حل كامپيوتري (عددي) رفتار هيسترزيس ستونهاي I شكل و ستونهاي بست دار

قیمت قبل از تخفیف 60000 تومان