوا     98
6 ـ 4 ـ 5 ـ اثر مجموعه دما ، سرعت و رطوبت     98
6 ـ 4 ـ 6 ـ كنترل آب و هوا     99
6 ـ 5 ـ جدا كردن و تصفيه گرد و غبار در زير زمين     102
6 ـ 5 ـ 1 ـ آشنايي     102
6 ـ 5 ـ 2 ـ مراكز توليد گرد و غبار     103
6 ـ 5 ـ 3 ـ روش مكشي     103
6 ـ 5 ـ 4 ـ تصفيه گرد و غبار     105
6 ـ 5 ـ 5 ـ صافي هاي پارچه اي     107
6 ـ 5 ـ 6 ـ صافي هاي استوانه اي     107
6 ـ 5 ـ 7 ـ نصب ماشين آلات     109
6 ـ 6 ـ آتشباري با تزريق آب     109
6 ـ 7 ـ آمپول هاي آب براي آتشباري     114
6 ـ 8 ـ تزريق آب     115
6 ـ 8 ـ 1 ـ عملي بودن اين روش     116
6 ـ 8 ـ 2 ـ تزريق آب در جبهه كار طولاني     117
6 ـ 9 ـ پيدايش گازها     117
6 ـ 10 ـ تشخيص گازها     119
فصل هفتم ـ چگونگي رعايت مسائل ايمني
7 ـ 1 ـ ايمني شخصي و تجهيزات ايمني     122
7 ـ 1 ـ 1 ـ آشنايي     122
7 ـ 1 ـ 2 ـ محافظت گوش     122
7 ـ 1 ـ 3 ـ محافظت چشم     123
7 ـ 1 ـ 4 ـ ماسك گرد و غبار     124
7 ـ 1 ـ 5 ـ ماسك انفرادي     124
7 ـ 1 ـ 6 ـ دستكش     125
7 ـ 1 ـ 7 ـ چكمه     125
7 ـ 1 ـ 8 ـ لباس     125
7 ـ 1 ـ 9 ـ نوبت كاري و اثر آن بر ايمني و تندرستي كاركنان     126
فصل هشتم ـ آتش سوزي هاي زير زميني و تشريح عمليات اطفاء حريق در تونل بيست معادن كارمزد
8 ـ 1 ـ آشنايي     130
8 ـ 2 ـ ويژگي هاي حريق زير زميني     130
8 ـ 3 ـ راه هاي اطفاء حريق هاي زير زميني     131
8 ـ 4 ـ نحوه عمليات اطفاء حريق در تونل بيست     132
8 ـ 5 ـ شرح عمليات اطفاء حريق     132
8 ـ 6 ـ علت آتش سوزي     134
8 ـ 7 ـ مشكلات در حين اطفاء حريق     135
نتيجه گيري     137
پيشنهادات     138
منابع و مآخذ     139

فهرست اشكال
1 ـ 1 . مراحل مختلف تبديل مواد گياهي به انواع مختلف زغال
1 ـ 2 . هيستوگرام عرض جغرافيايي با مساحت برابر براي نهشته هاي زغال سنگ جهان
1 ـ 3 . سهم منابع مختلف انرژي ( به درصد ) در تامين انرژي كل براي ايالات متحده از سال 1960 و 1980
1 ـ 4 . پراكندگي جغرافيايي رسوبات زغال دار ايران
1 ـ 5 . گستره جغرافيايي حوضه زغال دار البرز
1 ـ 6 . مكان جغرافيايي منابع مهم زغال سنگ جهان و مسير تحركات تجاري كشورهاي صادر كننده عمده زغال سنگ
1 ـ 7 . مكان جغرافيايي منابع زغال سنگي در خاور ميانه ، اتحاد جماهير شوروي و آسيا
1 ـ 8 . مكان جغرافيايي منابع زغال سنگي عمده و نواحي تامين كننده در استراليا
1 ـ 9 . محل منابع زغال سنگ در اروپا
1 ـ 10 . محل منابع عمده و نواحي تامين زغال سنگ در افريقاي جنوبي
5 ـ 1 . نقش استفاده از پودر سنگ در كاهش انفجارها
6 ـ 1 . نمودار دماي مؤثر
6 ـ 2 . آتشباري با برش زيرين ( برش و مقطع عمودي )
6 ـ 3 . روش خرد كردن و جدا كردن سينه كار با چال هاي در امتداد مختلف
6 ـ 4 . آتشباري زغال در جا و استخراج نشده
6 ـ 5 . تبديل چال هاي سينه كار به چال بلندي كه پيشاپيش سينه كار و به موازات آن حفر مي شود.
6 ـ 6 . آمپول مسدود شونده خودكار
6 ـ 7 . افزايش توليد عناصر فعال بر حسب افزايش رنگ زغال سنگ
7 ـ 1 . نمودار حوادث افراد در شيفت هاي مختلف
7 ـ 2 . نمودار حوادث در ساعات مختلف شبانه روز

فهرست جداول
1 ـ 1 . تقسيم بندي زغال سنگ در ايران
1 ـ 2 . نمودار انواع گياهان مختلف در ارتباط با سن زمين شناختي نوع نهشته زغال سنگي و تاثيرهاي اقليمي
1 ـ 3 . مقدار گوگرد موجود در مواد مختلف به درصد وزني
1 ـ 4 . سلسله مراتب تكنولوژي هاي بهره برداري از زغال سنگ
1 ـ 5 . مجموع ذخاير زغالي ايران
1 ـ 6 . ذخاير و نوع زغال سنگ در كرمان تا سال 1374 بر اساس گزارش شركت ملي فولاد ايران
1 ـ 7 . ذخاير و نوع زغال سنگ در طبس تا سال 1374 بر اساس گزارش شركت ملي فولاد ايران
1 ـ 8 . ذخاير و نوع زغال سنگ در منطقه البرز مركزي  تا سال 1374 بر اساس گزارش شركت ملي فولاد ايران
1 ـ 9 . ذخاير و نوع زغال سنگ در منطقه البرز شرقي  تا سال 1374 بر اساس گزارش شركت ملي فولاد ايران
1 ـ 10 . ذخاير و نوع زغال سنگ در منطقه البرز غربي  تا سال 1374 بر اساس گزارش شركت ملي فولاد ايران
1 ـ 11 . منابع زغال سنگ جهان بر حسب درصد از كل منابع جهاني
2 ـ 1 . حوادث مرگبار
2 ـ 2 . كليه حوادث معدن زغال سنگ آمريكا در سال 1977
5 ـ 1 . خطرات محيط كار و آسيب هاي احتمالي
5 ـ 2 . غلظت پودر سنگ لازم در حالت هاي مختلف
8 ـ 1 . ميزان استخراج ساليانه معادن كارمزد در سال 1378
8 ـ 2 . تركيب هواي معدن در زمان آتش سوزي

پس از پرداخت آنلاین لینک دانلود فایل همان لحظه به طور خودکار به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
جهت آموزش خرید از سایت اینجا کلیک کنید.

——————————————————————————————————————-
نام محصول: دانلود پایان نامه ايمني معادن زغال سنگ در ايران 
قیمت:3هزار  تومان
فرمت فایل :ورد
تعداد صفحات:139صفحه
حجم فایل: 6.577 مگا بایت

قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی

قیمت قبل از تخفیف 60000 تومان

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *