تحلیل وبررسی مرکز تکنولوژی مغز و نمونه بیمارستان توانبخشی خانرجی به همراه پلانها و تصاویر">