مطالعات طراحی هنرستان فنی ،همراه با نقشه های اتوکدی کامل">