دانلود پروژه اقلیم رشت

دانلود پروژه اقلیم رشت

چکیده

در این پژوهش به بررسی تاثیر اقلیم و آب و هوای شهر رشت در معماری این شهر پرداخته شده است ، اقلیم شناسی علمی است که در جست و جوی بیان و شرح طبیعت اقلیم و نیز اینکه به چه ترتیب از محلی به محل دیگر عوض گشته و همچنین اینکه چگونه وابسته به فعالیتهای بشری است،میباشد .این علم کاملاً و بطور پیوسته وابسته به هوا سناسی بوده و خود در مورد تغییرات روزانه جوّی و نتایج آن بحث میشود .در مطالعه و بررسی چگونگی هوا واقلیم ،لایه گازی شکل زمین پراهمیت می باشد ،ولی نباید از نظر دور داشت که گرما و رطوبت بطورپیوسته و همیشه میان سطوح خشکی وآبی و جوّ مبادله گشته و تمام آنها اجزای مکملی را به دست میدهند .مراحل مبادله گرما و رطوبت میان زمین و جوّ در طی مدت زمان طولانی باعث بروز وضعی میگردد که اقلیم نامیده میشود. براستی اقلیم بیش از این فقط یک میانگین آماری بوده و باید آن را مجموعه چگونگی های جوّی در گیر با گرما،رطوبت و حرکت هوا دانست.

مقدمه

اقلیم فاکتور بسیار مهمی ار محیط زیست طبیعی بشر نیز می باشد ، زیرا اگرچه انسان خود را مخلوقی می پندارد که بر روی زمین زندگی می نماید ، ولی او در واقع در قعر اقیانوس عمیق هوایی که کره زمین را در بر گرفته است،قرار دارد.  منطقهی ساحلی جنوب دریای خزر سرزمینی کم وسعت است میان دریا و رشته کوههای البرز ،شامل سرزمینهای گیلان ، گیلان و گلستان که جمعاًبه وسعت نزدیک به یکبیستوهفتم مساحت ایران است .

قیمت قبل از تخفیف 100000 تومان