جغرافیسایر رشته ها

دانلود پايان نامه جغرافي برنامه ريزي بازتاب فضايي تحولات اقتصادي روستاهاي شهرستان رضوانشهر

کد: B_13

فهرست
عنوان                                              فصل اول: كليات  تحقيق                                                   صفحه
1-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………1
2-1 طرح مساله ……………………………………………………………………………………………………………2
3-1- پيشينه تحقيق ……………………………………………………………………………………………………….4
4-1 – فرضيات ……………………………………………………………………………………………………………5
5-1-اهداف…………………………………………………………………………………………………………………5
6-1- روش تحقيق و علت انتخاب …………………………………………………………………………………..6
7-1- موانع و مشكلات تحقيق ………………………………………………………………………………………..6
8-1- اصطلاحات و مفاهيم ………………………………………………………………………………………………7
فصل دوم : ويژگي هاي طبيعي منطقه مورد مطالعه
1-2- موقعيت جغرافيايي ، حدود وسعت………………………………………………………………………………..9
2-2- ساختار زمين شناسي منطقه مورد مطالعه ………………………………………………………………………..14
3-2- گسل هاي مهم در منطقه مورد مطالعه…………………………………………………………………………..17
الف)گسل آستارا ……………………………………………………………………………………………………………..20
ب) گسل تالش …………………………………………………………………………………………………………………20
4-2- سوانح طبيعي…………………………………………………………………………………………………………….20
1-4-2- زلزله ………………………………………………………………………………………………………………… 21
2-4-2- سيل  ………………………………………………………………………………………………………………….21
5-2- خاكها و قابليت استفاده از اراضي……………………………………………………………………………….22
1-5-2-  خاكهاي كوهستاني ………………………………………………………………………………………………22
2-5-2- خاكهاي كوهپايه اي ……………………………………………………………………………………………..23
3-5-2- خاكهاي جلگه اي …………………………………………………………………………………………………23
6-2- عوارض زمين و ناهمواريها…………………………………………………………………………………………..25
1-6-2- ويژگي هاي درياي خزر …………………………………………………………………………………………26
2-6-2- رشته كوه تالش …………………………………………………………………………………………………….26
3-6-2- دشت هاي خزري ………………………………………………………………………………………………….27.
7-2 -پوشش گياهي و جانوري …………………………………………………………………………………………….28
1-7-2- پوشش گياهي…………………………………………………………………………………………28
2-7-2- پوشش زيست جانوري …………………………………………………………………………………………..29
8-2- منابع آب در شهرستان رضوانشهر و دهستان مركزي …………………………………………………………30
1-8-2-  آبهاي سطحي ………………………………………………………………………………………………………31
2-8-2- آبهاي زيرزميني …………………………………………………………………………………………………….33
9-2- ويژگي هاي اقليمي ……………………………………………………………………………………………………33
1-9-2- جريانات جوي ……………………………………………………………………………………………………..34
2-9-2- بارش ………………………………………………………………………………………………………………….37
3-9-2- دما ……………………………………………………………………………………………………………………..40
4-9-2- رطوبت ………………………………………………………………………………………………………………42
5-9-2- يخبندان ……………………………………………………………………………………………………………….45
6-9-2- تبخير و تعرق ……………………………………………………………………………………………………….46

فصل سوم:  ويژگي هاي انساني منطقه مورد مطالعه
1-3- سوابق تاريخي و پيشينه سكونت در تالش و رضوانشهر………………………………………………………48
2-3- اندازه جمعيت و روند تحولات آن در شهرستان رضوانشهر………………………………………………..50
3-3- خانوار وبعد آن………………………………………………………………………………………………………….54
4-3- ساخت سني و جنسي شهرستان رضوانشهر……………………………………………………………………….58
5-3- تراكم نسبي و بيولوژيك……………………………………………………………………………………………..62
6-3- وضعيت سواد ……………………………………………………………………………………………………………63
7-3- حركت مكاني جمعيت ( مهاجرتها )………………………………………………………………………………65
8-3- ويژگي هاي اقتصادي جمعيت………………………………………………………………………………………66
9-3- جمعيت فعال و غير فعال………………………………………………………………………………………………68
10-3- قابليتها و محدوديتها   در زمينه جمعيت روستاهاي دهستان مركزي ……………………………………73
فصل چهارم :ويژگي اقتصاي منطقه مورد مطالعه
1-4- كشاورزي ……………………………………………………………………………………………………………….75
1-1-4- زراعت………………………………………………………………………………………………………………..76
2-1-4- باغات و قلمستان يا محصولات دائمي ……………………………………………………………………….88
3-1-4- توت و نوغانداري………………………………………………………………………………………………….91
4-1-4 دامداري ، دامپروري و طيور……………………………………………………………………………………..92
5-1-4- نگهدار و پرورش زنبور عسل …………………………………………………………………………………97
6-1-4- ماهيگري و پرورش ماهي……………………………………………………………………………………….98
2-4- صنعت………………………………………………………………………………………………………………….100
1-2-4- صنايع تبديلي………………………………………………………………………………………………………101
2-2-4- صنايع دستي………………………………………………………………………………………………………102
3-4-معدن …………………………………………………………………………………………………………………….106
4-4- قابليت ها و محدوديت هاي شهرستان رضوانشهر در زمينه كشاورزي…………………………………107
1-4-4- محدوديتها و تنگناهاي  شهرستان در زمينه كشاورزي ………………………………………………..107
2-4-4- مسايل اساسي ومشكلات توسعه شهرستان در بخش كشاورزي…………………………………… 107

فصل پنجم- علل تغيير وتحولات و بازتاب آن در شهرستان رضوانشهر
1-5- عوامل انساني موثر در فعاليتهاي توليدي محصولات كشاورزي در شهرستان رضوانشهر…….. 110
1-1-5-عواملاقتصاديونقشآندرتحولمحصولاتكشاورزيدرشهرستانرضوانشهرودهستان مركزي…………………………………………………………………………………………………………………………..111
1- نياز بازار به توليد انواع محصولات كشاورزي……………………………………………………………………111
2- تاثير تحولات اقتصاد جهاني بر فعاليتها وتحولات اقتصاد روستاهاي شهرستان رضوانشهر…………….112
3- نقش جهاد كشاورزي در ارائه همه جانبه خدمات كشاورزي………………………………………………..113
الف: آموزش و تحقيقات كشاورزي در شهرستان رضوانشهر………………………………………………………113
ب: فعاليتهاي عمراني وامور زير بنايي…………………………………………………………………………………… 115
ج: فعاليتهاي مربوط به  عمران كشاورزي ، زراعي ودامي …………………………………………………………..118
4- پيشرفت صنعت در ارائه تكنولوژي كشاورزي در شهرستان رضوانشهر و دهستان مركزي……………120
1-4- تكنولوژي مكانيكي …………………………………………………………………………………………………122
2-4- تكنولوژي بيولوژيكي ………………………………………………………………………………………………126
5- رابطه تراكم جمعيت و عمقي شدن كشت در جامعه روستايي……………………………………………….127
6 –نقش تحقيقات كشاورزي  در ارائه محصولات پر بازده……………………………………………………… 130
7- يكپارچه سازي اراضي كشاورزي و نتايج حاصل از آندر شهرستان رضوانشهر و دهستان مركزي…131
8- نقش توسعه راههاي ارتباطي در تغيير و تحولات موجود………………………………………………………135
1-8- راههاي اصلي………………………………………………………………………………………………………….135
2-8- راههاي فرعي………………………………………………………………………………………………………….137
3-8- رههاي روستايي ……………………………………………………………………………………………………..137
2-1-5- نقش عوامل اجتماعي – فرهنگي در تحول توليدات كشاورزي………………………………………139
1- عقايد اسلامي و فرهنگي در خصوص پرورش حيوانات بومي وغير بومي ………………………………139
2- باورهاي ديني و اعتقادي در خصوص كشت محصولات ويژه ……………………………………………..141
3- ارث و نقش آن در تحول توليدات كشاورزي …………………………………………………………………..142
4- توسعه و گسترش مشاركت موثر و همه جانبه مردم  و نهادهاي محلي در رشد كشاورزي……………143
3-1-5 نقش عوامل سياسي و دولتي درتحول توليدات كشاورزي……………………………………………..144
1- نقش حمايتهاي دولتي در ارتقاء سطح توليد كشاورزي………………………………………………………..145
2- پرداخت وام وتسهيلات ويژه به توليدكنندگان محصولات كشاورزي…………………………………….147
3- سياست حمايت دولت از بازرگانان تجاري وارد كننده و صادر كننده محصولات كشاورزي ……..148
4- خدمات و تا سيسات زير بنايي روستايي و نقش آن  در تحولات اقتصاد كشاورزي …………………..149
2-5- نقش عوامل طبيعي در تحول محصولات كشاورزي منطقه مورد مطالعه………………………………151
1-2-5- نوسانات آب و هوايي برروي كشاورزي شهرستان رضوانشهر ……………………………………….151
1-    نوسانات جريانات جوي تاثير گذار در منطقه مورد مطالعه……………………………………………..152
2-    بي نظميهاي بارش در زمان كاشت ، داشت و برداشت  محصولات………………………………….153
3-    برف و يخيندان ونقش آن در محصولات كشاورزي……………………………………………………155
2-2-5- ويژگي هاي آب و خاك……………………………………………………………………………….156
1- نقش آزمايش و بازسازي خاك در  تحول توليدات كشاورزي……………………………………….156
2- زهكشي خاك و نقش آن در توسعه كشاورزي منطقه…………………………………………………..158
3- ساخت كانال و نهرهاي مهندسي جهت توسعه آبياري منطقه…………………………………………..159
3-2-5- بلاياي طبيعي و نقش آن در توسعه كشاورزي……………………………………………………..161
1- وقوع سيل براثر شدت بارندگي…………………………………………………………………………………161
2- خشكسالي هاي خفيف و احتمالي……………………………………………………………………………..162
3- بادهاي محلي وغير بومي………………………………………………………………………………………….162
3-5- نقش توليد محصولات جديد كشاورزي در توسعه كشاورزي منطقه…………………………….163
1-3-5- پرورش شتر مرغ جوابگوي نياز غذايي كشور………………………………………………………163
2-3-5- بررسي مزيتهاي رقابتي صنعت پرورش  شتر مرغ در منطقه …………………………………….166

فصل ششم : بازتاب فضايي تحولات ، آزمون فرضيات و ارائه پيشنهادات
1-6- برنامه ريزي فضايي ونقش آن در تحولات توسعه روستايي………………………………………169
2-6-علل شكل پذيري وامكان پذيرش دگرگوني درتحولات روستايي درمنطقه مورد مطالعه….170
1-2-6- نقش آموزش و ارتباطبات در تحولات منطقه………………………………………………………170
2-2-6- تبادلات و تنوعات فرهنگي در منطقه ارتقاء اجتماعي مي آفريند……………………………..172
3-2-6- روستا نشيني شهري دليلي ديگر بر تحولات روستايي……………………………………………174
4-2-6- عاليترين فضايل روستايي چگونه در حال تغيير است …………………………………………….175
3-6- آزمون فرضيات ………………………………………………………………………………………………..177
4-6- بازتاب فضايي تحولات اقتصادي روستاهاي دهستان مركزي…………………………………….. 190
1-4-6-  بازتاب فضايي  ريخت بيروني روستاهاي دهستان مركزي ……………………………………..190
2-4-6-  بازتاب فضايي ريخت دروني روستاهاي دهستان مركزي……………………………………….192
5-6- نتيجه گيري از اهداف تحقيق در منطقه مورد نظر……………………………………………………..194
6-6- پيشنهادات براي رشد وتوسعه بهتر شهرستان رضوانشهر و دهستان گيل دولاب……………….195
1-6-6- اصلي ترين محدوديتها و تنگناهاي توسعه در منطقه مورد مطالعه……………………………..195
2-6-6- اصلي ترين مسايل و موانع توسعه كه در منطقه بايد به آن توجه شود ……………………….196
3-6-6- اهداف پيشنهادي توسعه  براي رفع موانع  توسعه پايدار در منطقه مورد مطالعه …………..197
4-6-6- راهبردهاي پيشنهادي توسعه پايدار در منطقه مورد مطالعه………………………………………197

پس از پرداخت آنلاین لینک دانلود فایل همان لحظه به طور خودکار به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
جهت آموزش خرید از سایت اینجا کلیک کنید.

——————————————————————————————————————-
نام محصول: دانلود پايان نامه جغرافي برنامه ريزي بازتاب فضايي تحولات اقتصادي روستاهاي شهرستان رضوانشهر 
قیمت: 2 هزار  تومان
فرمت فایل :ورد
تعداد صفحات:230 صفحه
حجم فایل: 546 کیلو بایت

قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی

قیمت قبل از تخفیف 60000 تومان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *