بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

قیمت قبل از تخفیف 12000 تومان
9600 تومان – خرید