اقتصادسایر رشته ها

دانلود پایان نامه بررسي جايگاه و تاثير اتاق بازرگاني وصنايع و معادن در اقتصاد كشور

کد: B_3

مقدمه

هرچه كتب تاريخي را بيشتر ورق مي‌زنيم و ويژگي‌هاي اقتصادي- اجتماعي انسانها را در قرون گذشته بيشتر مورد بررسي قرار مي‌دهيم.‌ اين واقعيت بيشتر آشكار مي‌شود كه هم در‌ايران و هم در بسياري از جوامع انساني ريشه دار و فرهنگ مدار ديگر، همواره بازار و بازاريان و صاحبان صنايع و حرف و اصناف، بويژه در قالب تشكلهاي متمركز و نهادهاي مردمي نقش عمده‌اي در جريان امور اجتماعي داشته‌اند و بر جهات و ابعاد گوناگون امور زيستي جوامع خود اثر گذاشته‌اند.

از طرفي به مرور و بنابر مقتضيات زمان (نيازهاي متنوع و زياد جوامع) اين تشكلها هر روزه پيشرفته تر و گسترده تر شدند و تاثير و تنوع آن در جريان امور اقتصادي، اجتماعي، سياسي جوامع بيشتر از گذشته نمايان شد.

افزايش نوع، تعداد و حجم فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري منجر به پيچيدگي روابط بين صاحبان حرف و صنايع و‌ايجاد مشكلاتي در روند فعاليتهاي بازرگاني شد لذا‌ايجاد هماهنگي و سازماندهي فعاليتهاي بازرگاني و صاحبان حرف و صنايع و تشكلهاي صنفي ضرورتي اجتناب ناپذير بود و از آنرو بود كه تشكلهاي صنفي و سپس اتاقهاي بازرگاني بوجود آمدند.

بنابراين در پايان بايد گفت امروزه اهميت و تاثير اتاقهاي بازرگاني بر روند فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري آنقدر زياد است كه بر كسي پوشيده نيست.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

پيشگفتار…………………………………………………………………………………………………. ۱
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………. ۳
فصل اول: كليات تحقيق

