اقتصادسایر رشته ها

دانلود پایان نامه بررسي اثرات اقتصادي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO) بر صنعت بيمة كشور

کد: B_85

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول – كليات تحقيق
1-1) مقدمه 1
1-2) موضوع تحقيق 2
1-3-) هدف از انتخاب موضوع 2
1-4-) اهميت و ارزش تحقيق 2
1-5) كاربرد نتايج تحقيق 3
1-6) فرضيات تحقيق 3
1-7) سابقه تحقيق 4
1-8) روش تحقيق 4
1-9) جامعه آماري 4
1-10) ابزار گردآوري داده‌ها 4
1-11) كليد واژه‌ها 5
فصل دوم
بخش اول: سازمان تجارت جهاني
2-1-1) مقدمه 6
2-1-2) موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) 7
2-1-3) اصول اساسي گات 8
2-1-3-1) اصل عدم تبعيض و تعميم اصل دولت كامله الوداد 8
2-1-3-2) اصل تثبيت و كاهش تعرفه‌هاي گمركي از طريق مذاكرات متوالي 9
2-1-3-3) اصل مشورت 9
2-1-3-4) اصل حفاظتها 9
2-1-4) مذاكرات چند جانبه گات 10
2-1-5) ايجاد سازمان تجارت جهاني 12
2-1-6) تفاوتهاي گات با سازمان تجارت جهاني 12
2-1-7) ساختار سازمان تجارت جهاني 14
2-1-7-1) كنفرانس وزيران 14
2-1-7-2) شوراي عمومي 14
2-1-7-3) كميته‌ها 15
2-1-7-4) دبيرخانه 15
2-1-7-5) رويه تصميم‌گيري 15
2-1-8) اهداف و وظايف سازمان تجارت جهاني 16
2-1-9) مذاكرات تجاري پس از تأسيس سازمان تجارت جهاني 17
2-1-10) موافقتنامه عمومي راجع به تجارت خدمات 21
2-1-10-1) اقسام خدمات 22
2-1-10-2) اختلافات ميان كالاها و خدمات 23
2-1-10-3) چهار شيوه معاملات بين‌المللي خدمات 23
2-1-10-4) چگونگي اعطاي حمايت در بخشها و خدمات 24
2-1-11) متن چارچوب موافقتنامه 25
3-1-12) تعهدات كلي 26
2-1-12-1) رفتار دولت كامله الوداد 26
2-1-12-2) شفافيت: تأسيس واحدهاي تماس و پاسخگو 27
2-1-12-3) تأثير متقابل صلاحيتهاي مورد نياز براي عرضه خدمات 27
2-1-12-4) مقررارت حاكم بر انحصارها، عرضه‌كنندگان انحصاري خدمات و ساير
رويه‌هاي بازرگاني محدود كننده 28
2-1-12-5) تعهدات آزادسازي 31
2-1-12-6) پرداختها و انتقالات 31
2-1-12-7) افزايش مشاركت كننده‌هاي در حال توسعه 32
2-1-13) روند آزادسازي تجارت خدمات 33
2-1-13-1) چگونگي گنجاندن خدمات در نظام تجارت بين‌الملل 34
2-1-13-2) سابقه مذاكرات خدمات مالي در چارچوب موافقتنامه عمومي تجارت
خدمات 35
2-1-13-3) تعهدات خدمات مالي در مورد كشورهايي كه اخيراً به سازمان تجارت
جهاني پيوسته‌اند: 36
2-1-14) عضويت در سازمان تجارت جهاني 37
2-1-14-1) مشكلات پيچيدگيهاي الحاق به سازمان تجارت جهاني 38
2-1-14-2) نقش و وظيفه آنكتاد در پروسة الحاق 39
2-1-14-3) فرايند الحاق 40
2-1-15) سازمان تجارت جهاني و كشورهاي در حال توسعه 43
2-1-16) ايران و سازمان تجارت جهاني 44
2-1-16-1) الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني 4
2-1-16-2) مراحل هفت‌گانه عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني 45
2-1-16-3) جنبه‌هايي از تعارات حقوقي ايران، مقررات wto در صنعت بيمه 48
2-1-17) مزيتهاي عضويت در سازمان تجارت جهاني 50
2-1-17-1 منافع حاصل از روتين به سازمان تجارت جهاني در بخش خدمات 50
2-1-18) چالشها و فرصتها در فرآيند جهاني شدن اقتصاد 52
بخش دوم- بيمه
2-2-1) مقدمه 57
2-2-2) تعريف واژه بيمه 58
2-2-3) تعريف بيمه 58
2-2-4) تعريف صنعت بيمه 58
2-2-5) تقسيم‌بندي انواع بيمه 59
2-2-6) تاريخچة بيمه 62
2-2-6-1) تاريخچة بيمه در ايران 64
2-2-6-2) جايگاه صنعت بيمه بعد از انقلاب اسلامي 65
2-2-7) نظريه بيمه و اقتصاد 67
2-2-8) تأثير صنعت بيمه بر فعاليت اقتصاد كلان 67
2-2-9) تأثير بر موازنه ارزي 69
2-2-10) بيمه و ايجاد اطمينان براي سرمايه گذاري در صنايع جديد 71
2-2-11) تضمين اجراي طرحهاي سرمايه‌گذاري به كمك انواع بيمه 71
2-2-12) بيمه و صادرات 72
2-2-13) نقش پس‌اندازي بيمه 75
2-2-14) مروري بر تحولات بيمه در ايران 77
2-2-15) بررسي شاخصهاي ارزيابي فعاليت صنعت بيمه طي سالهاي 1381-1350 89
2-2-15-1) وضعيت صنعت بيمه در جهان و در مقايسه با ايران 96
2-2-16) علتهاي اساسي عدم توسعه بيمه در ايران 96
2-2-17) جايگاه صنعت بيمه در تجارت الكترونيكي 99
2-2-18) آزادسازي و خصوصي‌سازي صنعت بيمه 100
2-2-18-1) خصوصي سازي چيست؟ 101
2-2-19) ملاحظات سياسي براي بازارهاي در حال توسعه 103
بخش سوم- مطالعه موردي
2-3-1) مقدمه 107
2-3-2) تعهدات خاص 107
2-3-3) نحوة‌ تنظيم جدول تعهدات 108
2-3-4) بررسي تعهدات سپرده شده در بخش خدمات بيمه در چند پروژة منتخب 108
2-3-5) تجربه چين در آزادسازي خدمات بيمه و الحاق به سازمان تجارت جهاني 111
2-3-5-1) صنعت بيمه چين 131
2-3-5-2) بيمه گران خارجي در چين 132
2-3-5-3) تأثير توافق نامه WTO بر صنعت بيمه چين 133
2-3-5-4) اقدامات صنعت بيمه چين براي توافنامه WTO 134
2-3-5-5) نتيجه‌گيري 135
فصل سوم- روش تحقيق
3-1) مقدمه 138
3-2) نوع و روش تحقيق 138
3-3) جامعه آماري 139
3-4) اطلاعات آماري مورد استفاده در مدلهاي Panel Data 141
3-5) مزاياي استفاده از مدلهاي Panel Data 142
3-6) روشهاي تخمين مدلهاي Panel Data 147
3-6-1) اثرات ثابت 149
3-6-2) اثرات تصادفي 150
3-7) آزمون اثرات ثابت 152
3-8) تصريح مدل جهت بررسي اثرات عضويت در سازمان تجارت جهاني بر روي صنعت
بيمه كشورهاي در حال توسعه 153
تصريح مدل جهت بررسي اثرات عضويت در WTO بر روي شاخص نفوذ بيمه‌اي
در كشورهاي در حال توسعه 153
تصريح مدل جهت بررسي تأثير عضويت در WTO بر روي حق بيمه سرانه كشورهاي
در حال توسعه 154
تصريح مدل جهت بررسي تأثير عضويت در WTO بر روي سهم كشورهاي در حال
توسعه از كل بازار بيمة جهاني 154
3-9) روش استفاده از داده‌هاي آماري مدلهاي Panel Data 155
3-10) خلاصه و جمع‌بندي 155
فصل چهارم- تجزيه و تحليل داده‌ها
4-1) مقدمه 157
4-2) آزمون فرضيه‌ها 158
4-2-1) فرضية ‌فرعي شماره 1 158
آزمون برابري عرض از مبدأها 158
صحت آماري تخمين 158
تجزيه و تحليل نتايج 159
4-2-2) فرضيه فرعي شماره 2 161
آزمون برابري عرض از مبدأها 161
صحت آماري تخمين 161
تجزيه و تحليل نتايج 162
4-2-3) فرضيه فرعي شماره 3 163
آزمون برابري عرض از مبدأها 163
صحت آماري تخمين 163
تجزيه و تحليل نتايج 164
فصل پنجم- نتيجه‌گيري و پيشنهادات
5-1) مقدمه 167
5-2) نتيجه‌گيري 167
5-3) رهنمودها 172
منابع و مأخذ
– منابع فارسي 175
– منابع انگليسي 181
ضمائم و پيوستها 182
فهرست جداول
جدول (2-1-1): مذاكرات ادواري گات در دوره 1381-1350 11
جدول (2-2-1): شاخصهاي ارزيابي فعاليت صنعت بيمه 92
جدول (2-3-1): تعهدات خاص كشور تركيه در بخش خدمات بيمه 112
جدول (2-3-2): تعهدات خاص كشور مالزي در بخش خدمات بيمه 115
جدول (2-3-3): تعهدات خاص اتحاديه اروپا 118
جدول (2-3-4): تعهدات خاص كشور چين در بخش خدمات بيمه 127

پس از پرداخت آنلاین لینک دانلود فایل همان لحظه به طور خودکار به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
جهت آموزش خرید از سایت اینجا کلیک کنید.

——————————————————————————————————————-
نام محصول : دانلود پایان نامه بررسي اثرات اقتصادي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO)  بر صنعت بيمة كشور
قیمت : هزارتومان
فرمت فایل :ورد
تعداد صفحات:211صفحه
حجم فایل:388کیلو بایت

قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی

قیمت قبل از تخفیف 60000 تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *