بررسي مقايسه اي فراوري كانسار هاي كروميت دار با روشهاي ثقلي و فلوتاسيون و ليچينگ

قیمت قبل از تخفیف 10000 تومان
8000 تومان – خرید