موضوع تحقيق…………………………………………………………………………………….. ۴

بيان مساله…………………………………………………………………………………………… ۴

اهداف تحقيق…………………………………………………………………………………………… ۴

اهميت تحقيق…………………………………………………………………………………………… ۴

پيشينه تحقيق…………………………………………………………………………………………… ۵

فرضيه هاي تحقيق……………………………………………………………………………………. ۵

قلمرو تحقيق……………………………………………………………………………………………. ۶

روش تحقيق……………………………………………………………………………………………. ۶

روشهاي جمع آوري اطلاعات……………………………………………………………………. ۶

محدوديت هاي تحقيق………………………………………………………………………………. ۷

واژه ها و اصطلاحات كليدي………………………………………………………………………. ۷

فصل دوم: مباني نظري تحقيق

بخش اول

تشكلهاي صنفي…………………………………………………………………………………… ۱۰

تاريخچه سنديكاهاي صنفي……………………………………………………………………….. ۱۱

اهميت واحدهاي صنفي در كشور……………………………………………………………….. ۱۱

نگاهي به نقش اصناف و سازمانهاي صنفي در جامعه…………………………………….. ۱۲

تعاريف…………………………………………………………………………………………. ۱۳

نقش سازمانها و تشكلهاي صنفي در توسعه………………………………………………….. ۱۶

تقويت تشكلهاي صادراتي يك نياز اساسي……………………………………………………. ۱۸

تعاون…………………………………………………………………………………………….. ۲۵

تعاون به عنوان يك راهكار صنفي و ملي………………………………………………………………. ۲۸

نتيجه گيري………………………………………………………………………………………….. ۳۵

الگويابي………………………………………………………………………………………………. ۳۶

بخش دوم

اتاق بازرگاني بين المللي……………………………………………………………………………. ۴۳

اتاق بازرگاني و صنايع كره…………………………………………………………………………. ۴۷

اتاق بازرگاني و صنايع ملي مالزي……………………………………………………………….. ۶۰

اتاق بازرگاني لندن………………………………………………………………………………. ۶۷

جايگاه واقعي اتاق بازرگاني در اقتصاد كشورهاا…………………………………………….. ۷۵

ويژگيهاي اصلي يك اتاق بازرگاني ايده آل…………………………………………………… ۸۶

پارامترهاي اصلي براي مقايسه اتاقهاي بازرگاني…………………………………………….. ۸۸

جدول مقايسه اي اتاق بازرگاني ايران و ساير اتاقهاي بازرگاني پيشرفته دنيا……….. ۸۹

ويژگيهاي ساختاري محتوايي و عملكردي اتاق بازرگاني ايده آل و سنتي………….. ۹۰

بودجه اتاق بازرگاني…………………………………………………………………………. ۹۱

كاركنان اتاق بازرگاني…………………………………………………………………………… ۹۲

فصل سوم: جامعه آماري

تاريخچه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران………………………………………………. ۹۴

سير تطور قانوني اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران…………………………………… ۱۰۵

قانون تشكيل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران(۱۳۴۸)……………………………… ۱۰۸

قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران(۱۳۷۳)……………….. ۱۱۵

كميسيونهاي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران…………………………………………. ۱۲۰

آئين نامه چگونگي تشكيل و اداره كميسيونهاي تخصصي اتاق ايران…………………. ۱۲۱

نمودار سازماني اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران…………………………………….. ۱۲۴

فهرست شعب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران………………………………………. ۱۲۵

فهرست اتاق هاي بازرگاني مشترك ايران و ساير كشورهاي جهان…………………… ۱۲۶

فهرست بخش هاي بازرگاني سفارتخانه هاي خارجي كه با اتاق بازرگاني ايران

همكاري دارند…………………………………………………………………………………. ۱۲۷

بررسي كمي عملكرد و ارتباطات اتاق بازرگاني ايران……………………………………… ۱۲۸

فهرست اتحاديه ها و سنديكاهاي داخلي كه با اتاق بازرگاني همكاري دارند………. ۱۲۹

شرايط نامزدي در هيات نمايندگان اتاق بازرگاني…………………………………………… ۱۳۱

كميته ايراني اتاق بازرگاني بين المللي………………………………………………………….. ۱۳۲

فهرست اعضاي كميته ايراني اتاق بازرگاني بين المللي……………………………………. ۱۳۴

مدل تحقيق………………………………………………………………………………………………. ۱۳۷

فصل چهارم: روش تحقيق و تجزيه و تحليل داده ها

روش تحقيق……………………………………………………………………………………………. ۱۳۸

روش هاي جمع آوري اطلاعات…………………………………………………………………. ۱۳۸

معيارهاي مقبوليت تحقيق………………………………………………………………………….. ۱۴۰

روش نمونه گيري و تعيين حجم نمونه……………………………………………………….. ۱۴۳

ويژگي هاي كلي پاسخ دهندگان (نمودار)…………………………………………………….. ۱۴۵

ويژگي هاي كلي پاسخ دهندگان (جداول)…………………………………………………….. ۱۴۶

نمودار نتايج نظرسنجي از اعضاء اتاق بازرگاني……………………………………………… ۱۴۹

فرضيه اول……………………………………………………………………………….. ۱۵۰

فرضيه دوم………………………………………………………………………………… ۱۵۳

فرضيه سوم………………………………………………………………………………… ۱۵۴

خصوصيات يك عضو فعال از ديدگاه اعضاء (نمودار)…………………………………….. ۱۵۵

خصوصيات يك عضو فعال از ديدگاه اعضاء (جدول)…………………………………….. ۱۵۶

وظايف و فعاليت هاي اصلي اتاق بازرگاني از ديدگاه اعضاء (نمودار)……………….. ۱۵۷

وظايف و فعاليت هاي اصلي اتاق بازرگاني از ديدگاه اعضاء (جدول)……………….. ۱۵۸

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات

نتيجه گيري……………………………………………………………………………………. ۱۵۹

معايب و نواقص اتاق بازرگاني……………………………………………………………………. ۱۶۰

پيشنهادات……………………………………………………………………………………… ۱۷۹

بازتاب تحقيق اتاق بازرگاني در رسانه ها……………………………………………………… ۱۸۱

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………. ۱۸۲

ضمائم و پيوستها……………………………………………………………………………………….

