شهرسازی

دانلود پایان نامه شهرهای جدید در ایران

کد: B_77

فهرست
عنوان صفحه
1- پيشگفتار 1
1-1- شهرهاي جديد در ايران
2-1- اهداف عمده جديد ايران
3-1- نكته اي در حاشيه نوسازيها
4-1- روشهاي طارحي محيط (نظريه هاي اثباتي و هنجاري)
5-1- نظرية اثباتي
2- دانش محتوايي
1-2- كاهش هزينة ساخت و ساز در سطوح مختلف توانييهاي كارفرما
2-2- تامين قرارگاه رفتاري
1-2-2- فضاهاي چندگانه عملكردي
2-2-2- تعامل اجتماعي و محيط ساخته شده
3-2-2- مركزيت كاركردي و محيط ساخته شده
3-2- انساني ساختن فضاها
1-3-2- روشنايي
2-3-2- فضاهاي بدون مانع
3-3-2- فضاهاي متناسب با ابعاد بدن انسان و نحوة انجام فعاليت او

4-3-2- طراحي اقليمي
5-3-2- راحتي نگهداري از مجموعه
6-3-2- جلوگيري از آلودگي محيط زيست و رعايت اصول بهداشتي
7-3-2- باقي ماندن اهالي در مجموعه در شرايط مختلف اقتصادي و جمعيتي
8-3-2- استفادة بهينه از فضا
1-8-3-2- استتفادة بهينه از فضاي سكونتي از سطح بالاتر از همسايگي
9-3-2- خلوت (فضاي شخصي ـ قلمروپايي)
1-9-3-2- خلوت
2-9-3-2- فضاي شخصي
3-9-3-2- قلم و پايي
10-3-2- پيش گيري از خطرات (آتش سوزي – باران شديد يا سيل – زلزله و ريزش بنا)
11-3-2- نقشه شناختي
1-11-3-2- عناصر شهر از نظر لينچ
2-11-3-2- عناصر شهر از نظر الكساندر
3-11-3-2- بافت شهر (عامل بوجود آورنده شهر)
1-3-11-3-2 چگونگي تركيب فضاهاي پر و خالي

2-3-11-3-2- تراكم
4-11-3-2- فضاي محيطي و فضاي پس مانده شهري معاصر
5-11-3-2- ارزشهاي زيبايي شناختي محيط
1-5-11-3-2- زيبايي شناس فرمي
1-1-5-11-3-2- نظم و بي نظمي
2-1-5-11-3-2- قوانين گشتالت
1-2-1-5-11-3-2- اصل تشابه
2-2-1-5-11-3-2- رابط دراكي بين اجزاء مشابه و كل
3-2-1-5-11-3-2- تنوع و رابط آن با ادراك فاصله در مسيرهاي شهري
4-2-1-5-11-3-2- جهت يابي
5-2-1-5-11-3-2- يك مرتبگي يا غير مترقبه بودن
3-1-5-11-3-2- تحقيقات تجربي اخير
2-5-11-3-2- زيبايي شناسي نمادين
1-2-5-11-3-2- رويكرد يونگي نمادگرايي
2-2-5-11-3-2- نور محيط
3-2-5-11-3-2- رنگ
6-11-3-2- مقياس انساني

3- شناخت
1-3- شناخت وضع موجود
1-1-3- شناخت پرند
2-1-3- شناخت عوامل
1-2-1-3- شناخت كارفرما
1-1-2-1-3- امكانات كارفرما براي ساخت و ساز
2-1-2-1-3- خواسته هاي كارفرما
2-2-1-3- شناخت استفاده كنندگان
1-2-2-1-3- توزيع درصدي متقاضيان بر اساس بعد خانوار و ميانگين بعد خانوار
2-2-2-1-3- توزيع درصدي متقاضيان بر اساس سن
3-2-2-1-3- وضعيت تحصيلات
4-2-2-1-3- وضعيت درآمدي و شغلي استفاده كنندگان و توانايي مالي يك خانوادة 4 نفره براي خريد مسكن
5-2-2-1-3- خواسته هاي استفاده كنندگان و تعيين حدود متراژ واحدهاي 1 تا 6 خوابه مطابق با نحوه فعاليت استفاده كنندگان
1-5-2-2-1-3- شناخت غير مداخله گرا

2-5-2-2-1-3- شناخت مداخله گرا
1-2-5-2-2-1-3- بررسي مدارك تصويري
2-2-5-2-2-1-3- پرسش‌نامه
3-2-5-2-2-1-3- بدست آوردن حدود متراژ واحدهاي 1 تا 6 خوابه مطابق با نحوه فعاليت استفاده كنندگان
1-4-2-5-2-2-1-3- نشيمن و پذيرايي
2-4-2-5-2-2-1-3- ناهارخوري
3-4-2-5-2-2-1-3- آشپزخانه
4-4-2-5-2-2-1-3- اتاقهاي شخصي (اتاق خواب)
5-4-2-5-2-2-1-3- سرويس
6-4-2-5-2-2-1-3- جمع بندي
3-1-3- شناخت ويژگيهاي بستر طرح
1-3-1-3- موقعيت سايت و كاربردي آن
2-3-1-3- كاربردي هاي مجاور
3-3-1-3- دسترسي ها
4-3-1-3- امكانات زيربنايي
5-3-1-3- چشم اندازها

6-3-1-3- ويژگيهاي اقليمي بستر طرح
1-6-3-1-3- دما
2-6-3-1-3- رطوبت
3-6-3-1-3- بارش
4-6-3-1-3- وضعيت تابش
5-6-3-1-3- باد
7-3-1-3- ويژگيهاي فيزيكي بستر طرح
1-7-3-1-3- مساحت
2-7-3-1-3- توپوگرافي
3-7-3-1-3- نحوه هدايت آبهاي سطحي منطقه در بستر طبيعي زمين
4-7-3-1-3- وضعيت گسلهاي منطقه
5-7-3-1-3- مكانيك خاك
6-7-3-1-3- پوشش گياهي
4-1-3- آيين نامه و ضوابط طراحي در سايت مزبور (ناحيه تراكم متوسط)
5-1-3- برسي تظابق خواسته كافرما مبني برساخت 300 واحد مسكوني در سايت مزبور با ضوابط معماري و شهرسازي منطقه
6-1-3- محاسبه حداقل قيمتي كه كارفرما بايد پروژه را بفروشد تا براي او

مقرون به صرفه باشد .
7-1-3- توجيه اقتصادي طرح
8-1-3- بدست آوردن سرانه مفيد مسكوني براي استفاده در برنامه تعيين حدودي متراژهاي بنمايي واحدهاي مجموعه
2-3- هدف
3-3- برنامه
1-3-3- برنامه كم كردن هزينة ساخت و ساز
2-3-3- برنامه تامين قرارگاه رفتاري
1-2-3-3- برنامة تأمين قرارگاه در محدودة فضاي خصوصي
2-2-3-3- برنامة تأمين قرارگاه رفتاري در محدودة فضاي همسايگي (نيمه خصوصي يا نيمه عمومي)
3-2-3-3- برنامة تأمين قرارگاه رفتاري در محدودة فضاهاي رده بالاتر از فضاي همسايگي تا كل مجموعه
3-3-3- برنامة انساني ساختن فضاها
1-3-3-3- برنامة تامين روشنايي
2-3-3-3- برنامة تأمين فضاهاي بدون مانع
3-3-3-3- برنامة تأمين فضاي متناسب با ابعاد انسان و نحوه انجام فعاليت او

