زیست شناسی

اثر عصاره الکلي دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی گلوکز،انسولین، کلسترول، تری گلیسرید، لیپوپروتئین ها، فاکتورهای عملکرد کبدی و کلیوی در موشهای صحرایی نر مبتلا به دیابت نوع I

کد: B_113

فهرست

عنوان صفحه

پیشگفتار

اهداف و فرضیات

فصل اول :کلیات و مروری بر مطالعات گذشته……………………………………………………………. 2

1-1- ساختمان و عملکرد پانکراس ………………………………………………………………………………… 2

1- 2- انسولین……………………………………………………………………………………………………… 2

1 -3-اثر گلوکز روی نسخه برداری-ترجمه و رهایش انسولین…………………………………………………….. 3

1 -3-اثر گلوکز روی نسخه برداری-ترجمه و رهایش انسولین…………………………………………………….. 3

1-4- نقش های فیزیولوژیک انسولین……………………

1-4-1- اثر انسولین بر متابولیسم کربوهیدرات…………

1-4-2- اثر انسولین بر متابولیسم چربی……………………………………………………………………………. 10

الف) شیلومیکرونها………………………………….

…………………………………………..VLDL ب)

………………………………………………………………………………LDLج)

………………………..…………………………………HDLد)

1-4-3- اثر انسولین بر متابولیسم پروتئین………………………………………………………………………….. 11

1-4-4-اثرات دیگرانسولین……………………………………………………………………………………….. 11

1- 5- گیرنده های گلوکز در غشاء……………………………………………………………………………….. 11

1- 6- دیابت ملیتوس یا دیابت شیرین……………………………………………………………………………… 13

1- 6-1- دیابت ملیتوس نوعI…………………………………………………………………………………….. 14

1- 6-2- دیابت ملیتوس نوعII……………………………………………………………………………………. 15

1- 7- علائم دیابت شیرین………………………………………………………………………………………… 15

1- 8- عوارض دیابت…………………………………………………………………………………………….. 16

1- 9- بیماری دیابت و اختلال در متابولیسم چربی………………………………………………………………… 18

1-10-دیابت وآنزیمهای کبدی………………………………………………………………………………………….. 24

1-11- دیابت وعملکرد کلیه ……………………………………………………………………………………. 25

1-12- Streptozocin((STZ………………………………………………………………………………… 28

1-13- داروهای شیمیایی و درمان دیابت ملیتوس…………………………………………………………………. 28

1-14- داروهای گیاهی و درمان دیابت………………….

1-15- گیاه Daucus Carota و دیابت ملیتوی………………………………………………………………… 29

فصل دوم: وسایل، مواد و روشها

2-1- وسایل………………………………………………………………………………………………………. 31

2-2- مواد………………………………………………………………………………………………………… 33

2-3- جامعه مورد مطالعه………………………………………………………………………………………….. 33

2-4- گروههاي مورد مطالعه……………………………………………………………………………………… 33

2-5- روش تهیه عصاره دانه هویج………………………………………………………………………………… 34

2-6- روش القاء دیابت…………………………………………………………………………………………… 34

2-7- روش اندازه گیری فاکتورهای بیوشیمیایی سرم……………………………………………………………… 37

2-8- روش انجام مطالعات بافت شناسی……………………

2-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………… 37

منابع……………………………………………

خلاصه انگلیسی

جداول ضمیمه

فصل سوم: نتایج

3- 1- اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانولي D.carota mg/kg) 300 ، 200 ، 100) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت 3 روز بر سطح سرمي گلوکز در موشهاي ديابتيک نوع I………………………………………………………………………… 37

3- 2- اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانولي D.carota mg/kg) 300 ، 200 ، 100) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت 6 روز بر سطح سرمي گلوکز در موشهاي ديابتيک نوع I………………………………………………………………………….. 38

3- 3- اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانولي D.carota mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت 14 روز بر سطح سرمي گلوکز در موشهاي ديابتيک نوع I………………………………………………………………………….. 39

3- 4- اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانولي D.carota mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت 3 روز بر سطح سرمي اوره در موشهاي ديابتيک نوع I…………………………………………………………………………….. 42

3- 5- اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانولي D.carota mg/kg) 300 ، 200 ، 100) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت 6 روز بر سطح سرمي اوره در موشهاي ديابتيک نوع I………………………………………………………………………. 43

3- 6- اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانولي D.carota mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت 14 روز بر سطح سرمي اوره در موشهاي ديابتيک نوع I…………………………………………………………………………….. 46

3- 7- اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانولي D.carota mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت 3 روز بر سطح سرمي اسيداوريک در موشهاي ديابتيک نوع I………………………………………………………………. 44

3- 8- اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانولي D.carota mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت 6 روز بر سطح سرمي اسيد اوريک در موشهاي ديابتيک نوع I……………………………………………………………………. 47

3- 9- اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانولي D.carota mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت 14 روز برسطح سرمي اسيد اوريک در موشهاي ديابتيک نوع I……………………………………………………………………. 48

3- 10- اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانولي D.carota mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت 3 روز بر سطح سرمي کراتينين در موشهاي ديابتيک نوع I…………………………………………………………………… 49

3- 11- اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانولي . D.carota mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت 6 روز بر سطح سرمي کراتينين در موشهاي ديابتيک نوع I…………………………………………………………………… 52

3- 12- اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانولي D.carota mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت 14 روز بر سطح سرمي کراتينين در موشهاي ديابتيک نوع I…………………………………………………………………… 53

3- 13- اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانولي D.carota mg/kg) 100 ، 200 ، 300) گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت 3 روز بر سطح سرمي AST در موشهاي ديابتيک نوع I………………………………………………………………………….. 54

3- 14- اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانولي D.carota mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت 6 روز بر سطح سرمي AST در موشهاي ديابتيک نوع I…………………………………………………………………….. 56

3- 15- اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانولي D.carota mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت 14 روز بر سطح سرمي AST در موشهاي ديابتيک نوع I………………………………………………………………………….. 57

3- 16- اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانولي D.carota mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت 3 روز بر سطح سرمي ALT در موشهاي ديابتيک نوع I……………………………………………………………………. 58

3- 17- اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانولي D.carota mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت 6 روز بر سطح سرمي ALT در موشهاي ديابتيک نوع I………………………………………………………………………….. 61

3- 18- اثر تجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانولي D.carota mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت 14 روز بر سطح سرمي ALT در موشهاي ديابتيک نوع I………………………………………………………………………….. 62

3- 19- اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانولي D.carota mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت 3 روز بر سطح سرمي ALP در موشهاي ديابتيک نوع I……………………………………………………………………. 63

3- 20- اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانولي D.carota mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت 6 روز بر سطح سرمي ALP در موشهاي ديابتيک نوع I……………………………………………………………………. 66

3- 21- اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانولي D.carota mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت 14 روز بر سطح سرمي ALP در موشهاي ديابتيک نوع I……………………………………………………………………. 67

3- 22- اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانولي D.carota mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلابين کلاميد (µg/kg 600) به مدت 3 روز بر سطح سرمي تري گليسريد در موشهاي ديابتيک نوع I……………………………………………………………… 68

3- 23- اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانولي D.carota mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت 6 روز بر سطح سرمي تري گليسريد در موشهاي ديابتيک نوع I……………………………………………………………… 71

3- 24- اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره D.carota mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت 14 روز بر سطح سرمي تري گليسريد در موشهاي ديابتيک نوع I…………………………………………………………………… 72

3- 25- اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانولي D.carota mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت 3 روز بر سطح سرمي کلسترول در موشهاي ديابتيک نوع I………………………………………………………………….. 73

3- 26- اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانولي D.carota mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت 6 روز بر سطح سرمي کلسترول در موشهاي ديابتيک نوع I………………………………………………………………….. 76

3- 27- اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانولي D.carota mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت 14 روز بر سطح سرمي کلسترول در موشهاي ديابتيک نوع I………………………………………………………………….. 77

3- 28- اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانولي D.carota mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت 3 روز بر سطح سرمي HDL در موشهاي ديابتيک نوع I…………………………………………………………………………. 78

3- 29- اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانولي D.carota mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت 6 روز بر سطح سرمي HDL در موشهاي ديابتيک نوع I……………………………………………………………………. 80

3- 30- اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانولي D.carota mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت 14 روز بر سطح سرمي HDL در موشهاي ديابتيک نوع I……………………………………………………………………. 81

3- 31- اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانولي D.carota mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت 3 روز بر سطح سرمي LDL در موشهاي ديابتيک نوع I……………………………………………………………………. 82

3- 32- اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانولي D.carota mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت 6 روز بر سطح سرمي LDL در موشهاي ديابتيک نوع I2………………………………………………………………….. 85

3-33- اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانولي D.carota mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت 14 روز بر سطح سرمي LDL در موشهاي ديابتيک نوع I……………………………………………………………………. 86

3-34- اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانولي D.carota mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت 3 روز بر سطح سرمي VLDL در موشهاي ديابتيک نوع I……………………………………………………………………….. 87

3-35- اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانولي D.carota mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت 6 روز بر سطح سرمي VLDL در موشهاي ديابتيک نوع I……………………………………………………………………….. 90

3-36- اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانولي D.carota mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت 14 روز بر سطح سرمي VLDL در موشهاي ديابتيک نوع I…………………………………………………………………. 91

3-37 – اثرتجويز خوراکي مقادير مختلف عصاره متانولي D.carota mg/kg) 100، 200، 300) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) به مدت 6 روز بر سطح سرمي انسولین در موشهاي ديابتيک نوع I…………………………………………………………………………. 95

3-38- میزان جذب طول موج nm450 در مورد غلظت های متفاوت انسولین……………………………………. 97

نمودار3- 39- تغییرات تعداد جزایر پانکراس ناشی از تزریق STZ و تجویز گلایبن کلامید و دوزهای مؤثر عصاره متانولي Daucus carota در موشهای دیابتی نوعI………………………….

نمودار3-40- تغییرات میانگین قطر متوسط جزایر (اندازه جزایر) پانکراس ناشی از تزریق STZ و دوزهای مؤثر بر قند خون عصاره متانولي Daucus carota mg/kg) 100 ، 200 ،300) و گلایبن کلاميد (µg/kg 600) در موشهای دیابتی نوع Ι ……………………………………………….

نتایج بررسی تغییرات هیستولوژیکی جزء آسینار و جزایر پانکراس………………………………………….

فصل چهارم : بحث و نتیجه گیری

الف) دیابت نوع I و تغییرات سطح سرمی فاکتورهای بیوشیمیایی و تغییرات بافتی پانکراس………………………………

ب) اثرات تجویز عصاره بر تغییرات بیوشیمیایی سرم و تغییرات بافتی پانکراس ناشی از دیابت نوع I………………………………………………..

اثر عصاره متانولی Daucus carota بر سطح سرمی گلوکز و انسولین………………………………………….

اثر عصاره متانولی Daucus carota بر سطح کلسترول، تری گلیسرید و لیپوپروتئینها……………………………………..

اثر عصاره متانولی Daucuse carota بر سطح آنزیمهای عملکرد کبدی……………………………………………..

اثر عصاره متانولی Daucuse carota بر سطح فاکتورهای عملکرد کلیوی…………………………………………….

نتیجه گیری کلی…………………………………………………………………………………………………. 120

پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………. 121

پس از پرداخت آنلاین لینک دانلود فایل همان لحظه به طور خودکار به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
جهت آموزش خرید از سایت اینجا کلیک کنید.

——————————————————————————————————————-

نام محصول :دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری
قیمت : 4100تومان
فرمت فایل :ورد
تعداد صفحات:110صفحه
حجم فایل: 4.107مگابایت

قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی

قیمت قبل از تخفیف 60000 تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *