ارزيابي اقتصادي و فني و راه اندازي قطار سريع السير در مسير تهران ـ زنجان

قیمت قبل از تخفیف 60000 تومان