1-3-3-3-3- تعيين حدود واحد همسايگي و زير محله تا ناحيه
3-3-3-3-3- ابعاد تراس
4-3-3-3- برنامة تأمين طراحي اقليمي
1-4-3-3-3- ميزان بهم فشردگي مجموعه
2-4-3-3-3- شكل سقف و ايجاد سايه روي پشت بام و كوچه
3-4-3-3-3- استفاده از گياهان
4-4-3-3-3- جهت گيري معابر
5-4-3-3-3- جهت گيري ساختمانها
6-4-3-3-3- فاصلة ساختمانها
7-4-3-3-3- درصد سطح پنجره به نماي ساختمان
8-4-3-3-3- كوران در فضاي داخلي
9-4-3-3-3- ظرفيت حرارتي و رنگ مصالح
10-4-3-3-3- ايجاد سايه بان براي بهره گيري به موقع و بهتر از نور خورشيد
11-4-3-3-3-استفاده از فضاي واسطه
5-3-3-3- برنامة تأمين راحتي نگهداري از مجموعه
1-5-3-3-3- انرژي ارزان و در دسترس
2-5-3-3-3- كاهش ميزان اتلاف انرژي
1-2-5-3-3-3-رعايت اصول طراحي اقليمي
2-2-5-3-3-3- جلوگيري از پرت انرژي در داخل واحد مسكوني
3-5-3-3-3- دوام مصالح
4-5-3-3-3- راحتي نظافت و تميز كردن بنا
5-5-3-3-3- تعداد مناسب واحدهاي موجود در يك همسايگي
6-5-3-3-3- تعداد مناسب واحدهايي كه از تاسيسات مشتري استفاه مي‌كنند.
6-3-3-3- برنامه جلوگيري از آلودگي محيط زيست و رعايت اصول بهداشتي
1-6-3-3-3- سيستم دفع فاضلاب
2-6-3-3-3-سيستم جمع آوري و دفع زباله
3-6-3-3-3-استفاده از انرژي پاك
4-6-3-3-3-راحتي نظافت و تميز كردن بنا
5-6-3-3-3-مكان دستشويي در نظام فضايي واحد مسكوني
6-6-3-3-3- قرار دادن حريم بين در ورودي واحد مسكوني و بقيه فضاها
7-6-3-3-3- برنامه يافتن تدابيري براي باقي ماندن اهالي در مجموعه در شرايط مختلف اقتصادي وجمعيتي
8-6-3-3-3- برنامه ريزي براي استفاده بهينه از فضا
1-8-6-3-3-3- برنامه استفاده بهينه از فضا در سطح واحد مسكوني
1-1-8-6-3-3-3- استفاده چندگانه از فضا
2-1-8-6-3-3-3- به حداقل رساندن فضاهاي ارتباطي و ذون بندي در طراحي
3-1-8-6-3-3-3- متصدي طراحي كردن فضاها
4-1-8-6-3-3-3- استفاده از ظرفيت خالي وسايل
2-8-3-3-3-برنامه استفاده بهينه از فضاي سكونتي از سطح بالاتر از همسايگي
9-3-3-3- برنامه تأمين خلوت (فضاي مشخص – قلم و پايي) يا فضاي قابل دفاع
1-9-3-3-3- قلم وپايي
2-9-3-3-3- نقش جداره و بدنه
1-2-9-3-3-3- بدنه سيان صافي ورودي
2-2-9-3-3-3- امكان مراقبت از فضاي همسايگي بدون ديده شدن توسط ديگران (با رعايت عدم اشرافيت)
3-2-9-3-3-3- جداره حافظ امنيت صوتي و شنيداري
4-2-9-3-3-3- جداره هاي متحرك در داخل فضا
3-9-3-3-3- تامين فضاي شخصي (شخصي سازي)
4-9-3-3-3- تعيين مكان مناسب براي پروژه
10-3-3-3- برنامة پيش گيري از خطرات
1-10-3-3-3- آتش سوزي
2-10-3-3-3- باران شديد يا سيل
3-10-3-3-3- زلزله و ريزش بنا
11-3-3-3- برنامه تامين نقشه شناختي (زيبايي شناختي – مقياس انساني) يا قواعد شكل گيري فضاي مثبت الكساندر
1-11-3-3-3- ارتباط توده با فضاي پيرامون
1-1-11-3-3-3- محصور كردن فضا
2-1-11-3-3-3- آگاهي از فضا
2-11-3-3-3- ويژگي توده
1-2-11-3-3-3- هم پيوندي عناصر شهري و واحدهاي مسكوني
2-2-11-3-3-3- تركيب (كمپوزيسيون)
3-2-11-3-3-3- نقش جداره در تعريف فضاي شهري
1-3-2-11-3-3-3- كاركرد تجسمي بدنه
2-3-2-11-3-3-3- بازنمايي انتقال بارها در جداره
3-3-2-11-3-3-3- خوانايي جداره
4-3-2-11-3-3-3- طراحي جداره ها
4-2-11-3-3-3- ساخت و ساز مركب ساز و كار ايجاد تنوع در احجام ساختماني
3-11-3-3-3- ويژگيهاي فضا
1-3-11-3-3-3- ايجاد فضاهاي متباين
2-3-11-3-3-3- رعايت مقياس و تناسب
4-11-3-3-3- ويژگي دسترسي و خيابان
1-4-11-3-3-3- خيابان طراحي شده به مثابه فضا
2-4-11-3-3-3- جداسازي سواره و پياده
3-4-11-3-3-3- الگوي خيابانهاي محله
5-11-3-3-3- ويژگيهاي پاركينگ
4-3- گونه شناسي و بررسي نمونه ها
1-4-3- ساخت و ساز پيراموني
1-1-4-3- نمونة 1: مجموعة Hollainhof
2-1-4-3- نمونة 2: مجموعة‌مسكوني و اوان
3-1-4-3- نمونة 3: مجموعة‌Titan تيتان
4-1-4-3- نمونة‌4: دهكده آسيايي دهلي نو
2-4-3- ساخت وساز خطي (خطي در امتداد خيابان و خطي در رديفهاي موازي)
1-2-4-3- نمونة‌ 1: مجموعة‌Ochsenanger Bomberg
2-2-4-3- نمونة‌ 2: مجموعة‌ Selfbuit Housing in palenciana
3-4-3- ساخت و ساز مجموعه اي
1-3-4-3- نمونه: مجموعة‌ Housing in Rue Leblanc
4-4-3- ساخت وساز تركيبي (تركيب گونه هاي مختلف ساختماني)
1-4-4-3- مجموعة‌مسكوني همدان
5-4-3- ساخت و ساز مسكوني با ارتفاع متوسط
4- طراحي و ارائه آلترناتيوها
5- گزينش
6- منابع و مأخذ
1-6- منابع داخلي
2-6- منابع خارجي

پس از پرداخت آنلاین لینک دانلود فایل همان لحظه به طور خودکار به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
جهت آموزش خرید از سایت اینجا کلیک کنید.

——————————————————————————————————————-
نام محصول :دانلود پایان نامه شهرهای جدید در ایران
قیمت :6 هزارتومان
فرمت فایل :ورد
تعداد صفحات:89صفحه
حجم فایل:109 کیلوبایت

قابل پرداخت با کلیه کارت های بانکی

قیمت قبل از تخفیف 60000 تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *