پایان نامه بررسي كاربردي مدل هاي داده چند بعدي(OLAP) واستفاده از الگوهاي آماري

قیمت قبل از تخفیف 10000 تومان
8000 تومان – خرید