دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران

قیمت قبل از تخفیف 10000 تومان
8000 تومان – خرید