بررسي پارامترهاي طراحي ترانسفورماتورهاي قدرت تك فاز و ارائه الگوريتم مناسب براي طراحي بهينه آن

قیمت قبل از تخفیف 10000 تومان
8000 تومان – خرید