دانلود بررسي امكان تشخيص (شناخت) استفاده از تامين مالي خارج از ترازنامه در شركتهاي پذيرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل

قیمت قبل از تخفیف 10000 تومان
8000 تومان – خرید