بررسي رابطه بين تيپ‌هاي شخصيتي مديران و اثربخشي آنان از ديدگاه ذي نفعان در ناحيه 5 مشهد

قیمت قبل از تخفیف 12000 تومان
9600 تومان – خرید