مطالعات طراحی مجمموعه فرهنگی ورزشی به همراه با نقشه های اتوکدی کامل">