مدل سرآمدي EFQM و بررسي ميزان اثر بخشي و شناسائي كانالهاي ارتباطي بين كاركنان و مديريت در شركت هپكو

قیمت قبل از تخفیف 10000 تومان
8000 تومان – خرید