دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران

قیمت قبل از تخفیف 60000 تومان