فهرست نمودارها و جداول

نمودار شابلون بنچ ماركينگ…………………………………………………………………………… ۴۰

نمودار مدل فرايند بنچ ماركينگ……………………………………………………………………. ۴۱

نمودار ساختار اتاق بازرگاني و صنايع كره………………………………………………………… ۵۶

نمودار ساختار سازماني اتاق بازرگاين و صنايع ملي مالزي……………………………………. ۶۶

نمودار ساختار اتاقي بازرگاني لندن………………………………………………………………….. ۷۴

نمودار جايگاه واقعي اتاق بازرگاني در اقتصاد كشورها…………………………………………. ۷۵

جدول مقايسه اي اتاق بازرگاني ايران و ساير اتاق هاي بازرگاني پيشرفته دنيا……………. ۸۹

جدول بودجه اتاق بازرگاني…………………………………………………………………….. ۹۱

نمودار سازماني اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران………………………………………….. ۱۲۴

جدول شعب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران……………………………………………… ۱۲۵

جدول اتاق هاي بازرگاني مشترك ايران و ساير كشورهاي جهان…………………………….. ۱۲۶

 جدول بخش‌هاي بازرگاني سفارتخانه‌هاي خارجي كه با اتاق‌بازرگاني ايران همكاري دارند……………. ۱۲۷

جدول بررسي كمي عملكرد و ارتباطات اتاق بازرگاني ايران………………………………….. ۱۲۸

جدول تفكيك قاره اي بخش بازرگاني سفارتخانه هاي خارجي در ايران…………………… ۱۲۸

جدول اتحاديه و سنديكاهاي داخلي كه با اتاق بازرگاني همكاري دارند……………………. ۱۲۹

جدول اعضاي سازماني كميته ايراني اتاق بازرگاني بين المللي………………………………… ۱۳۴

جدول اعضاي انفرادي كميته ايراني اتاق بازرگاني بين المللي…………………………………. ۱۳۵

نمودار مدل تحقيق………………………………………………………………………………………. ۱۳۷

جداول روايي و اعتبار پرسشنامه…………………………………………………………………….. ۱۴۱

نمودار ويژگي هاي كلي پاسخ دهندگان……………………………………………………………. ۱۴۵

جداول ويژگي هاي كلي پاسخ دهندگان…………………………………………………………… ۱۴۶

نمودار نتايج نظر سنجي از اعضاي اتاق بازرگاني………………………………………………… ۱۴۹

جدول فرضيه اول……………………………………………………………………………………….. ۱۵۰

جدول رتبه بندي فراواني ها………………………………………………………………………….. ۱۵۱

جدول فرضيه دوم………………………………………………………………………………………. ۱۵۳

جدول فرضيه سوم………………………………………………………………………………………. ۱۵۴

نمودار خصوصيات يك عضو فعال اتاق بازرگاني از ديدگاه اعضاء………………………….. ۱۵۵

جدول خصوصيات يك عضو فعال اتاق بازرگاني از ديدگاه اعضاء………………………….. ۱۵۶

نمودار وظايف و فعاليت هاي راهبردي و مهم اتاق بازرگاني از ديدگاه اعضا……………… ۱۵۷

جدول وظايف و فعاليت هاي راهبردي و مهم اتاق بازرگاني از ديدگاه اعضا………………۱۵۸

پس از پرداخت آنلاین لینک دانلود فایل همان لحظه به طور خودکار به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
جهت آموزش خرید از سایت اینجا کلیک کنید.

——————————————————————————————————————-
نام محصول: دانلود پایان نامه  بررسي جايگاه و تاثير اتاق بازرگاني وصنايع و معادن در اقتصاد كشور
فرمت فایل :ورد
تعداد صفحات:189صفحه
حجم فایل:342 کیلو بایت

قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی

قیمت قبل از تخفیف 60000 تومان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *