محیط زیست

دانلود پایان نامه نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راهکارهاي ﻣﺤﻴط زﻳستي

کد:B_288

فهرست مطالب: شماره صفحه
چکيده 1
مقدمه 2
فصل اول- کليات 3
١‐١‐ فرضيه ,ضرورت ها و اهداف 4
١‐١‐١‐بيان مسئله 4
١‐١‐٢‐فرضيه 4
١‐١‐٣‐ضرورت و اهميت تحقيق 5
١‐١‐۴‐اهداف 5
١‐١‐۴‐١‐اهداف اصلي 5
١‐١‐۴‐٢‐اهداف فرعي 6
١‐١‐۵‐متغيرها 6
١‐١‐٦‐محدوديت هاي تحقيق 6
١‐۲-تعاريف نظري و عملياتي 7
١‐۲‐١‐تعاريف نظري 7
١‐۲‐۲‐تعاريف عملياتي 8
١‐٣‐تاريخچه تغذيه و الگوی مصرف 8
١‐٣‐١‐تاريخچه تغذيه و الگوی مصرف در جهان 8
١‐٣‐١‐١‐تغيير دادن الگوي مصرف از نظر دستور کار٢١ 8
١‐٣‐١‐۲‐افزايش دسترسي به غذا و تغذيه از نظر دستور کار ٢١ 9
١‐٣‐١‐٣‐اهميت موضوع تغذيه و زنان از ديدگاه کنفرانسهاي بين المللي 10
١‐٣‐۲‐ تاريخچه تغذيه در ايران 11
١‐٣‐۲‐ ١‐اهميت الگوي مصرف غذا در برنامه هاي توسعه کشور 12
١‐۴‐فيزيولوژي تغذيه 14
١‐۴‐١‐الگوي تغذيه 14
١‐۴‐٢‐جريان توليد و تغذيه 14
١‐۴‐٢‐١‐تعريف تغذيه 14
١‐۴‐٢‐٢‐ماده مغذي 15
١‐۴‐٢‐٣‐سوء تغذيه 15
١‐۴‐٢‐۴‐تغذيه متعادل 18
١‐۴‐٢‐۵‐عادات غلط غذايي 21
١‐۴‐٢‐٦‐کربوهيدراتها 22
١‐۴‐٢‐٧‐پروتئينها 22
١‐۴‐٢‐٨‐چربيها 23
١‐۴‐٢‐۹‐ويتامينها 23
١‐۴‐٢‐١۰‐عناصر معدني 24
١‐۴‐٣‐تحقيق و توسعه 25
١‐۴‐٣‐١‐صنايع غذايي ايران 25
١‐۴‐۴‐اثرات زيست محيطي توليد و مصرف غذا 27
١‐۴‐۴‐١‐اثرات زيست محيطي کشاورزي 27
١‐۴‐۴‐۲‐اثرات زيست محيطي توليد محصولات دامي 28
١‐۴‐۴‐٣‐اثرات زيست محيطي فاز فرايند مواد غذايي 28
١‐۴‐۴‐۴‐اثرات زيست محيطي مصرف کننده 28
١‐۵‐بررسي تغذيه در ابعاد فرهنگي, اقتصادي, اجتماعي 29
١‐۵‐١‐اثرات توسعه فرهنگي بر تغذيه 30
١‐۵‐١‐١‐الگوهاي فرهنگي غذا 30
١‐۵‐۲‐اثرات توسعه اقتصادي 33
١‐۵‐۲‐١‐اقتصاد مواد غذايي 33
١‐۵‐۲‐۲- دامنه امنيت غذايي در ايران و جهان 34
١‐۵‐۲‐٣‐اثرات توسعه اقتصادي بر تغذيه 38
١‐۵‐۲‐۴‐اثرات تغذيه بر توسعه اقتصادي 39
١‐۵‐۲‐۵‐ارزشيابي سياست تغذيه در کلان اقتصاد 39
١‐۵‐۲‐٦‐بحران افزايش قيمت مواد غذايي 40
١‐۵‐۲‐٧‐رابطه بين درآمد و مصرف 44
١‐۵‐۲‐٨‐الگوي مصرف مواد غذايي 46
١‐۵‐۲‐۹‐ويژگي الگوي مصرف در کشورهاي ثروتمند 47
۲‐۵‐۲‐١۰‐ويژگي الگوي مصرف در کشورهاي فقير 48
١‐۵‐۲‐١١‐وضعيت الگوي مصرف در ايران 48
١‐۵‐۲‐١۲‐روند مصرف سرانه مواد غذايي در کشور 49
١‐۵‐۲‐١٣‐موادغذايي و روند عرضه سرانه آنها 51
١‐۵‐۲‐١۴‐روند توليد محصولات کشاورزي 60
١‐۵‐۲‐١۵- وضعيت توليد و مصرف مواد غذايي 62
١‐۵‐۲‐١٦‐کيفيت الگوي توليد و مصرف 63
١‐۵‐۲‐١٧‐مرکز ثقل توليد محصولات کشاورزي در کشور 65
١‐۵‐۲‐١۸‐تصويري از توليد موادغذايي در کشور 65
١‐۵‐۲‐١۹‐بررسي وضعيت عرضه محصولات کشاورزي و تاثير آن در الگوي مصرف مواد غذايي در ايران 66
١‐۵‐۲‐۲۰‐استراتژي کاهش ضايعات , وضعيت ايران و ارائه راهکارها 68
١‐۵‐٣‐ اثرات اجتماعي 70
١‐۵‐٣‐١‐رشد جمعيت وغذا 70
١‐۵‐٣‐۲‐سياست عصر کميابي غذا 72
١‐۵‐٣‐٣‐چشم انداز آينده غذا 74
١‐۵‐٣‐۴‐اثرات بهبود تغذيه بر سطح نيروي انساني 75
١‐۵‐٣‐۵‐اثرات سوء تغذيه بر توسعه اجتماعي 76
١‐۵‐٣‐٦‐تاثير عوامل اجتماعي بر الگوي مصرف موا غذايي و نقش خانواده 77
١‐٦‐ زنان 77
١‐٦‐١‐زنان و توسعه پايدار در دستور کار٢١ 78
١‐٦‐١‐١‐ نقش زنان در تغيير الگوي مصرف 79
١‐٦‐١‐۲‐ راهکارهاي کاهش مصرف 81
١‐٦‐١‐٣‐نقش آموزش زنان در تغيير الگوي مصرف 82
١‐٦‐١‐۴‐توانمند سازي زنان در الگوها و نحوه مصرف 84
١‐٦‐۲‐نقش زنان در کاهش آلودگي محيط زيست, کاهش جمعيت, کمبود مواد غذايي وکمبود آب) 84
١‐٦‐٣‐ نقش زنان در تغييرات در الگوي مصرف غذايي و سلامت کودکان 85
فصل دوم – مواد و روشها 88
۲‐١‐ويژگي منطقه ٦ تهران 89
۲‐۲‐روش تحقيق 92
۲‐۲‐١‐نوع تحقيق 92
۲‐۲‐۲‐ جامعه آماري 93
۲‐۲‐٣‐ نمونه آماري 93
۲‐۲‐٣‐١‐حجم نمونه 93
۲‐۲‐٣‐۲‐ روش نمونه گيري 94
۲‐٣‐ابزار گردآوري اطلاعات 94
۲‐٣‐١- مشخصات پرسشنامه 94
۲‐٣‐۲- روايی و پايايی پرسشنامه 95
فصل سوم- نتايج 97
٣‐١‐ آمار توصيفي 98
٣‐١‐١- توزيع سن پاسخگويان 99
٣‐١‐۲- توزيع وضع تاهل پاسخگويان 100
٣‐١‐٣- سطح تحصيلات پاسخگويان 102
٣‐١‐۴- توزيع وضعيت شغل پاسخگويان 104
٣‐١‐۵- توزيع وضعيت درآمد ماهيانه(خانوار)پاسخگويان 105
٣‐۲‐ آمار استنباطي 106
٣‐۲‐١‐پاسخ به فرضيه اول ( بين نقش زنان و نحوه استفاده در الگوهاي مصرف غذايي
رابطه وجود دارد.) 107
٣‐۲‐١‐١‐پاسخ به سوال ١( آيا سطح سواد زنان در اصلاح الگوهاي مصرف غذايي نقش موثر دارد؟) 107
٣‐۲‐١‐۲‐پاسخ به سوال ۲( آيا بين سن زنان و نوع الگوهاي مصرف غذايي رابطه وجود دارد؟) 109
٣‐۲‐١‐٣‐پاسخ به سوال ٣( آيا زنان مي توانند با انتخاب الگوهاي مصرف غذايي مناسب در اقتصاد خانواده تاثيرگذار باشند؟) 110
٣‐۲‐١‐۴‐پاسخ به سوال ۴( آيا نقش زنان به تنهايي و بي پشتوانه دولت مي تواند در الگوي مصرف غذا تاثيرگذار باشد؟) 112
٣‐۲‐١‐۵‐پاسخ به سوال ۵( آيا شاغل بودن زنان در الگوي مصرف غذايي خانواده مي تواند تاثيرگذار باشد؟) 113
٣‐۲‐۲‐پاسخ به فرضيه دوم ( بين نقش زنان و کاهش در مصرف (آب, انرژي, پسماند, غذا….) رابطه وجود دارد؟) 115
٣‐۲‐۲‐١‐پاسخ به سوال ١( آيا بين آموزش زنان و نوع الگوي مصرف( غذا,آب , انرژي …) ارتباط برقرار است؟) 115
٣‐۲‐۲‐۲‐ پاسخ به سوال ۲( آيا بين آموزش زنان و کاهش در اسراف مواد غذايي ارتباط برقرار است؟) 117
٣‐۲‐۲‐٣‐ پاسخ به سوال ٣( آيا بين آموزش زنان و کاهش توليد پسماندها ارتباط برقرار است؟ ) 118
٣‐۲‐۲‐۴‐ پاسخ به سوال ۴( آيا بين آموزش زنان و کاهش مشکلات زيست محيطي رابطه برقرار است؟ ) 120
٣‐۲‐٣‐ پاسخ به فرضيه سوم ( بين نقش زنان در بهبود وضعيت تغذيه ارتباط برقرار است.) 122
٣‐۲‐٣‐١‐ پاسخ به سوال ١( آيا بين افزايش درآمد خانواده و بهبود وضعيت تغذيه ارتباط برقرار است؟) 122
٣‐۲‐٣‐۲‐ پاسخ به سوال ۲( آيا سطح سواد تغذيه اي زنان در بهبود وضعيت تغذيه و سلامت کودکان و خانواده نقش مؤثر دارد؟) 123
٣‐۲‐٣‐٣‐ پاسخ به سوال ٣( آيا بين نقش زنان و سلامت غذاي مصرفي در خانواده ارتباط وجود دارد؟) 125
فصل چهارم- نتيجه گيری و پيشنهادات 130
۴‐١‐ بحث و نتيجه گيري 131
۴‐١‐١‐ مقدمه 131
۴‐١‐٢‐بحث و نتيجه گيري پرسشنامه 132
۴‐١‐٢‐١- نتيجه گيري از فرضيه اول و سوالات پژوهشي مربوطه 132
۴‐١‐٢‐۲- نتيجه گيري از فرضيه دوم و سوالات پژوهشي مربوطه 134
۴‐١‐٢‐٣- نتيجه گيري از فرضيه سوم و سوالات پژوهشي مربوطه 135
۴‐١‐٢‐۴- نتيجه گيري از سوالات مربوط به ميزان مصرف مواد غذايي 136
۴‐۲‐پيشنهادات 137
۴‐۲‐١‐نقش دولت 137
۴‐۲‐١‐١‐ پيشنهاداتی برای دولت در ارائه برنامه های آموزشی 137
۴‐۲‐١‐۲‐ساير فعاليتهای مؤثر دولت در زمينه الگوی مصرف غذا 139
۴‐۲‐۲‐نقش زنان 140
۴‐۲‐۲‐١‐پيشنهادات براي زنان 140
پيوست 142
پيوست الف- پرسشنامه در خصوص نقش زنان در اصلاح الگوهای مصرف غذايی 143
منابع 151
منابع فارسي 152
منابع انگليسي 155
اينترنت 155
چکيده انگليسي 156

پس از پرداخت آنلاین لینک دانلود فایل همان لحظه به طور خودکار به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
جهت آموزش خرید از سایت اینجا کلیک کنید.

——————————————————————————————————————-

نام محصول :دانلود پایان نامه نقش زنان در انتخاب الگوهاي مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راهکارهاي ﻣﺤﻴط زﻳستي

قیمت محصول :2هزار تومان
فرمت فایل :ورد
تعداد صفحات:171صفحه
حجم فایل:854کیلوبایت

قیمت قبل از تخفیف 60000 تومان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *