اشتغال زنان در نظام حقوقي ايران با توجه به كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان

قیمت قبل از تخفیف 15000 تومان
12000 تومان – خرید